Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování vín dle právních předpisů platných do 1. 8. 2009

17. 09. 2009
 
Tabulka č. 2 - základní údaje pro označování některých druhů vín dle práva ES (pokračování)
Údaj
LIKÉROVÁ VÍNA 
PERLIVÁ VÍNA 
PERLIVÁ VÍNA DOSYCENÁ CO2 
ŠUMIVÁ VÍNA 
ŠUMIVÁ VÍNA DOSYCENÁ CO2
POVINNÉ  ÚDAJE
Obchodní označení 1
„likérové víno“
„perlivé víno“ 
„perlivé víno dosycené oxidem uhličitým“
 „šumivé víno“, "jakostní šumivé víno“ 2 „jakostní šumivé víno s.o.“ 3, „jakostní aromatické šumivé víno“ nebo „jakostní aromatické šumivé víno s.o.“ 4
„šumivé víno dosycené oxidem uhličitým“ 5
Jmenovitý objem
Podrobnosti k těmto povinným údajům jsou uvedeny v Tabulce č. 1.
Povinné i nepovinné údaje pro jakostní vína likérová a perlivá jsou uvedeny v Tabulce č. 1, ve sloupci pro jakostní vína.
 • přesný údaj o obchodním označení
 • jmenovitý objem produktu
 • údaj o druhu produktu 8
 • skutečný obsah alkoholu v % objemových
 • název stanovené pěstitelské oblasti (jen pro jakostní šumivá vína s.o.)
 • název odrůdy révy, ze které bylo víno získáno nebo slova „vyrobeno z hroznů aromatických odrůd“ (jen pro jakostní aromatická šumivá vína)
pro šumivá vína (včetně dosycených CO2) vyrobená v EU:
 • jméno nebo obchodní firma výrobce nebo prodejce usazeného ve Společenství
 • název obce nebo části obce a členského státu, ve kterém se nachází sídlo výše uvedené osoby
pro šumivá vína (včetně dosycených CO2) pocházející ze třetích zemí:
 • jméno nebo obchodní firmu dovozce a název obce a členského státu, ve kterém se nachází sídlo tohoto dovozce
 • jméno nebo obchodní firmu výrobce a název obce a třetí země, ve které se nachází sídlo výrobce
pro šumivá vína vyrobená ve Společenství z vín pocházejících ze třetích zemí:
 • údaj, který spotřebitele informuje, že daný produkt byl vyroben z dovezených vín a upřesňuje třetí zemí, z níž pochází víno použité pro vytvoření kupáže
Skutečný obsah alkoholu
Číslo šarže 6
Obsah nad 10mg/l SO2
Název zeměpisné jednotky
Zvláštní tradiční výraz 7
NEPOVINNÉ ÚDAJE 9
 • jméno, adresa a postavení jedné nebo více osob podílejících se na uvádění vína na trh;
 • druh produktu - za podmínek stanovených producentským členským státem;
 • zvláštní barva - za podmínek stanovených producentským členským státem;
Údaje na etiketě mohou být doplněny dalšími údaji za předpokladu, že:
nehrozí nebezpečí, že by tyto údaje mohly uvést v omyl osoby, jimž jsou určeny, zejména pokud jde o povinné údaje uvedené v části B a nepovinné údaje uvedené v části E, přílohy VIII nařízení Rady č. 1493/1999;
budou případně dodržena ustanovení části E.
Další nepovinné údaje pro jednotlivé druhy šumivých vín z ČR jsou stanoveny v § 20 odst. 7, 9 a 10 zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství.
1 Pro jakostní likérová vína s. o. a jakostní perlivá vína s. o platí požadavky uvedené v Tabulce č. 1.
2 Lze použít také „sekt“.
3 Lze použít také „jakostní šumivé víno stanovené pěstitelské oblasti“ nebo „jakostní šumivé víno stanovené oblasti“, „pěstitelský sekt“ nebo „sekt s.o.“.
4 Lze použít také „jakostní aromatické šumivé víno stanovené pěstitelské oblasti“ nebo „jakostní aromatické šumivé víno stanovené oblasti“, nebo „aromatický sekt s.o.“.Vzhledem ke znění § 20 zákona č. 321/2004 Sb. je možno zaměnit pořadí slov „jakostní“ a „aromatické“. 
5 Tyto údaje se uvádějí na stejném řádku jako obchodní označení nebo na řádku bezprostředně následujícím.
6 Podle směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
7 Obsahuje-li tento výraz obchodní označení produktu, není třeba označení opakovat.
8 Viz. nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, příloha č. VIII část D odst. 3.
9 Pro jakostní likérová vína s. o. a jakostní perlivá vína s. o platí požadavky uvedené v Tabulce č. 1.
Poznámky k označování likérových, perlivých a šumivých vín (včetně dosycených CO2) dle Tabulky č. 2

