Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Informace o způsobu doručování ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce

27. 04. 2023
 

V souvislosti se změnou, kterou přinesl zákon č. 457/2022 Sb., jímž se mění zákon č. 300/2008 Sb., a který přináší zřízení datových schránek (dále také jen „DS“) všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které DS doposud neměly, se mezi kontrolovanými osobami, k jejichž kontrole je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“) příslušná, objevil názor, že SZPI jakožto orgán státní správy zodpovědný za úřední kontrolu je povinna doručovat (zejm. kontrolní materiály) výlučně do datových schránek. V souvislosti s tímto názorem je často personál daného PPP instruován (např. vnitřními předpisy) k tomu, aby od kontrolních orgánů nepřebíral žádný dokument na místě.

Výše zmíněný přístup některých kontrolovaných osob je však nesprávný.

SZPI doručuje kontrolní dokumenty do datové schránky v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 věty druhé zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“), pokud se nedoručuje na místěSZPI doručuje na místě zejména tehdy, když je kontrolní dokument připraven k doručení během kontrolního vstupu nebo je-li ukládáno opatření.

Doručování na místě má tedy v souladu § 17 odst. 1 věty druhé zákona č. 300/2008 Sb. před doručováním do datové schránky přednost.

Podle § 4a odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud inspektor na místě doručuje písemnost, činí úkony jménem kontrolované osoby též člen jejího statutárního orgánu, zaměstnanec kontrolované osoby nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly. Inspektor SZPI je tedy oprávněn doručovat písemnosti jejich předáním na místě kontroly i zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly (např. brigádníkům).

Pokud osoba, které mají být dokumenty předány, pokus o doručení znemožní tím, že je odmítne převzít, poučí ji inspektor o právních důsledcích takového jednání. Odmítnutí převzetí dokumentů nemá vliv na jejich doručení kontrolované osobě, přičemž dokumenty se považují za doručené dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení, jak upravuje § 24 odst. 4 správního řádu.

Aktualizováno: 4. 5. 2023