Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování vín dle právních předpisů platných do 1. 8. 2009

17. 09. 2009
 
Tabulka č. 1 - základní údaje pro označování některých druhů vín dle práva ES
Údaj 1
STOLNÍ VÍNO
ZEMSKÉ VÍNO
(stolní víno se zeměpisným označením)
JAKOSTNÍ VÍNO
POVINNÉ ÚDAJE
Obchodní označení produktu 2
„stolní víno“ 
+ název producentského členského státu 3
nebo
+ „směs vín z různých zemí Evropského společenství 4
nebo
+ „víno vyrobeno v … z hroznů sklizených v …“ 5
nebo
+ „retsina“ nebo „vino tinto de mezcla“ 6
„moravské zemské víno“, „české zemské víno“
nebo
„stolní víno“ + název zeměpisné jednotky + „zemské víno“ v příslušném jazyce
nebo
název zeměpisné jednotky + „zemské víno“ v příslušném jazyce 7

 - název stanovené pěstitelské oblasti  
+
- výraz „jakostní víno stanovené pěstitelské oblasti“ nebo „jakostní víno s. o.“ nebo
výraz „jakostní likérové víno stanovené pěstitelské oblasti“ nebo „jakostní likérové víno s. o.“ nebo
výraz „jakostní perlivé víno stanovené pěstitelské oblasti“ nebo „jakostní perlivé víno s. o.“ nebo
jeden nebo více zvláštních tradičních výrazů uvedených na seznamu, jež bude sestaven, jestliže to stanoví předpisy dotyčného členského státu; pro ČR to jsou výrazy: „jakostní víno“, „jakostní víno odrůdové“, „jakostní víno známkové“,,jakostní likérové víno“,jakostní perlivé víno“,“víno originální certifikace“ nebo „V.O.C“, nebo „VOC“,
- pro jakostní vína s přívlastkem 8- evidenční číslo jakosti a podoblast
Jmenovitý objem
Musí být uveden srozumitelnou velikostí písma.
Skutečný obsah alkoholu 
Uvádí se v celých jednotkách nebo v jednotkách zaokrouhlených na pět desetin procenta objemového.
Velikost číslic: v případě jmenovitého objemu většího než 100 cl vysoké nejméně 5 mm, v případě jmenovitého objemu většího než 20 cl do 100 cl vysoké nejméně 3 mm a v případě jmenovitého objemu 20 cl a méně vysoké nejméně 2 mm.
Číslo šarže9
Povinné údaje o dovozci a číslu šarže lze uvést mimo zorné pole, ve kterém se nacházejí ostatní povinné údaje.
Obsah nad 10mg/l SO
Etiketa musí obsahovat výraz buď „obsahuje oxid siřičitý“ nebo „obsahuje siřičitany“. Lze uvést mimo zorné pole, ve kterém se nacházejí ostatní povinné údaje.
Jméno nebo obchodní firma 
Označení stáčírny 10, nebo – v případě nádob o jmenovitém objemu nad 60 litrů – odesilatel a název obce a členského státu, kde se nachází. V případě dovezeného vína se uvádí dovozce. Při plnění ve Společenství se uvádí stáčírna.
Obsah zbytkového cukru 
Pro stolní víno - nepovinný údaj. Pro sudová vína při prodeji – povinný údaj. 
Povinný údaj pouze pro jakostní vína z ČR.
NEPOVINNÉ ÚDAJE 
Údaj
STOLNÍ VÍNO
ZEMSKÉ VÍNO
(stolní víno se zeměpisným označením)
JAKOSTNÍ VÍNO
 
 
 
 
 
NEPOVINNÉ ÚDAJE
jméno, adresa a postavení jedné nebo více osob podílejících se na uvádění vína na trh
druh produktu 11
zvláštní barva podle podmínek stanovených producentským členským státem
+ ročník sklizně,
název odrůdy nebo odrůd
odkaz na ocenění, medaili nebo soutěž
údaj o způsobu získávání nebo výrobní metodě
doplňující tradiční výrazy podle pravidel stanovených producentskými členskými státy
název podniku
údaj o plnění ve vinohradnickém podniku, seskupení vinohradnických podniků nebo v podniku, který se nachází v produkčním regionu
+ název zeměpisné jednotky menší než stanovená pěstitelská oblast, podle pravidel stanovených producentským členským státem
název zeměpisné jednotky větší než stanovená pěstitelská oblast, aby bylo upřesněno umístění jakostního vína s. o.
výraz odkazující na plnění ve stanovené pěstitelské oblasti, pokud se v ní tento údaj tradičně používá
údaj o plnění ve vinohradnickém podniku, seskupení vinohradnických podniků nebo v podniku, který se nachází v produkčním regionu nebo v bezprostřední blízkosti tohoto regionu
NESMÍ BÝT UVEDENO
odrůda a ročník
-
-
JAZYK POUŽITÝ NA ETIKETĚ 
Pro uvádění vín na trh v České republice je třeba použít češtinu. Avšak 1. název stanovené pěstitelské oblasti; 2. název jiné zeměpisné jednotky; 3. zvláštní tradiční výrazy a doplňující tradiční výrazy; 4. název vinohradnického podniku nebo jejich seskupení, jakož i údaj o plnění se zásadně uvádějí v jazyce členského státu, na jehož území proběhla výroba.
 