1. Vína likérová, perlivá a perlivá dosycená CO2

Etiketa likérového, perlivého a perlivého vína dosyceného oxidem uhličitým (Příloha VII část A bod 1 písm. c) nařízení č. 1493/1999) obsahuje tyto povinné údaje:
a) obchodní označení produktu (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec první odrážka a část A bod 2 písm. e), f) a g) nařízení č. 1493/1999).
Likérová a perlivá vína vyrobená v ES mohou nést obchodní označení obsahující:
 • výraz „likérové víno“ nebo „perlivé víno“ (čl. 38 odst. 3 písm. a) nařízení č. 753/2002),
 • název zeměpisné jednotky (čl. 38 odst. 3 písm. b) nařízení č. 753/2002),
 • zvláštní tradiční výraz; obsahuje-li tento výraz obchodní označení produktu (tzn. výraz „likérové víno“ nebo „perlivé víno“), není třeba označení opakovat;
b) jmenovitý objem (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec druhá odrážka nařízení č. 1493/1999);
c) skutečný obsah alkoholu (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec třetí odrážka nařízení č. 1493/1999);
d) číslo šarže (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec čtvrtá odrážka nařízení č. 1493/1999);
e) jméno nebo obchodní firmu stáčírny (čl. 38 odst. 1 nařízení č. 753/2002)
 • v případě nádob o objemu nad 60 litrů možno uvést jméno odesílatele,
 • v případě perlivých vín může být jméno stáčírny nahrazeno jménem výrobce;
f) název obce a členského státu, v němž se stáčírna nachází (čl. 38 odst. 1 nařízení č. 753/2002);
g) obsah oxidu siřičitého nad 10 mg/l(Čl. 3 odst. 3 nařízení č. 753/2002, pozn. odstavec 3 byl do nařízení č. 753/2002 doplněn nařízením č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004);
h) není-li z názvu vína dosyceného oxidem uhličitým zřejmé, že došlo k dosycení CO2, musí etiketa obsahovat slova „získáno dosycením oxidem uhličitým“ uvedenými písmem stejného typu a velikosti jako další povinné údaje.
Tyto údaje se uvádějí na stejném řádku jako obchodní označení nebo na řádku bezprostředně následujícím (čl. 38 odst. 2 nařízení č. 753/2002);
Etiketa likérového, perlivého a perlivého vína dosyceného oxidem uhličitým (Příloha VII část A bod 1 písm. c) nařízení č. 1493/1999) může obsahovat tyto nepovinné údaje:
a) jméno, adresu a postavení jedné nebo více osob podílejících se na jeho uvádění na trh (čl. 39 odst. 1 písm. a) nařízení č. 753/2002);
b) druh produktu za podmínek stanovených producentským členským státem (čl. 39 odst. 1 písm. b) nařízení č. 753/2002, pozn. druhy produktů pro likérová, perlivá a perlivá vína dosycená CO2 z ČR nejsou stanoveny);
c) zvláštní barva za podmínek stanovených producentským členským státem (čl. 39 odst. 1 písm. c) nařízení č. 753/2002, pozn. pro vína z ČR stanoveno na základě ustanovení § 16 odst. 10 písm. b) zákona o vinohradnictví a vinařství ustanovením § 9 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 323/2004 Sb.);
d) ročník sklizně (čl. 39 odst. 2 písm. a) nařízení č. 753/2002, pozn. platí pravidlo 85% dle čl. 18 a 20 nařízení č. 753/2002);
e) název odrůdy nebo odrůd (čl. 39 odst. 2 písm. b) nařízení č. 753/2002, pozn. platí pravidlo 85% dle čl. 19 a 20 nařízení č. 753/2002);
f) odkaz na ocenění, medaili nebo soutěž (čl. 39 odst. 2 písm. c) nařízení č. 753/2002, pozn. čl. 21 nařízení č. 753/2002 se použije obdobně);
g) údaj o způsobu získávání nebo výrobní metodě (čl. 39 odst. 2 písm. d) nařízení č. 753/2002, pozn. čl. 22 nařízení č. 753/2002 se použije obdobně);
h) doplňující tradiční výrazy (čl. 39 odst. 2 písm. e) nařízení č. 753/2002, pozn. čl. 23 a 24 nařízení č. 753/2002 se použijí obdobně);
i) název podniku (čl. 39 odst. 2 písm. f) nařízení č. 753/2002, pozn. čl. 25 nařízení č. 753/2002 se použije obdobně);
j) údaj o plnění ve vinohradnickém podniku, seskupením vinohradnických podniků nebo v podniku, který se nachází v produkčním regionu (čl. 39 odst. 2 písm. g) nařízení č. 753/2002, pozn. čl. 26 nařízení č. 753/2002 se použije obdobně).

