Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Přehled požadavků na šumivá vína

09. 04. 2021
 

Povolené enologické postupy a omezení pro vybrané produkty z révy vinné dle přílohy I a přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/934

Šumivé víno

(oddíl A přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/934)

 • tirážní likér – produkt, který se přidává do kupáže za účelem druhotného kvašení;
 • expediční likér – produkt, který se přidává do šumivého vína za účelem dosažení požadované chuti;
  • přídavek tirážního a expedičního likéru není považován za obohacování ani za slazení;
  • přídavek tirážního likéru může zvýšit celkový obsah alkoholu kupáže nejvýše o 1,5 % obj.;
  • přídavek expedičního likéru může zvýšit skutečný obsah alkoholu šumivého vína nejvýše o 0,5 % obj.;
 • obohacování kupáže je zakázáno[1] (jednotlivé složky je však možné obohacovat dle nařízení (EU) č. 1308/2013);
 • slazení kupáže a jejích jednotlivých složek je zakázáno;
 • přikyselení a odkyselení kupáže je povoleno (navzájem se však vylučují), přikyselení a odkyselení jednotlivých složek je v souladu s nařízením (EU) č. 1308/2013 povoleno;
  • přikyselení lze provést nejvýše[2] v množství 1,5 g/l (vyjádřeno v kyselině vinné, tj. 20 miliekvivalentů na litr);
 • CO2 musí pocházet pouze z alkoholového kvašení kupáže;
  • kvašení může být výsledkem přidání tirážního likéru, pokud se nejedná o přímé zpracování hroznů, hroznového moštu nebo ČZHM na šumivé víno;
  • kvašení probíhá pouze v lahvích nebo v uzavřeném tanku;
  • užití CO2 při plnění do lahví prostřednictvím protitlaku je povoleno;
 • vymezené výrobky pro tirážní likér u šumivých vín bez CHOP a stanovení minimálního skutečného obsahu alkoholu pro tato vína (9,5 % obj., včetně alkoholu, který je obsažen v případném přidaném expedičním likéru).
 • Celkový obsah SO2 nesmí v okamžiku uvedení na trh překročit 235 mg/l. Členské státy mohou povolit zvýšení nejvýše o 40 mg/l, vína však nesmí být vyvážena. (oddíl C části B přílohy I nařízení Komise (EU) 2019/934)

Jakostní šumivé víno

(oddíl B přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/934)

 • vymezené výrobky pro tirážní likér;
 • totožné požadavky jako pro šumivé víno dle oddílu A bodů 1–10 uvedené přílohy;
 • skutečný obsah alkoholu musí vykazovat nejméně 10 % obj., včetně alkoholu, který je obsažen v případném přidaném expedičním likéru;
 • produkt v nádobách o objemu menším než 25 cl může vykazovat přetlak nejméně 3 bary;
 • doba výrobního procesu včetně zrání v produkčním podniku od počátku kvašení způsobujícího tvorbu CO2 musí činit alespoň:
  • 6 měsíců, pokud dochází k uvedenému kvašení v uzavřeném tanku;
  • 9 měsíců, pokud dochází k uvedenému kvašení v lahvi;
 • doba kvašení způsobujícího tvorbu CO2 v kupáži a doba neoddělení kupáže od kalů musí činit nejméně:
  • 90 dnů,
  • 30 dnů, pokud kvašení probíhá v nádobách s míchacím zařízením;
 • dále požadavky na jakostní aromatické šumivé víno:
  • pro kupáž se použijí výhradně hroznový mošt nebo ČZHM, který je získán z odrůd na seznamu uvedeném v dodatku přílohy II uvedeného nařízení;
  • řízení kvasného procesu před vytvořením a po vytvoření kupáže může za účelem tvorby CO2 probíhat pouze chlazením nebo jinými fyzikálními postupy;
  • přídavek expedičního likéru se zakazuje;
  • doba procesu výroby musí činit nejméně 1 měsíc.
 • Celkový obsah SO2 nesmí v okamžiku uvedení na trh za účelem přímé lidské spotřeby překročit 185 mg/l. Členské státy mohou povolit zvýšení nejvýše o 40 mg/l, vína však nesmí být vyvážena. (oddíl C části B přílohy I nařízení Komise (EU) 2019/934)

Šumivé víno a jakostní šumivé víno s chráněným označením původu, dále jen „CHOP“

(oddíl C přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/934)

 • celkový obsah alkoholu kupáže k výrobě jakostního šumivého vína s CHOP musí vykazovat nejméně 9 % obj.;
 • skutečný obsah alkoholu musí vykazovat nejméně 10 % obj., včetně alkoholu, který je obsažen v případném přidaném expedičním likéru;
 • vymezené výrobky pro tirážní likér;
 • produkt v nádobách o objemu menším než 25 cl může vykazovat přetlak nejméně 3 bary;
 • doba výrobního procesu včetně zrání v produkčním podniku od počátku kvašení způsobujícího tvorbu CO2 musí činit alespoň:
  • 6 měsíců, pokud dochází k uvedenému kvašení v uzavřeném tanku;
  • 9 měsíců, pokud dochází k uvedenému kvašení v lahvi;
 • doba kvašení způsobujícího tvorbu CO2 v kupáži a doba neoddělení kupáže od kalů musí činit nejméně:
  • 90 dnů,
  • 30 dnů, pokud kvašení probíhá v nádobách s míchacím zařízením;
 • totožné požadavky jako pro šumivé víno dle oddílu A bodů 1 - 10 uvedené přílohy;
 • dále požadavky na jakostní aromatické šumivé víno s CHOP:
  • pro kupáž se použijí výhradně hroznový mošt nebo ČZHM, který je získán z odrůd na seznamu uvedeném v dodatku přílohy II uvedeného nařízení;
  • řízení kvasného procesu před vytvořením a po vytvoření kupáže může za účelem tvorby CO2 probíhat pouze chlazením nebo jinými fyzikálními postupy;
  • přídavek expedičního likéru se zakazuje;
  • skutečný obsah alkoholu musí činit nejméně 6 % obj.;
  • celkový obsah alkoholu musí činit nejméně 10 % obj.;
  • musí vykazovat přetlak nejméně 3 bary (v uzavřených nádobách při 20 °C);
  • doba procesu výroby musí činit nejméně 1 měsíc.
 

[1] dle přílohy II oddílu A bodu 4 nařízení (EU) 2019/934 mohou členské státy za stanovených podmínek obohacování kupáže v místě přípravy šumivého vína povolit.

[2] v letech s výjimečnými povětrnostními podmínkami může být horní hranice zvýšena na 2,5 g/l (tj. 34 mekv na litr), pokud přirozený obsah kyselin není nižší než 3 g/l, vyjádřeno v kyselině vinné (tj. 40 mekv na litr).