Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zničení výrobků z révy vinné

25. 02. 2020
 

Vznik stanoviska: 15. 12. 2014

Účel stanoviska

Účelem tohoto stanoviska je vymezit případy, kdy inspektor vydává opatření, kterým nařídí zničení výrobků z révy vinné (dále také jen “opatření o zničení“) dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 146/2002 Sb.“)

Právní rámec

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 146/2002 Sb. inspektor vydá opatření, kterým kontrolované osobě nařídí na náklad kontrolované osoby, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, zničení výrobků z révy vinné, které nelze uvést na trh podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty. Citované ustanovení odkazuje na čl. 80 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (dále jen „nařízení č. 1308/2013“).

Podle čl. 80 odst. 2 nařízení č. 1308/2013 výrobky uvedené v příloze VII části II tohoto nařízení (druhy výrobků z révy vinné) se neuvádějí na trh v Unii, pokud:

  1. byly podrobeny enologickým postupům, které nejsou v Unii povoleny
  2. byly podrobeny enologickým postupům, které nejsou povoleny na vnitrostátní úrovni; nebo
  3. nejsou v souladu s pravidly stanovenými v příloze VIII nařízení č. 1308/2013.

Jak vyplývá z dikce citovaného ustanovení, opatření o zničení lze vydat pouze ve vztahu k nepovoleným enologickým postupům nebo nejsou-li dodržena pravidla stanovená v příloze VIII nařízení č. 1308/2013.

Povolené enologické postupy a omezení, které se použijí při výrobě a ošetření výrobků z révy vinné jsou uvedeny dle čl. 3 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit alkohol, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV (dále jen „nařízení (EU) 2019/934“) v příloze I tohoto nařízení (příloha I se člení na části A až D). Jiným postupům než vymezeným v příloze I částech A až D nařízení (EU) 2019/934 tedy nelze výrobky z révy vinné podrobit – jedná se o nepovolené enologické postupy a ošetření výrobků z révy vinné.

Níže uvádíme situace, ve kterých inspektor vydá opatření o zničení výrobků z révy vinné (kurzívou jsou uvedeny výjimky):

A) pokud ve smyslu provedených laboratorních analýz bude zjištěno, že víno nevyhovuje požadavkům stanoveným v čl. 3 nařízení (EU) 2019/934 (tedy příloze I části A až D), bude zničeno v souladu s ustanovením článku 10 odst. 1 nařízení (EU) 2019/934.

  • Inspektor opatření o zničení nevydává - v případech nedodržení „podmínek a mezí použití“ povolených enologických sloučenin dle přílohy I části A tabulky 2 nařízení (EU) 2019/394 - především kyselina L-askorbová, sorban draselný, kyselina citronová a kyselina metavinná, dále překročení mezní hodnoty pro obsah oxidu siřičitého ve víně stanovené v příloze I části B nařízení (EU) 2019/934. Předmětné víno lze stáhnout z trhu a přepracovat – meze použití jsou nastaveny vždy pro situaci při uvádění na trh k přímé lidské spotřebě.

B) v případě, že se bude jednat o falšování produktu ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) body 1 a 2 zákona č. 321/2004 Sb.

C) v případě nadlimitního obohacování čerstvých vinných hroznů, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení nebo hroznového moštu přídavkem sacharózy dle přílohy VIII, část I, oddíl A nařízení č. 1308/2013.

  • V případě přívlastkového vína, výrobce víno sestupní do kategorie jakostního vína (odrůdového nebo známkového), pouze v případě, že bude splňovat požadavky přílohy VIII, části I, oddílu A nařízení č. 1308/2013.

D) v případě zjištění konzervačních látek u přívlastkových vín (např. kyselina benzoová)

  • V případě nálezu kyseliny sorbové ve vínech s přívlastkem, výrobce víno sestupní do kategorie „jakostní víno“ (odrůdové, známkové), v případě, že produkt splňuje požadavky na tato vína.

E) v případě zjištění rezidua pesticidů, ochratoxinu A

Česká republika neumožnila v mezích čl. 80 odst. 2 nařízení (EU) 1308/2013 použití nevyhovujících výrobků v lihovaru nebo octárně. Výrobky, které podle tohoto stanoviska musí být zničeny, tudíž není možné nechat přepracovat.