Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

K označování ochucených olivových olejů

14. 05. 2014
 
Dotaz:
  1. Mohou být extra panenské olivové oleje s přídavkem koření k ochucení označeny jako extra panenské olivové oleje ochucené?
  2. Jak je to s povinnými větami dle čl. 3 nařízení (EU) č. 29/2012?

Odpověď:
Ad 1)
Dle čl. 3 nařízení (EU) č. 29/2012 se za označení podle čl. 78 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 (dříve čl. 118 nařízení (ES) č. 1234/2007) považuje název, pod nímž je výrobek prodáván, ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 směrnice 2000/13/ES1)
Dle čl. 78 odst. 2 nařízení 1308/2013 lze definice, označení nebo obchodní názvy stanovené v příloze VII v Unii použít pro uvádění na trh pouze v případě produktu, který splňuje odpovídající požadavky stanovené v uvedené příloze.
Z hlediska platných definic uvedených v příloze VII části VIII nařízení 1308/2013, týkající se Označení a definice olivového oleje a olivového oleje z pokrutin se „Panenským olivovým olejem“ rozumí olej získaný z plodů olivovníku výhradně mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy za podmínek, při nichž nedochází ke změně oleje, a který nebyl podroben žádnému jinému zpracování než praní, dekantaci, odstřeďování nebo filtraci, s výjimkou oleje získaného pomocí rozpouštědel nebo použitím přísad s chemickým nebo biochemickým účinkem nebo reesterifikací a jakékoli směsi s oleji jiných druhů.
„Extra panenským olivovým olejem“ se rozumí panenský olivový olej o obsahu volných mastných kyselin, vyjádřených jako kyselina olejová, nejvýše 0,8 g na 100 g a s ostatními charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným Komisí v souladu s čl. 75 odst. 2 pro tuto kategorii.
Z uvedené definice platné právní úpravy lze vyvozovat, že pakliže dojde k ochucení např. extra panenského olivového oleje (kořením, popřípadě extraktem z koření nebo přidáním jiné složky), nelze jej nadále již označovat jako extra panenský olivový olej, a to ani s dodatkem, např. extra panenský olivový olej ochucený. Uvedené dle našeho názoru vyplývá rovněž z čl. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 29/2012, kde je výslovně uvedeno, že za extra panenský olivový olej se považuje toliko „výběrová jakost olivového oleje získaného přímo z oliv pouze mechanickými postupy“. Uvedená definice nikterak neumožňuje ochucování, mělo by se jednat pouze o čistý olej výběrové jakosti získaný z oliv mechanickými postupy. Označení produktu vyskytující se na trhu pod názvem extra panenský olivový olej ochucený či extra panenský olivový olej s citrónem apod., je již v rozporu s touto definicí resp. už se o extra panenský olivový olej nejedná.  
Pakliže se jedná o ochucený produkt, který je vyroben z oleje výběrové jakosti získaný z oliv mechanickými postupy a výrobce má nadále zájem uvedený výrobek uvádět na trh pod názvem, který by na použití „extra panenského olivového oleje“ jako složky dané potraviny odkazoval, lze toto označení uvést například ve znění „dresink nebo zálivka s extra panenským olivovým olejem“. Z takového označení potraviny pak jednoznačně vyplývá, že extra panenský olivový olej je pouze jednou ze složek dané potraviny a jeho uvedení v názvu spouští použití tzv. QUID, tedy v daném příkladu povinnost uvést údaj o množství složky ve smyslu čl. 7 směrnice 2000/13/ES (od 13. 12. 2014 čl. 22 odst. 1 písm. a) Nařízení (EU) 1169/2011). Obdobně je třeba přistupovat ke všem kategoriím olivových olejů uvedených v čl. 3 nařízení (EU) č. 29/2012, přičemž shodný názor pak prezentuje EK, jak vyplývá z dopisu, který byl přiložen v příloze Vašeho dotazu.
Ad 2)
Ve vztahu k povinným větám čl. 3 nařízení (EU) č. 29/2012, je nutné vycházet z tohoto ustanovení, které konstatuje, že kromě označení dle čl. 78 odst. 1 nařízení 1308/2013, avšak ne nezbytně v jeho blízkosti, musí označení etiketami u olejů uvedených v čl. 1 odst. 1 poskytovat čitelným a nesmazatelným písmem v čl. 3 blíže specifikované údaje o dané kategorie oleje. Vzhledem k tomu, že tyto specifické údaje se vztahují k jednotlivým kategoriím oleje nabízených přímo k prodeji (nikoli jako složky), pak v případě, že se bude jednat o např. Zálivku s extra panenským olivovým olejem, Dresink s panenským olivovým olejem viz ad 1), pak máme za to, že není nutné uvádět blíže specifikované údaje „povinné věty“ dle čl. 3 uvedeného nařízení.


1) čl. 9 odst. 1 písm. a) Nařízení (EU)1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům, použitelný od 13. 12. 2014