 

 

Kód stáčírny

Pro jiná než šumivá vína stanoví nařízení Rady č. 1493/1999, příloha VII, část E, poslední odstavec následující, „za podmínek, jež budou stanoveny, může být na etiketě produktů uvedených v této příloze použit kód pro údaje podle části A bodu 3, jestliže to povolí členský stát, na jehož území byl tento produkt plněn.“ Zároveň je, obdobně jako v případě šumivých vín stanoveno, že na etiketě musí být, v případě užití kódu, „uvedeno v plném znění jméno nebo obchodní firma osoby nebo seskupení osob jiných než stáčírna, které se podílejí na výrobě produktu nebo jeho uvádění na trh, jakož i název obce či části obce, ve které má tato osoba nebo seskupení osob sídlo.“
Nařízení Komise č. 753/2002, čl. 4 odst. 1, pak opakuje jinými slovy příslušnou pasáž přílohy VII nařízení Rady č. 1493/1999 a stanoví, že pravidla pro vytvoření kódu určuje členský stát, na jehož území má příslušná stáčírna sídlo.
Kód tvoří velká písmena CZ a identifikační číslo (IČ) osoby (např. pro VÍNO a.s. vyrobil CZ 12345678).
Příslušný kód stáčírny je udělován Ministerstvem zemědělství a je nutno o něj žádat.
Podoba kódu pro výrobce šumivého vína je stejná. Rozdíl spočívá v tom, že jeho používání nepodléhá žádnému schvalovacímu režimu.

Poznámky k označování tichých vín (včetně jakostních vín likérových, jakostních vín perlivých a jakostních vín perlivých dosycených CO2)
dle Tabulky č. 1:

1 K níže uvedeným údajům nutno prostudovat čl. 3 nařízení č. 753/2002.
2 Pro dovezené víno tvoří obchodní název slovo „víno“ doplněné povinně o název země původu a u vín používajících zeměpisné označení o název dané zeměpisné jednotky.
V případě vín vyrobených ze směsi produktů pocházejících z více třetích zemí musí být navíc uvedeno „směs vín z různých zemí mimo Evropské společenství“ nebo „směs vín z…“. Místo „...“se doplňují názvy dotčených třetích zemí.
V případě vín vinifikovaných ve třetí zemi z hroznů získaných v jiné třetí zemi musí být navíc uvedeno „víno vyrobené v … z hroznů sklizených v …“. Místo „...“se doplňují názvy dotčených třetích zemí.
Viz. čl. 35 nařízení č. 753/2002.
3 V případě zasílání stolního vína do jiného členského státu nebo v případě jeho vývozu rovněž z názvu členského státu, pokud byly na jeho území vinné hrozny sklizeny a vinifikovány.
4 U vína vyrobeného smísením produktů pocházejících z více členských států.
5 Pokud byly hrozny sklizeny v jiném členském státě, než ve kterém bylo víno vyrobeno. Totéž platí pro vína vinifikovaná ve třetí zemi z hroznů získaných v jiné třetí zemi. Hrozny ze třetích zemí se na území EU nesmí zpracovávat (čl. 44 odst. 12 nařízení č. 1493/1999). 
6 V případě dovozu stolních vín tohoto typu.
7 „Landwein“, „vin de pays“, „indicazione geografica tipica“, „ονομασ?α κατ? παρ?δοση“, „ο?νος τοπικ?ς, „vino de la tierra“, „vinho regional“, „regional wine“, „landwijn“ , „geograafilise tähistusega lauavein“, „tájbor“, „inbid tradizzjonali tal–lokal“, „deželno vino PGO“ nebo „deželno vino s priznano geografsko oznako“;
8 Termín: „jakostní víno s přívlastkem“ nebo „víno s přívlastkem“ doplněný některým z následujících údajů:
‘kabinetní víno’,
 • ‘pozdní sběr’,
 • ‘výběr z hroznů’,
 • ‘výběr z bobulí’,
 • ‘výběr z cibéb’,
 • ‘slámové víno’,
 • ‘ledové víno’
9 Podle směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
10 Stáčírna může být označena kódem, viz. „Kód stáčírny“ na této stránce. Definice stáčírny je uvedena v čl. 7 písm. a) nařízení č. 753/2002.
11 „Druhy produktů“ jsou stanoveny čl. 16 nařízení č. 753/2002 – jedná se o kategorie „suché“, „polosuché“ atd.
 

