Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Kontrolní činnost SZPI

20. 10. 2023
 

Přístup ke kontrole potravin s chráněným označením – chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO), zaručená tradiční specialita (ZTS), horský produkt

V souvislosti se snahou EU podporovat lokální výrobky a zároveň upozornit spotřebitele na tradiční produkty pocházející zejména z členských států EU, vznikla chráněná označení – chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO) a zaručená tradiční specialita (ZTS).

Nově vznikl režim nepovinných údajů o jakosti, který má usnadnit producentům zemědělských produktů s vlastnostmi nebo charakteristikami představujícími přidanou hodnotu, aby o této vlastnosti nebo charakteristice mohli informovat. Byla zavedena označení horský produkt a produkt ostrovního zemědělství.

1 Obecné informace

1.1 Platná právní úprava:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) č. 1151/2012“) - nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 509/2006 a nařízení Rady (ES) č. 510/2006
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném znění (dále jen „prováděcí nařízení (EU) č. 668/2014“)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla, v platném znění
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o podmínky používání nepovinného údaje o jakosti „horský produkt“, v platném znění
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 452/2001 Sb.“)

1.2 Definice:

1.2.1 Chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality

Chráněné označení původu - logo
Chráněné označení původu (CHOP) – jde o název, který identifikuje produkt pocházející z určitého regionu, určitého místa nebo výjimečně i země, jehož jakost nebo vlastnosti jsou zásadně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím (což zahrnuje přírodní i lidské činitele) a jehož všechny fáze produkce probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti.
 
Chráněné zeměpisné označení - logo
Chráněné zeměpisné označení (CHZO) – jde o název, který identifikuje produkt z regionu, určitého místa nebo výjimečně i země, který má určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a u nějž alespoň jedna z fází produkce probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.
 Zaručená tradiční specialita - logo
Zaručená tradiční specialita (ZTS) – zemědělský produkt nebo potravina, která je prokazatelně produkována nebo vyráběna po dobu min. 30 let a jejíž zvláštní povaha je uznávána EU, a to zápisem do rejstříku ZTS. Zvláštní povaha produktu je dána způsobem produkce, zpracováním nebo složením odpovídajícím tradičním postupům nebo je vyroben ze surovin nebo přísad, které jsou tradičně používány.

Dosud byly zaručené tradiční speciality zapisovány s/bez výhrady názvu. V současné době jsou ZTS zapsané „s výhradou názvu“ automaticky považovány za zapsané ZTS dle nařízení (EU) č. 1151/2012. ZTS zapsané „bez výhrady názvu“ mohou existovat v režimu nařízení (ES) č. 509/2006 až do 4. ledna 2023. Do 4. ledna 2016 mohl členský stát požádat zjednodušeným postupem o zápis názvu ZTS zapsaného v režimu „bez výhrady názvu“ tak, aby byl zapsán dle nařízení (EU) č. 1151/2012.

Seznam všech chráněných názvů lze najít na stránkách Evropské komise v databázi „DOOR“: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=cs – včetně informace, zda jde o názvy zaevidované, zveřejněné nebo již zapsané.
1.2.2 Nepovinné údaje o jakosti
Horský produkt
Toto označení lze použít pouze pro popis produktů, pro které platí, že suroviny i krmivo pro hospodářská zvířata pocházejí v zásadě z horských oblastí. Pokud se jedná o zpracované produkty, musí i zpracování proběhnout v horských oblastech. Definice horské oblasti vychází z čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, v platném znění.
Produkt ostrovního zemědělství
Toto označení lze použít pro popis produktů, jejichž suroviny pocházejí z ostrovů.
Aby mohlo být toto označení použito i pro zpracované produkty, musí i zpracování proběhnout na ostrově a zpracování musí mít vliv na specifické vlastnosti konečného produktu.

