Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Kontrolní činnost SZPI

20. 10. 2023
 

Označení „Český modrý mák“ je od 9. 2. 2021 registrovaným chráněným zeměpisným označením (dále „CHZO“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) č. 1151/2012“) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.317.01.0031.01.ENG&toc=OJ:C:2020:317:TOC

Od chvíle zapsání CHZO Český modrý mák do registru CHZO/CHOP (zveřejnění v Úředním věstníku) může producent, který dodrží požadavky specifikace, označení CHZO Český modrý mák bez dalšího používat. SZPI následně kontrolou pouze ověřuje, zda systém nastavený producentem/zpracovatelem zajišťuje splnění požadavků specifikace CHZO Český modrý mák.

Při kontrole výrobků s tímto označením bude kromě obecných požadavků potravinového práva kontrolován i soulad se specifikací CHZO „Český modrý mák“ (publikované v Úředním věstníku EU), tj. zejména dodržení požadavků na osivo, pěstební oblasti, následném zacházení se sklizeným mákem a na senzorické a analytické vlastnosti máku. Dále bude prováděna kontrola vnitřních systémů PPP zajišťujících, aby nedocházelo k mísení máku splňujícího specifikaci pro CHZO Český modrý mák s mákem technických odrůd, popř. mákem podrobeným termostabilizaci.

Výrobce, který chce CHZO „Český modrý mák“ používat pro své výrobky, nemá nad rámec obecné oznamovací povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“), u SZPI žádnou další registrační povinnost. SZPI provádí ověření souladu se specifikací před uvedením výrobku na trh (tj. přímo u producenta/výrobce) buď na základě vlastních zjištění, anebo na základě žádosti výrobce.

Náklady na ověření souladu se specifikací dle článku 37 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 nese provozovatel potravinářského podniku. Tyto náklady jsou účtovány podle § 16 odst. 12 zákona č. 110/1997 Sb. a sestávají z paušální částky a případně nákladů laboratorního rozboru. Paušální částka nákladů podle vyhlášky č. 227/2008 Sb. činí 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti.

V případě, že producent požaduje vystavení Osvědčení nad rámec běžného protokolu o kontrole, je vydání Osvědčení zpoplatněno dle zákona č. 634/2004 Sb., a to částkou 1000 Kč ve formě kolku přiloženého k žádosti o vydání Osvědčení.

Osivo a pěstování

Pro produkci CHZO Český modrý mák lze použít pouze jednoleté formy máku setého modrosemenného, které splňují požadavky na potravinářské využití.

 • Producent musí být schopen doložit nákup certifikovaného osiva registrovaných odrůd.
 • CHZO Český mák lze pěstovat pouze v oblasti vymezené specifikací v bodě 4.
 • Producent musí být schopen doložit v evidenci obhospodařované půdy, kde přesně byl mák vypěstován. Zároveň musí producent být schopen doložit množství a kvalitu sklizené produkce.

Směs makoviny a máku musí být dosoušena v halách s aktivním větráním.

Čištění máku musí být prováděno šetrně, aby nedocházelo ke změně senzorických vlastností máku – praní semen a termostabilizace nejsou povoleny.

Konečný produkt

Vypěstovaný mák nesoucí označení CHZO Český modrý mák musí splnit senzorické požadavky uvedené v bodě 3.2. specifikace. Zároveň musí být splněn požadavek na přirozeně nízký obsah morfinu, kodeinu a thebainu – v souhrnu nesmí jejich obsah přesáhnout 25 mg/kg na povrchu semene a 0,8% v sušině tobolky.

CHZO Český modrý mák by měl v průměru splnit požadavky na obsah minerálních látek a vitamínů uvedený ve specifikaci v bodě 3.2.

PPP produkující jakékoli výrobky nesoucí odkazy na CHZO Český modrý mák musí zajistit, aby nedocházelo k míchání máku splňujícího specifikaci s mákem specifikaci nesplňujícím.