1. Stolní vína

Etiketa stolního vína (Příloha VII část A bod 1 písm. a) nařízení č. 1493/1999) obsahuje tyto povinné údaje:
 • obchodní označení produktu (Příloha VII část A bod 2 písm. a) nařízení č. 1493/1999)
 • jmenovitý objem (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec druhá odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • skutečný obsah alkoholu (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec třetí odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • číslo šarže (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec čtvrtá odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • jméno nebo obchodní firma (Příloha VII část A bod 3 první a druhá odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • obsah oxidu siřičitého nad 10 mg/l (Čl. 3 odst. 3 nařízení č. 753/2002, pozn. odstavec 3 byl do nařízení č. 753/2002 doplněn nařízením č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004).
Etiketa stolního vína (Příloha VII část B bod 1 písm. a) nařízení č. 1493/1999) může obsahovat tyto nepovinné údaje:
 • jméno, adresa a postavení jedné nebo více osob podílejících se na jeho uvádění na trh (Příloha VII část B bod 1 písm. a) první odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • druh produktu (Příloha VII část B bod 1 písm. a) druhá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. „druhy produktů“ jsou stanoveny čl. 16 nařízení č. 753/2002 – jedná se o kategorie „suché“, „polosuché“ atd.);
 • zvláštní barva (Příloha VII část B bod 1 písm. a) třetí odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podmínky užití musí být stanoveny členským státem; pro ČR stanoveno na základě ustanovení § 16 odst. 10 písm. b) zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) a ustanovení § 9 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 323/2004 Sb.).
Nesmí být uvedeno:
 • odrůda a ročník (§ 17 odst. 5 zákona o vinohradnictví a vinařství, pozn. v nařízení č. 1493/1999 jsou závazně stanoveny povinné i nepovinné údaje, „odrůda a ročník“ mezi nimi pro stolní vína nejsou. Možnost uvádět doplňující údaje stanoví čl. 6 nařízení č. 753/2002 – ty však nesmí být zaměnitelné s  povinnými a nepovinnými údaji).

2. Vína se zeměpisným označením (zemská vína)

Etiketa vína se zeměpisným označením (Příloha VII část A bod 1 písm. a) nařízení č. 1493/1999) obsahuje tyto povinné údaje:
 • obchodní označení produktu (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec první odrážka a část A bod 2 písm. b) nařízení č. 1493/1999, pozn. v případě použití názvu „moravské zemské víno“ nebo „české zemské víno“ se jedná o aplikaci ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb. o  vinohradnictví a vinařství a § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) prováděcí vyhlášky č. 323/2004 Sb.);
 • jmenovitý objem (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec druhá odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • skutečný obsah alkoholu (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec třetí odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • číslo šarže (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec čtvrtá odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • jméno nebo obchodní firmu (Příloha VII část A bod 3 první a druhá odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • obsah oxidu siřičitého nad 10 mg/l (Čl. 3 odst. 3 nařízení č. 753/2002, pozn. odstavec 3 byl do nařízení č. 753/2002 doplněn nařízením č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004).
Etiketa vína se zeměpisným označením (Příloha VII část B bod 1 písm. a) a b) nařízení č. 1493/1999) může obsahovat tyto nepovinné údaje:
 • jméno, adresa a postavení jedné nebo více osob podílejících se na jeho uvádění na trh (Příloha VII část B bod 1 písm. a) první odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • druh produktu (Příloha VII část B bod 1 písm. a) druhá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. „druhy produktů“ jsou stanoveny čl. 16 nařízení č. 753/2002 – jedná se o kategorie „suché“, „polosuché“ atd.);
 • zvláštní barva (Příloha VII část B bod 1 písm. a) třetí odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podmínky užití musí být stanoveny členským státem; pro ČR stanoveno na základě ustanovení § 16 odst. 10 písm. b) zákona o vinohradnictví a vinařství ustanovením § 9 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 323/2004 Sb.);
 • ročník sklizně (Příloha VII část B bod 1 písm. b) první odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. platí pravidlo 85% dle čl. 18 a 20 nařízení č. 753/2002);
 • název odrůdy nebo odrůd (Příloha VII část B bod 1 písm. b) druhá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. platí pravidlo 85% dle čl. 19 a 20 nařízení č. 753/2002);
 • odkaz na ocenění, medaili nebo soutěž (Příloha VII část B bod 1 písm. b) třetí odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 21 nařízení č. 753/2002);
 • údaj o způsobu získávání nebo výrobní metodě (Příloha VII část B bod 1 písm. b) čtvrtá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 22 nařízení č. 753/2002);
 • doplňující tradiční výrazy (Příloha VII část B bod 1 písm. b) pátá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 23 a 24 nařízení č. 753/2002);
 • název podniku (Příloha VII část B bod 1 písm. b) šestá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 25 nařízení č. 753/2002);
 • údaj o plnění (Příloha VII část B bod 1 písm. b) sedmá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 26 nařízení č. 753/2002);

