Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Falšování produktu

25. 02. 2020
 

Vznik stanoviska: 3. 4. 2017

Účel stanoviska

Účelem tohoto stanoviska je, v návaznosti na zavedení definice pojmu „falšování produktu“ v § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, blíže vymezit jednotlivé body této definice, zejména pak vymezit postupy, jejichž použití bude považováno za falšování a ty, které budou sice považovány za nepovolené enologické postupy, ale jejichž použití se za falšování potravin nepovažuje.

Právní rámec

 • Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 321/2004 Sb.“).
 • Nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění (dále též jen „ nařízení (EU) č. 1308/2013“).
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV (dále jen „nařízení (EU) 2019/934“).
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (dále jen „nařízení (EU) 2019/33“).

Definice falšování produktu (§ 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 321/2004 Sb.):

 • falšováním produktu se rozumí:

1. použití enologických postupů, které jsou v rozporu s přílohami k nařízení Komise (EU) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, v platném znění; pokud jsou v těchto přílohách stanoveny meze použití, jejich překročení se nepovažuje za falšování produktu,

2. přidání vody nebo alkoholu podle Přílohy VIII části II odstavce A bodu 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění, nebo

3. porušení článků 103 nebo 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Pozn.: Nařízení (ES) č. 606/2009, na které je odkazováno v § 3 odst. 2 písm. a) bodě 1 zákona č. 321/2004 Sb., bylo s účinností od 7. 12. 2019 zrušeno a nahrazeno nařízením (EU) 2019/934. Tento předpis obsahuje, obdobně jako nařízení (ES) č. 606/2009, úpravu problematiky enologických postupů. V aplikační praxi tak bude za falšování produktu považováno použití těch enologických postupů, které nepovoluje nařízení (EU) 2019/934 jako nový, přímo aplikovatelný právní předpis.

Falšování produktu podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona č. 321/2004 Sb. se rozumí:

 • Prokázání nepovoleného přídavku syntetických barviv, nebo nespecifických antokyanů
 • Prokázání nepovoleného přídavku syntetického glycerolu
 • Prokázání nepovoleného přídavku maltózy
 • Prokázání nepovoleného přídavku sacharózy (nespadá sem zvyšování přirozeného obsahu alkoholu - obohacování)
 • Prokázání nepovoleného přídavku náhradních sladidel např. sacharin, aspartam, acesulfam-K
 • Prokázání nepovoleného přídavku aromat
 • Prokázání použití jiné vstupní suroviny, než jsou hrozny, mošty, rmuty z révy vinné, případně řepný nebo třtinový cukr využívaný v rámci obohacování (např. jablečný mošt, kukuřičný sirup)
 • Nepovolený přídavek exogenního CO2 u jakostního šumivého vína (případně šumivého vína s CHOP) vyrobeného tradiční metodou
 • Zjištění jiného botanického původu lihu produktu, např. produkt je označen jako „víno“, avšak nebyl vyroben v souladu s definicí vína obsaženou v příloze VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013 – produkt nebyl vyroben za použití enologických postupů stanovených v přílohách nařízení (EU) 2019/934, neboť do něj byl přidán líh jiného botanického původu než z vinných hroznů.

Falšování produktu podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona č. 321/2004 Sb. se rozumí:

 • Nepovolený přídavek vody podle čl. 80 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 ve spojení s přílohou VIII část II odstavec A bod 1 tohoto nařízení.
 • Nepovolený přídavek alkoholu, kromě postupů spojených se získáváním hroznového moštu z čerstvých vinných hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu, likérového vína, šumivého vína, alkoholizovaného vína a perlivého vína podle čl. 80 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 ve spojení s přílohou VIII část II odstavec A bod 2 tohoto nařízení.

Falšování produktu podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 3 zákona č. 321/2004 Sb. se rozumí:

 • Hospodářský subjekt neoprávněně používá CHOP/CHZO pro vinařský produkt. Neoprávněné použití CHOP/CHZO lze seznat za situace, kdy produkt nesplňuje požadavky specifikace pro dané CHOP/CHZO, a zároveň dochází k některé ze situací uvedených v čl. 103 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 1308/2013.
   
  • V souladu s bodem 3 specifikace Morava/Čechy (CHOP) jsou přípustné pouze enologické postupy a ošetřování podle předpisů EU, zákona č. 321/2004 Sb. a prováděcího právního předpisu.

Podle § 13 odst. 3 zákona č. 321/2004 je přitom zakázáno zvyšovat přirozený obsah alkoholu (cukernatost) u jakostních vín s přívlastkem. Tento postup tedy bude SZPI posuzovat jako falšování produktu.

 • Hospodářský subjekt neoprávněně používá tradiční výraz pro vinařský produkt. Neoprávněné použití tradičního výrazu lze seznat za situace, kdy produkt nesplňuje podmínky pro použití daného tradičního výrazu uvedeného v elektronickém rejstříku (dle čl. 25 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/34) a vnitrostátním předpise, a zároveň dochází k některé ze situací uvedených v čl. 113 odst. 2 písm. a) až c) nařízení (EU) č. 1308/2013.

Za falšování, podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona, se naopak nepovažují:

 • Enologické postupy a omezení podle čl. 80 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud mají stanoveny „meze použití“ (limit) v příloze I částech A až D nařízení (EU) 2019/934, např. kyselina citrónová, celkový oxid siřičitý, těkavé kyseliny, měď, dále pak zvyšování přirozeného obsahu alkoholu (obohacování) dle přílohy VIII, část I oddíl A nařízení (EU) č. 1308/2013.
 • Enologické postupy a omezení podle čl. 80 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 dále upravené ve vnitrostátním předpise - v § 12 zákona č. 321/2004 Sb., kde se např. zakazují přídavky nepovolených chemických látek, s výjimkou oxidu siřičitého a konzervace u přívlastkových vín, tedy např. kyselina sorbová, kyselina benzoová, dále pak slazení přívlastkových vín dle § 14 zákona č. 321/2004 Sb.
 • Porušení požadavků na označování podle nařízení (EU) 2019/33, např. obsah zbytkového cukru, skutečný obsah alkoholu.
 • Zjištění rezidua pesticidů, ochratoxinu A.