Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků (PPP) při uvádění na trh potravin pro specifické skupiny populace

09. 01. 2018
 
  1. Registrace PPP u státního dozorového orgánu (SZPI)

Před tím, než je potravina pro specifické skupiny uvedena na trh, je provozovatel potravinářského podniku povinen dle §3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění, oznámit v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat zahájení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru (SZPI) s uvedením svého jména, příjmení, obchodní firmy, sídla a adresy provozovny, jde-li o fyzickou osobu nebo obchodní firmy nebo názvu, sídla a adresy provozovny, jde-li o právnickou osobu, dále IČ osoby a předmětu činnosti nebo podnikání.

Pro registraci předmětu činnosti je k dispozici elektronický formulář dostupný zde.

  1. Informační povinnost PPP

Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh

  • počáteční a pokračovací kojeneckou výživu
  • obilné příkrmy a potraviny pro malé děti
  • potraviny pro zvláštní lékařské účely
  • náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

je povinen dle §3d) odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění, před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví v listinné nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.

Tuto informační povinnost je možné splnit zasláním návrhu označení v českém jazyce, a to buď písemně anebo elektronickou formou na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor ochrany veřejného zdraví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2; elektronická adresa: mzcr@mzcr.cz. Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/