Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Kompetence jednotlivých složek a územní působnost

09. 09. 2019
 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství České republiky. Je zřízena zákonem č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.

Hlavním předmětem činnosti SZPI je kontrola fyzických a právnických osob, které uvádějí do oběhu zemědělské výrobky, potraviny nebo suroviny k jejich výrobě nebo tabákové výrobky, v rozsahu daném právními předpisy. Nejvýznamnějším z  nich je zákon o potravinách a tabákových výrobcích a jeho prováděcí vyhlášky. Pojetí a realizace kontroly SZPI odpovídá principům kontroly potravin v Evropské unii.

Ústřední ředitel SZPI

V čele SZPI stojí ústřední ředitel, jehož jmenuje, řídí a odvolává ministr zemědělství ČR. Ústřední ředitel jedná a rozhoduje jménem SZPI, pokud právní předpis nestanoví jinak. Řídí a kontroluje chod celého úřadu. Odpovídá za plnění povinností vyplývajících SZPI z platných právních předpisů, zejména ze zák. č. 146/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přímo řídí:

 • ředitele OKÚ
 • ředitele OKLC
 • ředitele OPZ
 • ředitele OPTE
 • ředitele územně příslušných inspektorátů
 • interního auditora

Tiskový mluvčí (TM)

Zajišťuje zejména externí komunikaci úřadu, vypracovává tiskové zprávy a vykonává další související činnosti.

Interní auditor (IA)

Je přímo podřízen ústřednímu řediteli a realizuje v rámci SZPI interní audity a další úkoly podle zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor kancelář úřadu (OKÚ)

Odbor kancelář úřadu se člení na:

 • Oddělení administrativní podpory
 • Oddělení veřejných zakázek a smluv
 • Oddělení komunikace
 • Oddělení informatiky

Odbor kancelář úřadu odpovídá zejména za:

 • provoz spisové služby v rámci Ústředního inspektorátu a její metodické řízení v rámci celého úřadu
 • provoz a technické zabezpečení veškerých informačních systémů (ve spolupráci s garanty jednotlivých IS) v rámci celého úřadu a za metodické řízení správců sítě v rámci inspektorátů
 • komunikaci úřadu s veřejností, zejména se spotřebiteli a její metodické řízení v rámci celého úřadu, a to včetně všech elektronických komunikačních prostředků
 • interní komunikaci a její metodické řízení v rámci celého úřadu
 • zajištění plnění požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a metodické řízení tohoto procesu v rámci celého úřadu; prostřednictvím tiskového mluvčího za externí komunikaci úřadu, vypracovávání tiskových zpráv a další související činnosti
 • právní agendu týkající se veřejných zakázek a smluv v rámci Ústředního inspektorátu a za metodické řízení tohoto procesu v rámci celého úřadu, vyjma cizojazyčných smluv se zahraničními partnery, které se týkají spolupráce úřadu v rámci mezinárodních projektů, a smluv o spolupráci s jinými orgány veřejné správy
 • řízení agendy spojené se Systémem managementu jakosti, a to v rámci celého úřadu, v souladu s Příručkou jakosti SMJ SZPI
 • další pravomoci a odpovědnosti popsané ve vnitřních předpisech SZPI

Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (OKLC)

Odbor kontroly, laboratoří a certifikace se člení na:

 • Oddělení metodiky I
 • Oddělení metodiky II
 • Oddělení národních kontaktních míst
 • Oddělení laboratoří 
OKLC odpovídá zejména za:
 • metodické řízení kontrolní a laboratorní činnosti v rámci celého úřadu
 • tvorbu a koordinaci realizace hlavních směrů kontrolní a laboratorní činnosti
 • sjednocování kontrolních postupů a přístupů ke kontrole
 • právní agendu smluv o spolupráci s jinými orgány veřejné správy v oblasti kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti
 • provoz národního kontaktního místa pro RASFF
 • provoz národního kontaktního místa pro AACS
 • komunikaci s odbornou veřejností o výsledcích kontrolní činnosti úřadu
 • další pravomoci a odpovědnosti popsané ve vnitřních předpisech SZPI​

