Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Nejčastější dotazy

01. 09. 2016
 

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících předpisů.

Od 7. září 2016 nabývá účinnosti rozsáhlá novela zákona o potravinách. Nejvýraznějšími změnami jsou změny v návaznosti na tabákovou směrnici a v případě potravin dochází zejména k upřesnění povinností provozovatelů potravinářských podniků a úpravě kompetencí mezi dozorovými orgány.

Do zákona o potravinách jsou zapracovány příslušné předpisy Evropské unie týkající se potravin. Zákon se nevztahuje na pitnou vodu (tato je právně ošetřena v zákoně o ochraně veřejného zdraví).

Mimo jiných definuje i tyto pojmy:

Doplněk stravy

Potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Čisté množství

Množství potraviny bez obalu nebo průměrné množství potraviny (stanovené prováděcím předpisem nebo nařízením EU)

Výroba potravin

Čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně souvisejícího balení a dalších úprav potravin za účelem uvádění na trh, s výjimkou činnosti spočívající pouze v samostatném procesu balení nebo v krájení nebo jiném způsobu dělení potravin včetně jejich navazujícího balení.

Potravina neznámého původu

Potravina, u které nelze identifikovat výrobce nebo dodavatele

Potravina živočišného původu

Potravinou živočišného původu se rozumí maso, čerstvé maso, droby, vnitřnosti, mleté maso, strojně oddělené maso, masný polotovar, mlži, produkty rybolovu, strojně oddělený produkt rybolovu, čerstvý produkt rybolovu, upravený produkt rybolovu, syrové mléko, vejce, tekutá vejce (tj. nezpracovaný vaječný obsah po odstranění skořápky), křapy, žabí stehýnka a hlemýždi, zpracované výrobky a produkty podle druhé a třetí odrážky bodu 8.1. přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, mlezivo, krev, včelí produkty a maso krokodýlů.

Povinnosti provozovatele potravinářského podniku (PPP)

dodržovat požadavky na:

 • jakost potravin (smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické)

 • technologii a hygienu

 • nakládání s potravinami (přeprava, uchování, manipulace)

 • druhy a přípustná množství toxikologicky významných látek v potravinách.

 • složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití

 • vhodné obaly a obalové materiály, které potraviny chrání před znehodnocením, znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu. Musí být vyrobeny z materiálů určených pro styk s potravinami

 • uvedení povinných informací o potravinách v českém jazyce (u potraviny určené pro český trh), atd.

   

oznámit příslušnému dozorovému orgánu zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy nastaly.
dodržovat právní předpisy Evropské unie a mezinárodní smlouvy týkajících se potravin.
Dále je PPP povinen mj.:
 • uchovávat potraviny při stanovených teplotách

 • zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh byl k dispozici doklad o původu zboží a bez zbytečného odkladu ho předložit orgánu dozoru na jeho žádost

 • uvádět potraviny učené pro zvláštní výživu a doplňky stravy na trh pouze balené


V tomto zákoně lze nalézt i povinnosti PPP, který:

 • dováží nebo vyváží potraviny tzv. z nebo do třetích zemí (tedy zemí mimo Evropskou unii)

 • vyváží nebo dováží potraviny určené pro zvláštní výživu

   

Je zakázáno uvádět na trh potraviny:

 • klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem

 • s prošlým datem použitelnosti

 • neznámého původu

 • překračující stanovené přípustné množství úrovně kontaminace radionuklidy

 • ozářené v rozporu se zákonem

   

Potraviny mohou být po datu minimální trvanlivosti uváděny na trh pouze, pokud jsou takto označeny, odděleně umístěny a jsou bezpečné.
Potraviny mohou být použitelné k jinému než původnímu použití. Takové potraviny mohou být uváděny na trh, pouze jsou-li bezpečné, odděleně umístěné a je-li na nich nebo v jejich bezprostřední blízkosti zřetelně označen doporučený způsob použití.

Osvědčení prokazující znalost hub

Vydávají ho krajské hygienické stanice na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub osobám zdravotně způsobilým. Platnost osvědčení je časově omezená, a to v závislosti na věku žadatele o osvědčení.

