Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

INFORMACE K VÝSKYTU METYLALKOHOLU V LIHOVINÁCH

01. 11. 2013
 
1. Co to je číslo šarže, číslo na kolku? Jakým způsobem souvisí s datem výroby?
Číslo šarže označuje množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek (§ 2 písm. t) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů).
Pokud není datum výroby uvedeno přímo na láhvi (nemusí být, nejedná se u potravin tj. i lihovin o povinně zveřejňovaný údaj), tak každý spotřebitelský obal musí mít číslo šarže, podle kterého lze určit datum výroby (tedy stáčení) do spotřebitelského balení. Číslo šarže může, ale nemusí, obsahovat datum či rok výroby. Je ale v možnostech výrobce, aby podle čísla šarže určil datum výroby. Někteří výrobci zveřejní čísla šarží na svých webových stránkách, v ostatních případech je nutné obrátit se přímo na výrobce s požadavkem na dohledání data výroby. Více užitečných informací najdete zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/briefing-27-9-2012_6827_1.html.
Číslo kolku - na kontrolní pásce určené ke značení lihu ve spotřebitelském balení je uveden desetimístný evidenční kód kontrolní pásky, jehož součástí je čtyřmístné registrační odběrné číslo, kód žádosti o přidělení kontrolních pásek a kód zařazení do úrovně podle obsahu etanolu. Více informací lze nalézt ve vyhlášce č. 149/2006 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jaký je rozdíl mezi datem výroby a datem stočení?
Za datum výroby se považuje datum stáčení do spotřebitelského balení. Jedná se tedy o totožný údaj. Za výrobu se dle § 2 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, považuje i balení (tj. stáčení do spotřebitelského balení).
3. Co přesně znamená políčko uvedené v rodném listu „Množství v litrech 100% etanolu“?
Myslí se tím objem etanolu obsažený v předmětné šarži nebo její části.
4. Co s otevřenou lahví, která má datum před 31. 12. 2011?
Spotřebitelská balení lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, u nichž došlo do dne vyhlášení mimořádného opatření, tj. do 27. 9. 2012, k poškození nebo přetržení kontrolní pásky, tedy spotřebitelská balení „otevřená“, lze uvádět na trh pouze za předpokladu, že bude k dispozici protokol o zkoušce vystavený akreditovanou laboratoří. Protokol o zkoušce musí obsahovat minimálně stanovení obsahu methanolu, ethanolu a z reziduí denaturačních činidel alespoň obsah 2- propanolu (izopropylalkoholu). Spotřebitelské balení musí být jednoznačně v protokolu identifikováno a musí být prokázáno, že předložený protokol se vztahuje k jednomu konkrétnímu spotřebitelskému balení. Seznam akreditovaných laboratoří provádějících analýzy potravin je k dispozici na webových stránkách Českého institutu pro akreditaci o. p. s. 
Testování v akreditovaných laboratořích je službou placenou, kdy úhrady za provedení laboratorních zkoušek lze zjistit u jednotlivých laboratoří.
Lihoviny, které nebudou splňovat požadavky mimořádného opatření, budou muset být zlikvodány postupem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s výše uvedeným zákonem jsou právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání povinny předávat lihovin (klasifikace jako nebezpečný odpad) pouze oprávněným osobám mající souhlas k nakládání s tímto odpadem podle výše citovaného zákona. Doporučené zařazení podle katalogu odpadů je: 16 03 05* - Organické odpady obsahující nebezpečné látky (nebezpečný odpad). Způsob odstranění odpadu je spálení v zařízení k tomu určeném. Další informace jsou k dispozici na: http://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi
5. Mohou provozovatelé potravinářských podniků použít rodné listy, které na svých stránkách zveřejňují výrobci, např. společnost STOCK?
Ano, doklady o původu zveřejněné na webových stránkách výrobců lze použít za předpokladu, že splňují požadavky stanovené nařízením vlády č. 317/2012 Sb. Např. na webové stránce společnosti STOCK je doklad o původu řádně opatřen zaručeným elektronickým podpisem v souladu s nařízením vlády č. 317/2012 Sb. Je tedy možné, aby je přímí odběratelé firmy STOCK použili. V případě, že se nejedná o přímé odběratele a provozovatel odebral lihovinu od společnosti STOCK například z velkoskladu, je zapotřebí, aby takový provozovatel měl při kontrole k dispozici i příslušnou část dokladu o původu 3b v souladu s § 3 odst. 6  nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kde je popsáno nakládání s dokladem o původu.        
6. Musí mít PPP všechny jednotlivé dokumenty v papírové podobě nebo stačí jejich uchování v elektronické formě a v případě kontroly je vytiskne přímo na prodejně?
Nemusí. Postačí, pokud je provozovatel schopen neprodleně při kontrole na dané provozovně dokumenty poskytnout, ať již v listinné nebo elektronické podobě (opatřené zaručeným elektronickým podpisem).  Je však zapotřebí zajistit, aby příslušná lihovina byla skutečně doprovázena dokladem o původu dle nařízení vlády č. 317/2012 Sb. ve všech fázích uvádění do oběhu v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. i při nabízení k prodeji. To znamená, že doklad o původu ať již v listinné nebo elektronické podobě musí být na konkrétní provozovně, kde je potravina uváděná do oběhu.
7. Na co se vlastně nařízení č. 317/2012 Sb. vztahuje?
Vztahuje se na líh zemědělského původu, destilát zemědělského původu, lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových a více. Tyto pojmy jsou definovány v nařízení (ES) č. 110/2008, v platném znění (konkrétně líh a destilát zemědělského původu v Příloze I a lihovina v obecném smyslu v čl. 2).  Nařízení naleznete v databázi eur-lex: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0110:20120226:CS:PDF
Naopak nařízení vlády se nevztahuje na lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových a více, které byly vyrobené před 1. lednem 2012. (Tuto skutečnost musí PPP dle § 1 odst. 3 nařízením vlády č. 317/2012 Sb. prokázat.) Nařízení vlády se nevztahuje ani na lihoviny, které mají obsah etanolu méně než 20 % objemových.
8. Co je to destilát, líh, lihovina?
Tyto pojmy jsou definovány v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin, v platném znění. Nařízení naleznete v databázi eur-lex:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0110:20120226:CS:PDF
Líh zemědělského původu nebo destilát zemědělského původu jsou suroviny pro účely dalšího zpracování na lihovinu. Lihovina je již hotový výrobek.
9. Jaký formulář, ve kterém případě mám využít? Co má být součástí?
Možné varianty formulářů:
1a – Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území ČR  musí být vybaven protokolem o zkoušce z akreditované laboratoře – vyplňuje výrobce lihu nebo destilátu
1b – Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území ČR musí být vybaven protokolem o zkoušce z akreditované laboratoře – vyplňuje dovozce lihu nebo destilátu na území ČR
1c -  Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh v ČR, která byla vyrobena mimo území ČR – vyplňuje dovozce lihoviny na území ČR