3. Jakostní vína s.o. (včetně jakostních vín likérových, jakostních vín perlivých a jakostních vín perlivých dosycených CO2)

Etiketa jakostního vína s.o. (Příloha VII část A bod 1 písm. a) nařízení č. 1493/1999) obsahuje tyto povinné údaje:
 • obchodní označení produktu (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec první odrážka a část A bod 2 písm. c) nařízení č. 1493/1999, pozn. bude tedy uveden název stanovené pěstitelské oblasti a další údaje dle Tabulky č. 1 řádek Obchodní označení produktu);
 • jmenovitý objem (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec druhá odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • skutečný obsah alkoholu (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec třetí odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • číslo šarže (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec čtvrtá odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • jméno nebo obchodní firmu (Příloha VII část A bod 3 první a druhá odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • obsah oxidu siřičitého nad 10 mg/l (Čl. 3 odst. 3 nařízení č. 753/2002, pozn. odstavec 3 byl do nařízení č. 753/2002 doplněn nařízením č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004);
 • obsah zbytkového cukru (pouze pro tichá vína z ČR - § 16 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství, pozn. dle práva ES se jedná o nepovinný údaj, na základě přílohy VII části B bodu 4 však mohou členské státy pro svá vína předepsat tento údaj jako povinný).
U jakostních likérových vín se dále uvede:
 • evidenční číslo jakosti (§ 22 odst. 3 písm. b) zákona o vinohradnictví a vinařství).
Etiketa jakostního vína s.o. (Příloha VII část B bod 1 písm. a), b) a c) nařízení č. 1493/1999) může obsahovat tyto nepovinné údaje:
 • jméno, adresa a postavení jedné nebo více osob podílejících se na jeho uvádění na trh (Příloha VII část B bod 1 písm. a) první odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • druh produktu (Příloha VII část B bod 1 písm. a) druhá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. „druhy produktů“ jsou stanoveny čl. 16 nařízení č. 753/2002 – jedná se o kategorie „suché“, „polosuché“ atd.);
 • zvláštní barva podle podmínek stanovených producentským členským státem (Příloha VII část B bod 1 písm. a) třetí odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. pro vína z ČR stanoveno na základě ustanovení § 16 odst. 10 písm. b) zákona o vinohradnictví a vinařství ustanovením § 9 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 323/2004 Sb.);
 • ročník sklizně (Příloha VII část B bod 1 písm. b) první odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. platí pravidlo 85% dle čl. 18 a 20 nařízení č. 753/2002);
 • název odrůdy nebo odrůd (Příloha VII část B bod 1 písm. b) druhá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. platí pravidlo 85% dle čl. 19 a 20 nařízení č. 753/2002);
 • odkaz na ocenění, medaili nebo soutěž (Příloha VII část B bod 1 písm. b) třetí odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 21 nařízení č. 753/2002);
 • údaj o způsobu získávání nebo výrobní metodě (Příloha VII část B bod 1 písm. b) čtvrtá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 22 nařízení č. 753/2002);
 • doplňující tradiční výrazy (Příloha VII část B bod 1 písm. b) pátá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 23 a 24 nařízení č. 753/2002);
 • název podniku (Příloha VII část B bod 1 písm. b) šestá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 25 nařízení č. 753/2002);
 • údaj o plnění (Příloha VII část B bod 1 písm. b) sedmá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 26 nařízení č. 753/2002);
 • název zeměpisné jednotky menší než stanovená pěstitelská oblast, podle pravidel stanovených producentským členským státem (Příloha VII část B bod 1 písm. c) první odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. pro moravská a česká vína platí § 18 odst. 7 písm. c), d) a e) zákona o vinohradnictví a vinařství a na základě zmocnění uvedeného v § 4 odstavce 4 zákona o vinohradnictví a vinařství §§ 1 a 2 prováděcí vyhlášky č. 324/2004 Sb. + příslušné přílohy);
 • název zeměpisné jednotky větší než stanovená pěstitelská oblast, aby bylo upřesněno umístění jakostního vína s. o. (Příloha VII část B bod 1 písm. c) druhá odrážka nařízení č. 1493/1999);
 • výraz odkazující na plnění ve stanovené pěstitelské oblasti, pokud se v ní tento údaj tradičně používá (Příloha VII část B bod 1 písm. c) třetí odrážka nařízení č. 1493/1999).