2. Šumivá vína včetně jakostních šumivých vín

Etiketa šumivého vína, šumivého a vína dosyceného oxidem uhličitým (Příloha VIII část B nařízení č. 1493/1999) obsahuje tyto povinné údaje:
a) přesný údaj o obchodním označení (Příloha VIII část B bod 1 písm. a) nařízení č. 1493/1999, pozn. v případě šumivého vína dosyceného CO2 se údaj o obchodním označení doplní slovy „získáno dosycením oxidem uhličitým“ uvedenými písmem stejného typu a velikosti, pokud není ze samotného výrazu zřejmé, že došlo k dosycení oxidem uhličitým. Tyto údaje se uvádějí na stejném řádku jako obchodní označení nebo na řádku bezprostředně následujícím., viz. čl. 41 nařízení č. 753/2002);
b) jmenovitý objem produktu (Příloha VIII část B bod 1 písm. b) nařízení č. 1493/1999);
c) údaj o druhu produktu  (Příloha VIII část B bod 1 písm. c) nařízení č. 1493/1999);
d) skutečný obsah alkoholuv % objemových (Příloha VIII část B bod 1 písm. d) nařízení č. 1493/1999, pozn. tento údaj se uvede za podmínek stanovených v čl. 3 odst. 2 nařízení č. 753/2002);
e) u jakostních šumivých vín stanovené oblasti se dále uvede: název stanovené pěstitelské oblasti (Příloha VIII část B bod 4 druhá odrážka nařízení č. 1493/1999);
f) u jakostních aromatických šumivých vín se dále uvede:
·        název odrůdy révy, ze které bylo víno získáno nebo slova „vyrobeno z hroznů aromatických odrůd“ (Příloha VIII část B bod 4 třetí odrážka nařízení č. 1493/1999).
U šumivých vín (včetně dosycených CO2) vyrobených v EU se dále uvede:
g) jméno nebo obchodní firma výrobce nebo prodejce usazeného ve Společenství (Příloha VIII část B bod 2 první odrážka nařízení č. 1493/1999);
h) název obce nebo části obce a členského státu, ve kterém se nachází sídlo výše uvedené osoby (Příloha VIII část B bod 2 druhá odrážka nařízení č. 1493/1999).
U šumivých vín (včetně dosycených CO2) pocházejících ze třetích zemí se dále uvede:
i) jméno nebo obchodní firmu dovozce a název obce a členského státu, ve kterém se nachází sídlo tohoto dovozce (Příloha VIII část B bod 3 písm. a) nařízení č. 1493/1999);
j) jméno nebo obchodní firmu výrobce a název obce a třetí země, ve které se nachází sídlo výrobce (Příloha VIII část B bod 3 písm. b) nařízení č. 1493/1999).
U šumivých vín vyrobených ve Společenství z vín pocházejících ze třetích zemí se dále uvede:
k) údaj, který spotřebitele informuje, že daný produkt byl vyroben z dovezených vín a upřesňuje třetí zemi, z níž pochází víno použité pro vytvoření kupáže (Příloha VIII část B bod 4 první odrážka nařízení č. 1493/1999).