2 - Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh v ČR, která byla vyrobena na území ČR – vyplňuje výrobce lihoviny
3a - Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který je předáván jinému provozovateli potravinářského podniku – vyplňuje provozovatel, který předává líh nebo destilát vyrobený v ČR nebo dovezený do ČR dalšímu provozovateli. Tuto část dokladu nemusí vyplňovat provozovatel, který vyplnil a předal  dále část dokladu 1a nebo 1b.
3b - Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku – vyplňuje provozovatel, který předává lihovinu dovezenou do ČR nebo vyrobenou v ČR dalšímu provozovateli. Tuto část dokladu nemusí vyplňovat provozovatel, který vyplnil a předal dále část dokladu 1c nebo 2.
Každému odběrateli, který je provozovatelem potravinářského podniku, předá provozovatel, který vyplnil příslušnou část dokladu o původu kopii této části dokladu o původu v listinné podobě opatřenou otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby nebo v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Dále předává příslušné přílohy dle jeho pozice v celém řetězci předávání lihu/destilátu nebo lihoviny. Detailní popis nakládání s dokladem o původu je obsažen v čl. 3 nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kde jednotlivé odstavce popisují požadavky na jednotlivé provozovatele, kteří jsou odpovědni za vyplnění příslušných částí dokladu o původu.
Příklad předávání dokladu v listinné podobě: Výrobce, který vyplnil část dokladu o původu č. 2, předává dále kopii této části, kterou opatří otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby a dále předává i kopii dokladu 1a spolu s kopií protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře, kterou obdržel od provozovatele, který vyplnil část dokladu o původu 1a.
10. Jakou podobu musí formulář mít? Je možné si jej graficky upravit, když bude obsahovat všechny položky uvedené v nařízení č. 317/2012 Sb.?
Formulář je povinný co do jeho obsahových náležitostí. Pro snadnou orientaci dalších provozovatelů i dozorových orgánů je samozřejmě žádoucí, aby byla zachována forma formuláře obsažená v příloze nařízení vlády č. 317/2012 Sb., nicméně od této formy nikoliv obsahových náležitostí je možné se odchýlit.
11.  Abych mohl prodávat alkohol vyrobený po 31. 12. 2011, je nutné, aby byl současně opatřen jak rodným listem, tak novým kolkem?
U lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více vyrobených od 1. 1. 2012 je nutné, aby byly opatřeny dokladem o původu dle nařízení vlády č. 317/2012 Sb. (tzv. rodným listem).
Novým kolkem musí být opatřeny lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více uvedené do volného daňového oběhu ode dne 26. 9. 2012, tj. počínaje dnem nabytí účinnosti vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
Více zde:
http://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2012/Stranky/celni-sprava-je-jiz-dnes-pripravena-prijimat-objednavky-na-nove-kontrolni-pasky.aspx.
Nové kolky se tak vztahují nejen na novou výrobu ode dne účinnosti vyhlášky 310/2012 Sb., ale i na lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, které se nacházely dne 26. 9. 2012 v daňových skladech (tj. nebyly propuštěny do volného daňového oběhu).  
Skutečnost, že je lihovina o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více  opatřena novým kolkem v souladu s vyhláškou č. 149/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nezbavuje provozovatele povinnosti tento alkohol opatřit i tzv. rodným listem.

