Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování sladidel prodávaných konečnému spotřebiteli

11. 09. 2019
 

Právní rámec

  1. NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (dále jen „nařízení (ES) č. 1333/2008“)
  2. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“)
  3. Vyhláška č. 76/2003 Sb., ze dne 6. března 2003, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony (dále jen „vyhláška č. 76/2003 Sb.“)
  4. Zákon č.110/1997 Sb., ze dne 24. dubna 1997, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“)
  5. SMĚRNICE RADY 2001/111/ES, ze dne 20. prosince 2001, o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě (dále jen „směrnice č. 2001/111/ES“)
  6. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, (dále jen „nařízení (EU) č. 231/2012“)
  7. Vyhláška č. 417/2016 Sb. ze dne 13. prosince 2016, o některých způsobech označování potravin (dále jen „vyhláška č. 417/2016 Sb.“)


Obecné požadavky na označování sladidel určených k prodeji konečnému spotřebiteli:

Označování sladidel, která jsou určena k prodeji konečnému spotřebiteli se řídí nařízením (ES) č. 1333/2008 v platném znění.  Označení potravin, které sladidla obsahují,  se řídí nařízením (EU) č. 1169/2011 v platném znění.

Sladidla musí být označena v souladu s odst. 2 čl. 23 nařízení (ES) č. 1333/2008 – tj. Odchylně od odst. 1 písm. a) musí obchodní označení stolního sladidla obsahovat slova „…stolní sladidlo na bázi …“  s uvedením názvu nebo názvů sladidla nebo sladidel v jeho složení. 

Tj. například Erythrit: stolní sladidlo na bázi erythtritolu.

V příloze II části C nařízení (EU) č. 1333/2008 jsou navíc některá sladidla řazena do skupiny IV Polyalkoholy. Pro tuto skupinu sladidel pak platí povinnost dle odst. 3 písm. a) čl. 23 nařízení (ES) č. 1333/2008  uvést informaci, že „při nadměrné spotřebě může mít projímavé účinky“.

Mezi polyalkoholy jsou řazeny tato sladidla:  E 420 Sorbitol, E 421 Mannitol, E 953 Isomalt, E 965 Maltitol, E 966 Laktitol, E 967 Xylitol a E 968 Erythritol.

Podle přílohy V nařízení (EU) č. 1169/2001 jsou stolní sladidla osvobozeny od požadavku uvádět na obale povinné výživové údaje.
 

Označení náhradních sladidel pojmem cukr – například označení xylitolu pojmem „Březový cukr“

Sladidlo xylitol bývá často označováno pojmem „Březový cukr“. Tento název však není v souladu s platnými právními předpisy.

Problematiku přírodních sladidel řeší vyhláška č. 76/2003 Sb., do které je transponována směrnice č.  2001/111/ES.  V čl. 2 odst. 1 dané směrnice je uvedeno, že  názvy výrobků uvedené v části A přílohy této směrnice jsou vyhrazeny pro výrobky tam uvedené a musí být při obchodování použity k jejich označení.

V příloze v části A (Názvy výrobků a definice) jsou mimo jiné tyto názvy:

1. Cukr polobílý

Vyčištěná krystalická sacharóza řádné a uspokojivé obchodní jakosti s těmito vlastnostmi:

a) polarizace nejméně 99,5 o

b) obsah invertního cukru nejvýše 0,1 % hmot.

c) úbytek hmotnosti sušením nejvýše 0,1 % hmot.

2. Cukr nebo cukr bílý

Vyčištěná krystalická sacharóza řádné a uspokojivé obchodní jakosti s těmito vlastnostmi:

Tady jsou pak parametry jako polarizace, obsah invertního cukru aj.

3. Cukr extra bílý

Výrobek s vlastnostmi uvedenými v bodu 2 písm. a), b) a c), u něhož celkový počet bodů stanovený podle ustanovení části B nepřevyšuje 8 a není vyšší než:

  • 4 pro typ barvy,
  • 6 pro obsah popela,
  • 3 pro barvu roztoku.

Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí výrobek na trh v ČR, je povinen řídit se touto vyhláškou a nikoliv směrnicí č. 2001/111/ES, která pro něho není závazná.

Podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., názvem je název výrobku, druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny stanovený jiným právním předpisem nebo prováděcím právním předpisem.

S ohledem na definici cukru v § 1 písm. b) vyhlášky č. 76/2003 Sb. je cukr zákonným názvem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb.

Podle článku 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 je názvem potraviny její zákonný název. Pokud takový název neexistuje, je názvem potraviny její vžitý název a v případě, že neexistuje nebo se nepoužívá, uvede se popisný název dané potraviny.

Podle článku 2 odst. 2 písm. n) nařízení (EU) č. 1169/2011 se rozumí „zákonným názvem“ název potraviny stanovený v předpisech Unie, které se na ni vztahují, nebo při neexistenci těchto předpisů Unie název uvedený v právních a správních předpisech platných v členském státě, kde se daná potravina prodává konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování;

Podle přílohy I, odst. 8. nařízení (EU) č. 1169/2011 se cukry rozumějí všechny monosacharidy a disacharidy přítomné v potravině, s výjimkou polyalkoholů.

Podle přílohy I, odst. 9. nařízení (EU) č. 1169/2011 se polyalkoholy rozumějí alkoholy obsahující více než dvě hydroxylové skupiny.

Xylitol E 967 je schváleným náhradním sladidlem, a současně, je dle přílohy II části C řazen do skupiny IV polyalkoholy.

Xylitol, který je extrahován z rostliny, je ještě dále upravován složitým fyzikálně-chemickým procesem. Dle § 2, respektive přílohy č. 1 vyhlášky č. 76/2003 Sb., není tedy xylitol přírodním sladidlem.

Označení Březový cukr pro xylitol je tedy považováno za zavádějící informaci v rozporu s čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011.


Označení náhradních sladidel pojmem „přírodní“

Označení sladidel pojmem „přírodní“ není v souladu s platnými právními předpisy.

Nařízení (ES) č. 1333/2008 nestanovuje podmínky pro použití pojmu „přírodní“ u sladidel, ani jiných přídatných látek. Náhradní sladidla jsou vyráběna složitým fyzikálně chemickým procesem, způsob výroby a specifikace každé přídatné látky jsou pak popsány v Nařízení (EU) č. 231/2012 v platném znění.

Uvedení pojmu „přírodní“ u sladidel by tedy mohlo u spotřebitele vyvolat nesprávný dojem, zvláště pokud jde o povahu, totožnost, vlastnosti nebo způsob výroby. Podle čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení (EU) č. 1169/2011 v platném znění je takové označení považováno za zavádějící.

Za zavádějící je tento pojem považován také dle vyhlášky č. 417/2016 Sb., kde je v § 2 stanoveno:

(1) Informace o potravinách neobsahují zavádějící údaje ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, ze kterých při zohlednění způsobu, jakým je potravina prezentována spotřebiteli, zejména vyplývá, že

a) potravina nebo její složka je „vhodná pro děti“, „domácí“, „čerstvá“, „živá“, „čistá“, „přírodní“ nebo „pravá“.

Pokud by výrobce chtěl nějakým způsobem poukázat na přírodní původ sladidla, je možné uvést doplňující  informaci sladidlo přírodního / rostlinného původu.


Aktualizováno: 7. 4. 2020