Za mák specifikaci nesplňující je možné považovat

 • mák, vypěstovaný z odrůd nesplňujících požadavky bodu 3.2. specifikace
 • mák nesplňující požadavky na senzorické vlastnosti dle bodu 3.2.specifikace
 • mák nesplňující požadavky na průměrný obsah minerálních látek a vitamínů
 • mák nesplňující požadavky na celkový obsah morfinu, kodeinu a thebainu
 • mák podrobený jakýmkoli úpravám, které by narušily jeho přirozené původem dané senzorické vlastnosti (povolené tedy jsou úpravy bezprostředně související se sklizní, jako čištění, třídění nebo sušení)

Následný prodej a zpracování

Koneční odběratelé, zpracovatelské a obchodní firmy musí vést evidenci o nákupu produkce splňující požadavky specifikace pro CHZO Český modrý mák.

PPP na základě této dokumentace musí být schopen prokázat, že nakoupil produkt splňující požadavky specifikace na CHZO Český modrý mák, jak bylo s mákem zacházeno (zpracování, balení, dělení šarží, distribuce do jiných výrobních závodů, apod.)  a komu byl výsledný produkt prodán. Pokud producent máku neprodá zpracovateli mák, u něhož je jasně deklarováno, že splňuje specifikaci pro CHZO Český modrý mák, nemůže se zpracovatel následně rozhodnout, že vyrábí výrobek nesoucí symbol CHZO a označení Český modrý mák (není totiž schopen doložit soulad použité suroviny se specifikací, konkrétně s částmi týkajícími se produkce).

Balení a označování

Každé balení výrobku musí být opatřeno povinnými údaji dle nař. (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací spotřebitelům. Rozsah informací uvedený na balení a v doprovodných dokumentech je závislý na typu balení a typu obchodního styku.

 • Je tedy rozdíl mezi velkoobchodním balením a balením pro konečného spotřebitele.
 • Na balení pro konečného spotřebitele musí být uvedeny min. povinné údaje dle čl. 9 nař. (EU) č. 1169/2011.
 • Stejné údaje mohou být uvedeny přímo na baleních, které nejsou určeny konečnému spotřebiteli (velkoobjemová balení, balení neurčená k prodeji konečnému spotřebiteli, apod.), nebo mohou být uvedeny v dokladech k tomuto velkoobjemovému balení – na obale musí být jednoznačné identifikační údaje propojující balení s doklady, protože tyto údaje slouží k doložení sledovatelnosti výrobku dle čl. 18 nař. (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

Součástí označení musí být i údaje vyžadované nařízením (EU) č. 1151/2012 a specifikací pro CHZO „Český modrý mák“, tj. zapsaný název „Český modrý mák“ a logo (symbol) pro CHZO v barvách a velikosti dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla a zejména prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

Symbol je zde definován pro využití ke grafickému zpracování na obalech.

Zpracované výrobky

Zapsané CHZO „Český modrý mák“ lze použít i na složené potraviny, kde byl Český modrý mák použit jako složka. Musí však být splněny podmínky dle Sdělení Komise – Pokyny pro označování potravin s CHOP a s CHZO používaných jako složky (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2010.341.01.0003.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2010%3A341%3ATOC ).

 • Potravina nesmí obsahovat srovnatelnou složku

V potravině tedy nesmí docházet k mísení máku, který specifikaci pro CHZO Český modrý mák splní a mákem, který tuto specifikaci nesplňuje.

V případě, že je srovnatelná složka použita, může se odkaz na CHZO Český modrý mák objevit jen ve výčtu složek a nesmí být nijak zdůrazňován, např. velikostí písma, jiným fontem písma, apod. V obchodním označení nebo při propagaci výrobku nesmí k zdůraznění CHZO Český modrý mák docházet.

 • Složky s CHZO/CHOP musí být obsaženy v takovém množství, aby dodaly potravině charakter.

Procentuální podíl složky s CHOP/CHZO stanoven není, ale např. makový posyp na rohlíku charakter potravině nezmění, ale u makové náplně už použitý mák charakter potravině udělí.

 • Musí být uveden obsah zdůrazněné složky v % – ideálně u zdůraznění složky v obchodním označení.

Lze však tolerovat i uvedení % zdůrazněné složky ve složení výrobku.

 • Spotřebitel nesmí být klamán – z označení musí být spotřebiteli zřejmé, že označení CHZO nenese celá potravina, ale pouze její složka.

Kontrola dokladů

V místě výroby jsou kontrolovány doklady ke sledovatelnosti podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, tj. doklady vztahující se k surovinám a k prodeji hotového výrobku. Zároveň jsou kontrolovány záznamy z produkce, zpracování, výroby máku.