Podrobná pravidla pro uvádění výše uvedených povinných údajů jsou stanovena Přílohou VIII části D nařízení č. 1493/1999.
Etiketa šumivého vína, šumivého a vína dosyceného oxidem uhličitým (Příloha VIII část C nařízení č. 1493/1999) může obsahovat nepovinné údaje u nichž:
a) nehrozí nebezpečí, že by tyto údaje mohly uvést v omyl osoby, jimž jsou určeny, zejména pokud jde o povinné údaje uvedené v části B a nepovinné údaje uvedené v části E, přílohy VIII nařízení Rady č. 1493/1999 (Příloha VIII část C bod 1 první odrážka nařízení č. 1493/1999).

Další nepovinné údaje pro jednotlivé druhy šumivých vín z ČR jsou stanoveny zákonem o vinohradnictví a vinařství:
b) etiketa jakostního šumivého vína, sektu a aromatického jakostního šumivého vína může obsahovat název vinařské oblasti, v níž bylo toto víno vyrobeno, dále zemi původu vína nebo vinných hroznů, jestliže z tohoto vína nebo těchto vinných hroznů bylo víno vyrobeno alespoň z 50 % (§ 20 odst. 7);
c) etiketa jakostního šumivého vína, sektu, jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 3), pěstitelského sektu, aromatického jakostního šumivého vína a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 6) může dále obsahovat:
 1. název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské podoblasti (§ 20 odst. 9 písm. a)),
 2. název odrůdy, jestliže produkt, s výjimkou produktu obsaženém v tirážním likéru nebo expedičním likéru, byl nejméně z  85 % získán z vinných hroznů, které pocházejí z této odrůdy, a jestliže tato odrůda je pro dotyčný druh produktu rozhodující (§ 20 odst. 9 písm. b)),
  nebo
 3. názvy nejvýše 3 odrůd, jestliže vinné hrozny, z nichž byl produkt získán, s výjimkou produktu obsaženého v tirážním likéru nebo expedičním likéru, pocházejí výlučně z těchto odrůd a jestliže směs těchto odrůd je pro tento druh produktu rozhodující (§ 20 odst. 9 písm. c));
d) etiketa pěstitelského sektu může dále obsahovat název vinařské obce nebo viniční tratě, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské obce nebo viniční tratě.
Pozn.: Obsah alkoholu - Upozornění na značení povinných údajů podle čl. 3 odst. 2 NK č. 753/2002, který zní:
Skutečný obsah alkoholu v % objemových, stanovený v příloze VII části A bodu 1 třetí odrážce a příloze VIII části B bodu 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1493/1999, se uvádí v celých jednotkách nebo v jednotkách zaokrouhlených na pět desetin procenta objemového. Aniž jsou dotčeny přípustné odchylky stanovené referenční metodou rozboru, nesmí být udaný obsah alkoholu vyšší nebo nižší o více než 0,5 % objemového oproti obsahu alkoholu stanovenému rozborem.
U jakostních vín s. o. skladovaných v láhvích déle než tři roky, u šumivých vín, šumivých vín sycených oxidem uhličitým, perlivých vín, perlivých vín sycených oxidem uhličitým a likérových vín se však, aniž jsou dotčeny přípustné odchylky stanovené referenční metodou rozboru, nesmí být udaný obsah alkoholu vyšší nebo nižší o více než 0,8 % objemového oproti obsahu alkoholu stanovenému rozborem. Za číselným údajem skutečného obsahu alkoholu se uvádí symbol „% obj.“ a tomuto symbolu mohou předcházet slova „skutečný obsah alkoholu“, „skutečný alkohol“ , případně zkratka „alk.“
Skutečný obsah alkoholu v % objemových se na etiketě uvádí číslicemi, které jsou v případě jmenovitého objemu většího než 100 cl vysoké nejméně 5 mm, v případě jmenovitého objemu většího než 20 cl do 100 cl vysoké nejméně 3 mm a v případě jmenovitého objemu 20 cl a méně vysoké nejméně 2 mm.
Příklad: Pokud se u vína zjistí rozborem alkohol např. 12,23% obj. zaokrouhlí se obsah alkoholu na 12,0% nebo pokud je to vhodnější na 12,5% ( v případě, že se předpokládá, že zbytkový cukr ještě dokvasí)
Zpracovali: Ing. Svatopluk Kalábek, Mgr. Ondřej Kunc