4. jakostní vína s přívlastkem

Platí totéž, co pro jakostní vína s.o.
+
povinný údaj:
 • podoblast (§ 19 odst. 12 písm. a) zákona o vinohradnictví a vinařství);
 • označení "jakostní víno s přívlastkem" nebo "víno s přívlastkem", včetně uvedení druhu (kabinetní víno, pozdní sběr atd., § 19 odst. 12 písm. b) zákona o vinohradnictví a vinařství);
 • evidenční číslo jakosti (§ 19 odst. 12 písm. c) zákona o vinohradnictví a vinařství);
(pozn. dle práva ES se jedná o nepovinné údaje, na základě přílohy VII části B bodu 4 nařízení č. 1493/1999 však mohou členské státy pro svá vína předepsat tyto údaje jako povinné;
druhy jakostních vín s přívlastkem jsou v čl. 29 bodu 1 písm. k) druhá odrážka nařízení č. 753/2002 zapsány pro vína z ČR jako zvláštní tradiční výrazy).
Pozn.: Obsah alkoholu - Upozornění na značení povinných údajů podle čl. 3 odst. 2 NK č. 753/2002, který zní:
Skutečný obsah alkoholu v % objemových, stanovený v příloze VII části A bodu 1 třetí odrážce a příloze VIII části B bodu 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1493/1999, se uvádí v celých jednotkách nebo v jednotkách zaokrouhlených na pět desetin procenta objemového. Aniž jsou dotčeny přípustné odchylky stanovené referenční metodou rozboru, nesmí být udaný obsah alkoholu vyšší nebo nižší o více než 0,5 % objemového oproti obsahu alkoholu stanovenému rozborem.
U jakostních vín s. o. skladovaných v láhvích déle než tři roky, u šumivých vín, šumivých vín sycených oxidem uhličitým, perlivých vín, perlivých vín sycených oxidem uhličitým a likérových vín se však, aniž jsou dotčeny přípustné odchylky stanovené referenční metodou rozboru, nesmí být udaný obsah alkoholu vyšší nebo nižší o více než 0,8 % objemového oproti obsahu alkoholu stanovenému rozborem. Za číselným údajem skutečného obsahu alkoholu se uvádí symbol „% obj.“ a tomuto symbolu mohou předcházet slova „skutečný obsah alkoholu“, „skutečný alkohol“ , případně zkratka „alk.“
Skutečný obsah alkoholu v % objemových se na etiketě uvádí číslicemi, které jsou v případě jmenovitého objemu většího než 100 cl vysoké nejméně 5 mm, v případě jmenovitého objemu většího než 20 cl do 100 cl vysoké nejméně 3 mm a v případě jmenovitého objemu 20 cl a méně vysoké nejméně 2 mm.
Příklad: Pokud se u vína zjistí rozborem alkohol např. 12,23% obj. zaokrouhlí se obsah alkoholu na 12,0% nebo pokud je to vhodnější na 12,5% ( v případě, že se předpokládá, že zbytkový cukr ještě dokvasí)
Produkty vyrobené přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 321/2004 Sb. nebo jejichž výroba byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 321/2004 Sb. se označí buď podle tohoto zákona nebo podle § 13 a § 13a zákona č. 115/1995 Sb.
Zpracovali: Ing. Svatopluk Kalábek, Mgr. Ondřej Kunc