2 Informace pro výrobce

2.1 Žádost o zápis do rejstříku:

Chráněná označení jsou zapsána v rejstříku. O zápis do rejstříku mohou žádat pouze tzv. seskupení, která se zabývají produkty, jejichž název má být zapsán, tj. sdružení převážně z producentů nebo zpracovatelů stejného produktu, a to bez ohledu na právní formu. Náležitosti žádosti o zápis CHOP, CHZO a ZTS stanoví nařízení (EU) č. 1151/2012, prováděcí nařízení (EU) č. 668/2014 a rovněž zákon č. 452/2001 Sb. 
Pokud se žádost týká zeměpisné oblasti v členském státě, je oprávněnost podané žádosti nejprve přezkoumána příslušným státem. Stát žádost zveřejní a poskytne všem subjektům s oprávněným zájmem usazeným, případně majícím trvalé bydliště v tomto členském státě lhůtu k podání námitek. Má-li členský stát po případném vypořádání námitek za to, že jsou splněny požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012, postoupí žádost Evropské komisi (dále jen „Komise“). Komise nejdéle do 6 měsíců od postoupení žádost přezkoumá. Pokud žádost splňuje všechny požadavky, je zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Orgány členského státu nebo třetí země (ale i fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem usazená ve třetí zemi) má pak během 3 měsíců od zveřejnění možnost podat námitku proti zápisu. Námitku může podat i každá fyzická a právnická osoba s oprávněným zájmem, která je usazena nebo má bydliště v jiném členském státě, než ze kterého byla žádost podána. Tato námitka ale musí být podána ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění žádosti v Úředním věstníku EU, a to přes členský stát, ve kterém je daná osoba usazena.
Pokud námitky nejsou podány nebo Komise tyto námitky vyhodnotí jak nepřípustné, zapíše Komise chráněné označení do rejstříku a zápis zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
Pokud Komise vyhodnotí námitky jako přípustné, musí být zahájeno jednání, jehož účelem je dohoda zúčastněných stran. 
Pokud je dohody dosaženo, aniž došlo k větším změnám původní specifikace, Komise označení zapíše do rejstříku. Pokud na základě dohody dojde k větším změnám původní specifikace, Komise je povinna znovu žádost přezkoumat a následně zveřejnit k námitkovému řízení.
Pokud dohody dosaženo není, o zápisu či odmítnutí návrhu rozhodne Komise.

2.2. Změny ve specifikaci:

O změnu specifikace může požádat seskupení, které má ve věci oprávněný zájem. Žádost o změnu musí obsahovat její popis a odůvodnění. Další postup pak záleží na typu změny či změn, ke kterým by mělo dojít.

2.3. Zrušení zápisu:

Komise může z vlastního podnětu nebo na žádost kterékoli fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem ve věci stanoveným postupem zrušit zápis CHZO/CHOP/ZTS v případě, že je zjištěno, že nejsou dodržována pravidla specifikace nebo že název není po dobu nejméně 7 let používán.

2.4. Použití zapsaných názvů, označení a symbolů:

Chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a název zapsaný jako zaručená tradiční specialita může použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh produkty nebo potraviny splňující specifikaci.
Zároveň se se zapsaným názvem uvede symbol Unie nebo označení „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ nebo „zaručená tradiční specialita“.
Od 4. ledna 2016 musí být na etiketě uveden zapsaný název spolu se souvisejícím symbolem Unie, a to v jednom zorném poli. Na etiketě bude moci být uveden i údaj „chráněné označení původu“, „chráněné zeměpisné označení“, „zaručená tradiční specialita“ nebo odpovídající zkratky CHOP, CHZO či ZTS.
Chráněné označení původu - logoChráněné zeměpisné označení - logoZaručená tradiční specialita - logo

2.5. Ověření souladu se specifikacemi:

Ověření souladu se specifikací před uvedením produktu na trh provedou u výrobků nesoucích CHZO, CHOP nebo ZTS kontrolní orgány stanovené členským státem. Náklady na toto ověření nesou hospodářské subjekty, kterých se tyto kontroly týkají.

2.6. Ochrana:

Zapsané názvy jsou chráněny proti přímému i nepřímému obchodnímu použití u produktů, na které se zápis nevztahuje, a proti veškerým praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl. Ochrana se vztahuje i na jazykové mutace zapsaného názvu (např. České pivo-Czech beer).