Odbor právní a zahraniční (OPZ)

Odbor právní a zahraniční se člení na:
 • Oddělení právní a legislativní I
 • Oddělení právní a legislativní II
 • Oddělení právní a legislativní III
OPZ odpovídá zejména za:
 • metodické řízení legislativně právní činnosti, resp. právníků inspektorátů v oblasti s. p.
 • veškerou agendu v oblasti správního práva s výjimkou zákona o státní službě (dále jen „v oblasti s. p.“)
 • tvorbu návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností v oblasti s. p.
 • koncipování, formulaci nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností v připomínkovém řízení v oblasti s. p.
 • vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti s. p.
 • právní agendu cizojazyčných smluv se zahraničními partnery, které se týkají spolupráce úřadu v rámci mezinárodních projektů.
 • zahraniční služební styky
 • překlady odborných textů
 • koordinaci aktivní účasti v pracovních formacích Komise a Rady EU
 • zpracovávání návrhů programů a projektů pro využití prostředků z rozpočtu EU
 • koordinaci plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích
 • schvalování a vyhodnocování zahraničních pracovních cest
 • agendu stížností
 • další pravomoci a odpovědnosti popsané ve vnitřních předpisech SZPI

Odbor personální a technicko-ekonomický (OPTE)

Odbor personální a technicko-ekonomický se člení na:
 • Personální oddělení
 • Ekonomické oddělení
 • Technické oddělení
OPTE odpovídá zejména za:
 • metodické řízení personálních, finančních procesů a procesu týkajícího se zásobování a správy majetku
 • personálně právní agendu zaměstnanců SZPI včetně platové oblasti
 • systemizaci úřadu
 • kolektivní vyjednávání
 • koncepční činnost v oblasti vzdělávání a organizaci vzdělávacích akcí zaměstnanců dle požadavků
 • agendu a organizaci průběhu zahraničních cest
 • financování SZPI
 • správu rozpočtu
 • účetní správu majetku
 • řízení, organizaci a koordinaci investičních stavebních akcí
 • koordinaci správy budov SZPI, zajištění provozu budovy sídla SZPI včetně zajištění pohotovostní služby
 • evidenci veškerého majetku Ústředního inspektorátu
 • metodické řízení a zajišťování úkolů SZPI v oblasti BOZP, PO a CO
 • další pravomoci a odpovědnosti popsané ve vnitřních předpisech SZPI

Inspektoráty SZPI

Inspektorát SZPI je řízen ředitelem inspektorátu, který je jmenován, řízen a odvoláván ústředním ředitelem. Ředitel inspektorátu odpovídá za řízení, kontrolu a činnost inspektorátu, pokud si jednání nevyhradil ústřední ředitel.
Ředitel inspektorátu zejména:
 • zastupuje SZPI ve věcech správního řízení jako orgán I. stupně, v obchodně-právních a jiných vztazích
 • uzavírá smlouvy k zajištění činnosti SZPI v rámci přidělených finančních prostředků
 • spolupracuje s místně příslušnými orgány státní správy a profesními sdruženími
 • odpovídá za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
 • odpovídá za dodržování obchodního a služebního tajemství
 • vydává vnitřní předpisy, které jsou závazné pro všechny zaměstnance příslušného inspektorátu a musí být v souladu s předpisy vydávanými ústředním ředitelem
 • odpovídá za hospodaření s majetkem a finančními prostředky přidělenými inspektorátu
Inspektoráty SZPI mají tyto územně vyčleněné kompetence:
 • Inspektorát v Praze: Praha, Středočeský kraj
 • Inspektorát v Táboře: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina
 • Inspektorát v Plzni: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj
 • Inspektorát v Ústí nad Labem: Ústecký kraj, Liberecký kraj
 • Inspektorát v Hradci Králové: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
 • Inspektorát v Brně: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
 • Inspektorát v Olomouci: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj