Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

K definici sudového vína jakožto jiného produktu pod kódem KN 2205

30. 07. 2020
 

Dotaz č. 1:

Spadá prodej nebaleného výrobku - aromatizovaného nápoje složeného z vína a aromatické látky pod režim prodeje sudového vína?

Odpověď:

Základem pro zodpovězení této otázky jsou definice nebaleného vína a sudového vína, uvedené v ustanovení § 3 písm. u) a písm. v) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

NEBALENÉ VÍNO - víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu, určené k prodeji spotřebiteli nebo prodávané spotřebiteli z jiného obalu než obalu určeného pro spotřebitele.

SUDOVÉ VÍNO - víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu, uváděné do oběhu v jiném obalu než obalu určeném pro spotřebitele ve fázi, která předchází prodeji spotřebiteli.

V obou definicích se jedná o produkty uváděné do oběhu v jiném obalu než obalu určeném pro spotřebitele, uvedené pod kódem kombinované nomenklatury (dále jen „kód KN“) 2204 a 2205.

Používání kombinované nomenklatury pro jednotlivé druhy zboží bylo na úrovni EU zavedeno nařízením (EHS) č. 2658/87, o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku.

Kombinovaná nomenklatura, včetně kódů KN, je uvedena v příloze I tohoto nařízení, která je pravidelně aktualizována.

V souladu s tímto nařízením je zboží spadající pod kódy KN 2204 a 2205 vymezeno v příloze I, části druhé [Celní sazebník], třídě IV [Výrobky potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák a vyrobené tabákové náhražky], kapitole 22 [Nápoje, lihoviny a ocet] takto:

  • Kód KN 2204 – víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009;
  • Kód KN 2205 – vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek.

V doplňkových poznámkách ke kapitole 22 je pod bodem 8 uvedeno: „Za výrobky čísla 2205 jsou považovány pouze vermut a ostatní vína z čerstvých hroznů, ochucené bylinami nebo aromatickými látkami, které mají skutečný objemový obsah alkoholu nejméně 7 % obj.“

Problematika aromatizovaných vinných výrobků, jako je např. vermut[i], je řešena v nařízení (EU) č. 251/2014 Sb. Dle čl. 3 odst. 1 nařízení č. 251/2014 Sb. jsou aromatizované vinné výrobky takové výrobky, které byly získané z produktů v odvětví vína, a byly aromatizovány. Dělí se do třech kategorií – aromatizovaná vína (produkty se skutečným obsahem alkoholu mezi 14,5 % obj. a 22 % obj.), aromatizované vinné nápoje (skutečný obsah alkoholu mezi 4,5 % obj. a 14,5 % obj.) a aromatizované vinné koktejly (skutečný obsah alkoholu mezi 1,2 % obj. a 10 % obj.). Obchodní označení a popisy těchto výrobků jsou uvedeny v příloze II nařízení č. 251/2014 Sb.

Na základě výše popsaného zařazení spadají nebalené aromatizované vinné výrobky, které mají skutečný objemový obsah alkoholu nejméně 7 % obj., pod kód KN 2205 a tudíž pod rozsah definic nebaleného a sudového vína. Při uvádění těchto výrobků jako nebalených na trh, musí být naplněny požadavky ustanovení § 16b zákona č. 321/2004 Sb. vztahující se k sudovému vínu.

Naopak nebalené aromatizované vinné výrobky, které mají skutečný objemový obsah alkoholu nižší než 7 % obj., nelze pod rozsah definic nebaleného a sudového vína podřadit, a nelze je jako sudové víno prodávat.

Sudové víno může být prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína, kteří splňují požadavky dle § 16b odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. Při označování výše uvedených výrobků je nutno splnit požadavky ustanovení § 16 odst. 7 a 9 zákona č. 321/2004 Sb. Pokud kontrolovaná osoba při provádění kontroly SZPI nedoloží, že je výrobcem nebo příjemcem sudového vína, dopustí se porušení § 27 odst. 4 písm. b) bodu 6 zákona č. 321/2004 Sb., naplní tím skutkovou podstatu přestupku dle § 39 odst. 2 písm. t) téhož zákona, za což jí hrozí sankce až do výše 50 000 000,- Kč.

Dotaz č. 2:

Lze přeměnit víno přivezené z jiného členského státu EU na území ČR na aromatizovaný vinný výrobek přidáním aroma a uvádět ho na trh jako sudové víno v souladu s požadavky ustanovení § 16b zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů?

Odpověď:

Toto není možné, neboť příslušný subjekt nesplní požadavky na výrobce ani na příjemce.

- Podle § 3 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb. je výrobcem fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí z vinných hroznů, rmutu, moštu nebo z mladého vína v procesu kvašení produkt tím, že jej zpracovává, včetně jeho zpracování pro jiného výrobce, nebo nechává zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu.

  • Výrobcem je tak pouze subjekt, který vyrábí produkt ze surovin uvedených v definici výrobce a případně do něho přidá aroma.
  • Nelze se tedy stát výrobcem tím, že subjekt smísí zahraničního víno, které nevyrobil, s aromatem. Takto získaný produkt není možné uvádět na trh v režimu § 16b jako sudové víno.

-Víno ze zahraničí, do něhož bylo na území ČR přidáno aroma, nelze uvádět jako sudové víno ani z pozice příjemce.

  • Příjemcem oprávněným uvádět na trh sudové víno je podle § 16b odst. 1 písm. b) subjekt, který je uveden v průvodním dokladu, na který byl produkt přivezen do ČR, přičemž musí být zachována totožnost produktu i v rámci jeho uvádění na trh jako sudového vína.
  • Aromatizovaný vinný výrobek, má-li být uváděn do oběhu jako sudové víno, tak musí být již hotový přivezen do ČR.

[i] VERMUT je v příloze II bodu 3 nařízení č. 251/2014 Sb. definován jako aromatizované víno, k němuž byl přidán alkohol, a jehož charakteristická chuť byla získána použitím vhodných látek z pelyňku rodu Artemisia.