2.7. Kontrola:

Všechny hospodářské subjekty podílející se na výrobě, skladování distribuci i prodeji produktů s chráněnými označeními jsou pravidelně podrobeny kontrole, zda dodržují požadavky vyplývající ze specifikace pro daný produkt. Kontrola může probíhat i v trhu, kde je hodnoceno značení a složení produktů.

3. Informace pro spotřebitele

Produkty nesoucí chráněné názvy jsou pro spotřebitele zárukou určité kvality a tradice. Než jsou chráněné názvy zapsány do rejstříku těchto chráněných názvů, jsou podrobeny důkladnému přezkumu oprávněnosti žádosti o zápis ze strany členského státu, následně Komise a v průběhu schvalování žádosti i všech hospodářských subjektů z EU, případně i zemí mimo EU. U produktů je posuzováno, zda se skutečně jedná o produkty s tradičním postupem výroby, pocházející z daných zeměpisných oblastí, apod.
Výrobci, kteří chráněná označení používají, jsou pravidelně podrobeni kontrole, při které je ověřeno, zda dodržují podmínky výroby pro tyto produkty stanovené ve specifikaci.
Výrobky musí být označeny zapsaným názvem a označením „zaručená tradiční specialita“ nebo „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ dle typu chráněného názvu nebo přiřazeným symbolem Unie.
Od 4. ledna 2016 musí být na etiketě uveden zapsaný název spolu se souvisejícím symbolem Unie, a to v jednom zorném poli. Na etiketě bude moci být uveden i údaj „chráněné označení původu“, „chráněné zeměpisné označení“, „zaručená tradiční specialita“ nebo odpovídající zkratky CHOP, CHZO či ZTS.
Zapsané názvy jsou chráněny, tzn.
  • nesmí být použity na produkty nesplňující specifikaci pro zapsaný název,
  • na produkty nesmí být použity ani jiné názvy, které by mohly připomínat zapsaný název, čímž by mohl být spotřebitel uveden v omyl.


Seznam výrobků České republiky, které nesou některý z chráněných názvů

Název výrobku
Typ chráněného názvu
Kontrolní orgán dozorující výrobu/produkci produktů s chráněnými názvy
Tradiční Lovecký salám
ZTS
Státní veterinární správa
Tradiční Špekáčky
ZTS
Státní veterinární správa
Liptovský salám
ZTS
Státní veterinární správa
Spišské párky
ZTS
Státní veterinární správa
Pražská šunka ZTS Státní veterinární správa
Olomoucké tvarůžky
CHZO
Státní veterinární správa
Jihočeská Zlatá Niva
CHZO
Státní veterinární správa
Jihočeská Niva
CHZO
Státní veterinární správa
Třeboňský kapr
CHZO
Státní veterinární správa
Pohořelický kapr
CHOP
Státní veterinární správa
Brněnské pivo/Starobrněnské pivo
CHZO
SZPI
Březnický ležák
CHZO
SZPI
Budějovický měšťanský var
CHZO
SZPI
Budějovické pivo
CHZO
SZPI
Černá Hora
CHZO
SZPI
České pivo
CHZO
SZPI
Českobudějovické pivo
CHZO
SZPI
Český modrý mák CHZO SZPI
Hořické trubičky
CHZO
SZPI
Chelčicko-lhenické ovoce CHZO SZPI
Chodské pivo CHZO SZPI
Karlovarské oplatky CHZO SZPI
Karlovarské trojhránky CHZO SZPI
Karlovarský suchar CHZO SZPI
Lomnické suchary CHZO SZPI
Mariánskolázeňské oplatky CHZO SZPI
Pardubický perník CHZO SZPI
Štramberské uši CHZO SZPI
Valašský frgál CHZO SZPI
Znojemské pivo CHZO SZPI
Nošovické kysané zelí CHOP SZPI
Český kmín CHOP SZPI
Chamomilla bohemica CHOP SZPI
Všestarská cibule CHOP SZPI
Žatecký chmel CHOP ÚKZÚZ