Jinak řečeno:
lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více vyrobené od 1. 1. 2012 a uvedené do volného daňového oběhu do dne 25. 9. 2012 včetně – musí být opatřeny pouze rodným listem, nemusí mít nový kolek;

lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více uvedené do volného daňového oběhu ode dne 26. 9. 2012 – musí být opatřeny jak rodným listem, tak novým kolkem.
12. Jak dlouho archivovat rodné listy u lihovin?
Archivaci dokumentů obecně upravuje zákon č. 499/2004 Sb., v případ soukromých subjektů se nicméně povinně archivují jen dokumenty podle přílohy č. 1, kam doklad o původu podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb. nelze zařadit. 

Nicméně je třeba vycházet z toho, že zákonnou povinností provozovatele je zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny do oběhu byl k dispozici doklad o původu zboží. Tudíž přinejmenším po tuto dobu, tzn. po dobu uvádění do oběhu, musí být doklad ("rodný list") uchováván, aby podnikatel mohl prokázat, že danou povinnost plní.

Vzhledem k tomu, že porušení této povinnosti je trestné podle § 17a odst. 1 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, měl by se doklad o původu zboží vzhledem k § 17i odst. 1 a 3 uchovávat ještě přinejmenším po ony 3 roky, do kdy lze o tomto deliktu zahájit řízení, aby se podnikatel mohl případně liberovat podle § 17i odst. 1.
13. Musí mít lihovina samostatný rodný list na každou jednotlivou šarži?
Prohlášení provozovatele potravinářského podniku (PPP) o lihovině (tzv. rodný list), která je předávána jinému PPP, může obsahovat výčet více šarží, ze kterých byla celková dodávka sestavena, včetně více analytických zpráv.
14. Musí mi jakožto podnikateli vydat velkoobchod/řetězec vždy formulář 3b? Některé velkoobchody/řetězce toto odmítají.
Ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 110/97 Sb., o potravinách, ve znění pozdějších předpisů, je uložena povinnost provozovatelům potravinářských podniků, kteří uvádí potraviny do oběhu (tj. i následný prodej výrobků dalšímu podnikateli) zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny do oběhu byl k dispozici doklad o původu zboží. Podle § 3 odst. 6 nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátů a některých druhů lihovin je každý provozovatel potravinářského podniku, který předává lihovinu jinému provozovateli potravinářského podniku, povinen vystavit prohlášení podle části 3b přílohy k výše uvedenému nařízení, a vybavit tímto prohlášením každého svého odběratele, který je provozovatelem potravinářského podniku a odebírá předmětnou lihovinu pro účel svého podnikání. Odmítnutím požadavků odběratelů dochází k přerušení řetězce předávání příslušných dokladů o původu, bez kterých odběratelé nemohou dále uvádět lihoviny do oběhu. Je zapotřebí zmínit, že je zcela věcí dodavatelsko-odběratelských vztahů, zda dochází k prodeji lihovin v režimu B2B (tzn. provozovatel prodává provozovateli) nebo B2C (provozovatel prodává spotřebiteli).
15. Jak vyplnit políčko „Množství ks spotřebitelského balení“ uvedené v rodném listu 3b?
„Množství ks spotřebitelského balení“ v Prohlášení 3b znamená množství kusů, které jeden provozovatel potravinářského podniku předal/prodal dalšímu provozovateli potravinářského podniku.
Následně kolonka „Číslo šarže“ může obsahovat výčet více šarží, rozmezí šarží ve vztahu ke konkrétnímu druhu lihoviny v návaznosti na část prohlášení o původu 1c nebo 2 popřípadě i 3b (je-li v řetězci více článků) dotčené lihoviny.
Není však vyloučen ani zcela konkrétní výčet šarží ve vztahu k předávaným kusům spotřebitelských balení pokrytých konkrétním dokladem o původu 3b., ze kterých byla celková původní dodávka sestavena. Viz také odpověď č. 13.
16. Postačí v případě různých sdružení, aliancí či jiných uskupení PPP – konkrétním příkladem mohou být: COOP Centrum, COOP Morava nebo ČEPOS, které jsou především fakturační a administrativní centrálou bez dalších funkcí, když rodné listy budou předány na jednotlivé členy sdružení tj. družstva, velkoobchody, apod.?
Zde je zapotřebí vyjít ze znění povinnosti stanovené v § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 110/97 Sb., o potravinách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1977 Sb.“). Povinnost je stanovena provozovateli potravinářského podniku, který uvádí potravinu do oběhu, nicméně ve vztahu k danému dotazu je stěžejní obsah povinnosti, a to zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny (zde lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více) do oběhu byl k dispozici doklad o původu zboží. Uvádění do oběhu zahrnuje ze své definice stanovené v § 2 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb. jak nabízení k prodeji, prodej, tak i skladování, přepravu pro potřeby prodej a dovoz.
Pro tuto situaci je rozhodující skutečnost, že dodavatel např. výrobce lihoviny musí část dokladu č. 2 předat tomu, kdo skutečně potravinu uvádí do oběhu. Zároveň musí být jednotlivým členům sdružení předány i další části dokladu (např. kopie prohlášení 1a s protokolem o zkoušce z akreditované laboratoře s výsledkem rozboru lihu).
Toto prohlášení nemusí být zasíláno na centrálu sdružení, které předmětné lihoviny nebyly předány a ta s nimi nijak nedisponuje a zabezpečuje pouze administrativní část obchodu.
Každopádně je zapotřebí, aby člen sdružení, který danou lihovinu odebral, zabezpečil, že doklad o původu dle nařízení č. 317/2012 Sb. bude doprovázet předmětné lihoviny a byl k dispozici na jednotlivých jeho provozovnách.
17.   Bude v souladu s požadavky Nařízení vlády 317/2012 Sb., když při kontrole SZPI zobrazím příslušné rodné listy na webu www.certifikacelihovin.cz?
Ano, ale je nutné, aby jednotlivé „rodné listy“ tam uložené vždy obsahovaly zaručený elektronický  podpis. Pak je možné, aby přímí odběratelé výrobců použili kopie formulářů v elektronické podobě z tohoto webu. Odběratelé by měli být o této možnosti důkladně poučeni, aby při případné kontrole bez zbytečného prodlení dokázali rodné listy na uvedeném webu najít a zobrazit. V případě, že se nejedná o přímé odběratele a provozovatel odebral lihovinu, například z velkoskladu, je zapotřebí, aby takový provozovatel měl při kontrole k dispozici i příslušnou část dokladu o původu 3b v souladu s § 3 odst. 6  nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kde je popsáno nakládání s dokladem o původu. 
18.   Může být protokol 3b jen jeden k celé dodávce, s výčtem produktů a jen s celkovým obsahem etanolu?
Ano, tento přístup lze s ohledem na snížení administrativy připustit. Nicméně informace takto předávané musí být srozumitelné a přehledné, s jasnou vazbou na sebe navazujících informací. Tzn., že u každého výrobku musí být jasně identifikovatelná celá sada údajů v rozsahu náležitostí dle formuláře dokladu o původu 3b tj. obchodní název lihoviny, kategorie lihoviny, číslo šarže (nebo rozsah šarží)/datum výroby, velikost spotřebitelského balení včetně % obsahu alkoholu, konkrétní počet předávaných kusů lihovin a množství v litrech 100 % etanolu, nejlépe formou přehledné tabulky, která by byla součástí prohlášení 3b dle nařízení vlády 317/2012 Sb. Pokud budou požadované údaje tímto způsobem uvedeny (například formou tabulky), musí být zajištěna jejich zřejmá přímá návaznost na konkrétní prohlášení 3b. Objem 100% etanolu není možné uvést jako celkový objem jednou hodnotou pro všechny uvedené kategorie lihovin.
19. Jak postupovat u dovezených tzv. investičních destilátů resp. ročníkových destilátů, kde byla zaplacena spotřební daň, kde je možné předložit fakturu o nabytí a kde není možné dohledat resp. zpětně zajistit rodný list 1b, případně 1a (v případě produkce z ČR). Jsou to především staré cognacy, sladové whisky, rumy atd. Obdobně, jak postupovat v případě tzv. stařených lihovin, tedy lihovin, které po dobu až několika let zrají v sudech, ale lahvování a tím pádem výroba proběhne až v roce 2012? U těchto typů lihovin je také velice obtížné někdy nemožné doložit rodný list lihu/destilátu 1a nebo 1b.
Jestliže PPP není objektivně schopen od svého předchozího dodavatele zpětně zajistit rodné listy (jedná se o doklady o původu typu - 1a, 1b), lze akceptovat absenci výše uvedených částí rodného listu za předpokladu vybavení příslušné šarže  lihoviny těmito dokumenty:
  • nabývacími doklady (dodací list, faktura, smlouva),
  • rozborem z akreditované laboratoře předmětné šarže lihoviny obsahující laboratorní rozbory na etanol (v % objemových), metanol (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu), 2 – propanol (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)
  • čestným prohlášením výrobce, jehož obsahem bude důvod, proč není schopen požadovaný doklad o původu k lihovinám doložit.
Důležitým předpokladem pro připuštění tohoto postupu ze strany dozorových orgánů bude hodnověrnost zdůvodnění nemožnosti zajistit příslušnou část dokladu o původu. Do úvahy přichází například zánik konkrétního dodavatele.

Pozn.: dále je možné využít i databázi nejčastějších dotazů MZe ČR

 
 

Přílohy