Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Kontrolní činnost SZPI

18. 10. 2018
 
K otázce, zda je nutné uvádět na spotřebitelském balení u alkoholických nápojů (buď vyrobených a uvedených na trh ve členském státě Společenství, nebo vyrobených a uvedených na trh v ČR) jejich složení, přistupuje náš úřad následujícím způsobem:
Uvádění složení na obalech potravin řešila v minulosti směrnice 2000/13/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy, která byla transponována do vyhlášky č. 113/2005 Sb., o označování potravin a tabákových výrobků a zákona 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. Od 13. 12. 2014 nabylo účinnosti Nařízení (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
V čl. 6 odst. 3 směrnice 2000/13/ES bylo uvedeno, že v případě nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu stanoví Rada na návrh Komise do 22. prosince 1982 pravidla pro označování složek. Tato pravidla však nikdy nevyšla. Čekalo se, že problém označování složení lihovin vyřeší nařízení 1169/2011, nicméně ustanovení týkající se složení lihovin zůstalo stejné. Podle článku 16 odst. 4 tohoto nařízení, není uvedení seznamu složek povinné.
Aniž jsou dotčeny jiné předpisy Unie vyžadující uvedení seznamu složek nebo povinných výživových údajů, nejsou údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a l) povinné v případě nápojů, jejichž obsah alkoholu je vyšší než 1,2 % objemových.
Vzhledem k tomu, že není a v minulosti ani nebyla v evropských předpisech stanovena povinnost uvádět na lihovinách seznam složek ani % zdůrazněné složky, záleželo na tom, jak měly tuto problematiku upravenu jednotlivé členské státy. Některé státy složení uvádějí, některé ne. Na uvedení složení na obalech lihovin se pohlíželo a pohlíží tak, že není možné složení vyžadovat, pokud daná země EU nemá ve svých předpisech stanovenu povinnost složení uvádět.
Článek 41 nařízení 1169/2011 umožňuje, že do přijetí předpisů Unie uvedených v čl. 16 odst. 4, mohou členské státy zachovat vnitrostátní opatření pro uvádění složek v případě nápojů obsahujících více než 1,2 % objemových alkoholu.
Pro lihoviny vyrobené v ČR zůstala povinnost uvádět složení zachována (§ 6 odst. 1 písm. b) zákona 110/1997 Sb.). Z tohoto důvodu bude muset být i nadále na lihovinách vyrobených v ČR uvedeno složení.
U lihovin vyrobených v jiné členské zemi EU bude záležet na tom, jak má konkrétní členská země tuto povinnost upravenu ve svých předpisech.
V čl. 16 odst. 4 nařízení 1169/2011 je uvedeno, že Komise do 13. prosince 2014 vypracuje zprávu o uplatňování článku 18 (seznam složek) a čl. 30 odst. 1 (výživové údaje) na produkty uvedené v tomto odstavci (tj. nápoje, jejichž obsah alkoholu je vyšší než 1,2 % objemových) a zaměří se na to, zda by se měl v budoucnu na alkoholické nápoje vztahovat zejména požadavek na uvádění informací o energetické hodnotě, a na důvody pro možné výjimky, s ohledem na potřebu zajistit soulad s jinými příslušnými politikami Unie. V této souvislosti Komise zváží, zda by nebylo vhodné navrhnout definici pojmu „alkoholické limonády“.
Komise tuto zprávu případně doplní legislativním návrhem určujícím pravidla pro seznam složek nebo povinné výživové údaje pro tyto produkty.