Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

INFORMACE K VÝSKYTU METYLALKOHOLU V LIHOVINÁCH

01. 11. 2013
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 31. 10. 2013 vyhlásilo ukončení mimořádného opatření ze dne 27. 9. 2012. Bližší informace naleznete na: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vyhlasilo-ukonceni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-279-_8375_1.html
Na základě výše uvedeného mimořádného opatření (dále jen „MO“) bylo zakázáno nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více, které byly vyrobeny po 31. 12. 2011, které nejsou ve všech fázích uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu podle nařízení 317/2012 Sb., byl zakázán vývoz a distribuce mimo území ČR stejných lihovin jako ad výše bez dokladu o původu. Do 60 dnů od vyhlášení MO musely být zlikvidovány otevřené lihoviny, pokud neměly rozbor z akreditované laboratoře.
Výše uvedené MO svou funkci již splnilo, tj. primárně stanovilo okamžitý zákaz nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli lihovin bez dokladu o původu. Tím bylo zamezeno nabízení lihovin bez dokladu o původu ve smyslu nařízení 317/2012 Sb. přímo spotřebiteli a po přechodnou dobu bylo umožněno skladování lihovin bez dokladu o původu. V rámci přechodného období 60 dnů podle nařízení 317/2013 Sb. bylo umožněno lihoviny doklady o původu dovybavit. Po této přechodné době, již dostačují samotné právní předpisy.
Právní předpisy týkající se dokladů o původu:
  • Zákon 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
  • Nařízení vlády 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
  • Zákon 61/1997 Sb., o lihu

Zákon 110/1997 Sb. a nařízení vlády 317/2012 Sb.
  • § 11 odst. 2 písm. c) – PPP, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny do oběhu byl k dispozici doklad o původu zboží.
  • Tím dokladem je u lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více vyrobených po 31. 12. 2011 mimo jiné doklad o původu podle nařízení 317/2012 Sb.
  • Pokud bude zjištěno, že u výše uvedených lihovin není k dispozici doklad o původu podle nařízení, budou tyto lihoviny zakázány (zákaz může být uvolněn, pokud bude doklad doložen) a ve správním řízení uložena pokuta.

Zákon 61/1997 Sb.  a nařízení vlády 317/2012 Sb.
  • Podobný postup nabízí § 13 odst. 2 písm. c) – je zakázáno do oběhu uvádět líh neznámého původu (v daném případě líh bez dokladu o původu)

Nařízení 317/2012 Sb. bylo vydáno k provedení požadavků zákona 110/1997 Sb. a zákona 61/1997 Sb.
Výše uvedené předpisy  stanoví jasné povinnosti PPP ve vztahu k prokazování původu lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více vyrobených po 31. 12. 2011. Na lihoviny vyrobené před 1. 1. 2012 se nařízení vlády 317/2012 Sb. nevztahuje.
 
 

Přílohy