Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Kontrolní činnost SZPI

20. 10. 2023
 
Označení „Valašský frgál“ je od 06. 12. 2013 registrovaným chráněným zeměpisným označením (dále „CHZO“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) č. 1151/2012“). Při kontrole výrobků s tímto označením bude kromě obecných požadavků potravinového práva kontrolován i soulad se specifikací CHZO „Valašský frgál“ (publikované v Úředním věstníku EU), tj. zejména použití odpovídajících surovin, způsob výroby, dodržení zeměpisné oblasti, výsledný výrobek, požadované doklady a označování výrobku.

Specifikaci lze dohledat v databázi e-Ambrosia.

Výrobce, který chce CHZO „Valašský frgál“ používat pro své výrobky, nemá nad rámec obecné oznamovací povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“), žádnou další registrační povinnost. SZPI provádí ověření souladu se specifikací před uvedením výrobku na trh buď na základě vlastních zjištění anebo na základě žádosti výrobce. Náklady na ověření souladu se specifikací dle článku 37 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 nese provozovatel potravinářského podniku. Tyto náklady jsou účtovány podle § 16 odst. 12 zákona č. 110/1997 Sb. a sestávají z paušální částky a případně nákladů laboratorního rozboru. Paušální částka nákladů podle vyhlášky č. 227/2008 Sb. činí 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti.
Zeměpisná oblast, kde lze CHZO „Valašský frgál“ vyrábět, je vymezena v bodu 4. specifikace.
Suroviny:
Výrobce může pro výrobu používat pouze suroviny, které stanoví specifikace CHZO „Valašský frgál“.
Náhradním sladidlem, uvedeným v bodě 3.3 specifikace, není myšleno náhradní sladidlo jako aditivní látka, jejíž přidání do jemného pečiva (mezi nějž spadají i frgály) není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách povoleno, nýbrž jiný druh potravinářského sacharidu, zejména fruktóza.
Suroviny použité k výrobě jednotlivých náplní a užité postupy musí odpovídat specifikaci zveřejněné na webu ÚPV.
Při kontrole receptury pro výrobu základního těsta jsou minimální hmotnostní podíly tuků, cukrů a vaječných žloutků podle druhého odstavce bodu 3.3 specifikace hodnoceny k celkové hmotnosti mouky.
Výroba:
Specifikace uvádí některé specifické postupy výroby, a to zejm. v bodě 5.2 specifikace.
Specifikace stanovuje, že frgály lze vyrábět pouze jednodruhové.
Podle bodu 3.5 specifikace musí celá výroba (kromě výroby náplní) probíhat ve vymezené zeměpisné oblasti.
Balení a označování:
Krájení a balení výrobků probíhá u výrobce. Frgál je uložen na papírové podložce a balen jako celý, půlený nebo čtvrcený. Frgál může být přímo u výrobce balen do beden nebo přepravek.
Pokud bude výrobce balit frgály do beden nebo přepravek po více kusech, musí zajistit, aby nedocházelo ke snížení kvality výrobků jejich polámáním, pomačkáním nebo porušením hygienických předpisů.
Každé balení musí být řádně označeno – na etiketě musí být uvedeny veškeré povinné informace o výrobku dle právních předpisů (zejm. složení, alergeny, datum spotřeby, od 13. 12. 2016 také výživové údaje) a dále údaje vyžadované nařízením (EU) č. 1151/2012 a specifikací pro CHZO „Valašský frgál“, tj. zapsaný název „Valašský frgál“ a logo (symbol) pro CHZO v barvách a velikosti dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla a zejména prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

Při distribuci koláčů k okamžité spotřebě je možná přeprava nebalených koláčů ve vhodných přepravkách při zabezpečení zachování kvality a hygieny a musí splňovat požadavky platných předpisů na označování nebalených potravin. Nesmí být znovu zabaleny, po přepravě jsou určeny jen k přímému prodeji.

V případě prodeje nebalených výrobků musí být místo zřetelně označeno informací o prodeji Valašských frgálů s logem CHZO.
Kontrola dokladů:
V místě výroby jsou kontrolovány doklady ke sledovatelnosti podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, tj. doklady vztahující se k surovinám a k prodeji hotového výrobku. Zároveň jsou kontrolovány záznamy z výroby.
V místě prodeje musí být prodejce schopen doložit, kdo je výrobcem koláče, a dále podklady ke sledovatelnosti. Doklady musí být v souladu s označením nabízených výrobků.