Označování potravin

PPP je povinen řídit se při označování potravin platnými právními předpisy, a to zejména nařízením EU č. 1169/2011 a zákonem o potravinách. Tyto předpisy určují jaké označení a informace a jakou formou musí PPP uvádět u potravin balených ve výrobě, potravin zabalených mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele, u potravin nebalených a u pokrmů.

Na základě zákona o potravinách musí být

na obale balené potraviny uvedeno:
 • povinné údaje dle nařízení (EU) č. 1169/2011 (čl. 9 a čl. 10 tohoto nařízení)

 • údaj o třídě jakosti (pokud stanoví vyhláška nebo předpis EU)

 • seznam složek u nápojů nad 1,2 % obj. alkoholu

 • symbol „e“ pro označení množství potraviny – možné jen tehdy, pokud byly splněny požadavky zákona o metrologii

 • další údaje, stanoví-li tak vyhláška nebo veterinární zákon

 • jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, u nápoje obsahujícího více než 20 % objemových alkoholu
 • šarži (není nutné u potravin označených datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, které obsahují den a měsíc)

   

na obale potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje uvedeno:
 • název a adresa PPP, který potravinu vyrobil (nevztahuje se na nezpracovaný produkt)

 • název potraviny

 • čisté množství

 • seznam složek

 • země nebo místo původu (podle nařízení (EU) č. 1169/2011)

 • způsob uchování

 • datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti

 • údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 (např. „se sladidly“)

 • údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 (alergeny)

 • údaj o množství hlavní složky (pokud stanoví vyhláška)

 • údaj o třídě jakosti (pokud stanoví vyhláška)

 • případné další údaje dle specifických vyhlášek nebo předpisů EU

   

u nebalené potraviny uvedeno:

V těsné blízkosti potraviny (viditelně a čitelně např. u cenovky, v obslužném úseku apod.)

 • název a adresa PPP, který potravinu vyrobil

 • název potraviny

 • údaj o množství hlavní složky (pokud stanoví právní předpis)

 • údaj o třídě jakosti (pokud stanoví právní předpis)

 • země nebo místo původu včetně označení původu potraviny stanovené přímo použitelným předpisem EU (údaj může být poskytnut v těsné blízkosti skupiny potravin viditelně a snadno čitelně jako souhrnná informace vztahující se ke skupině potravin, kdy z této informace bude jasně a srozumitelně zřejmá souvislost mezi poskytnutými údaji a konkrétními potravinami)

 • další povinné údaje podle podmínek stanovených pro balené potraviny nařízením (EU) 1169/2011 a podle čl. 10 odst. 1 nařízení EU č. 1169/2011

 • údaj o čistém množství u pekařských a cukrářských výrobků

 V blízkosti místa nabízení k prodeji (viditelně a čitelně např. prodejní pult a jeho blízké okolí, vitrína obslužného úseku, apod.)

 • datum použitelnosti nebo data minimální trvanlivosti (lze uvést až na etiketu potraviny zabalené na žádost spotřebitele např. štítek)

 • údaj o přítomnosti alergenů (způsobem dle nařízení (EU) č. 1169/2011)

   

 Na vyžádání spotřebitele nebo v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji zpřístupnit (např. osobní sdělení od obsluhy obslužného prodeje)

 • seznam složek

 • množství zdůrazněné složky

    

u pokrmů uvedeno:

Viditelně a snadno čitelně

 • název potraviny

 • alergeny (přesněji látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost)

 • množství pokrmu (účinné od 1. ledna 2017)

 • datum použitelnosti u pokrmů stanovených vyhláškou, pokud vhodným způsobem neinformuje spotřebitele, že tyto pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování

 • podmínky uchování, popřípadě návod k použití, u pokrmů stanovených vyhláškou

 

 Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci slovy:

"česká potravina“ či grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud:

 • 100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských produktů nebo mléka pochází z České republiky, a prvovýroba, porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území České republiky, nebo
 • součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné než uvedené v odrážce výše a výroba proběhla na území České republiky; přidaná voda se nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek (nelze použít pro vinařské produkty)
 • toto ustanovení je účinné od 1. ledna 2017

"vyrobeno v České republice" nebo slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam, pokud výroba proběhla na území České republiky (nelze použít pro vinařské produkty).

 • toto ustanovení je účinné od 1. ledna 2017

Sankce

Za porušení některých ustanovení zákona o potravinách lze uložit pokutu až do výše 50 milionů Kč.