Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Společné stravování

06. 09. 2023
 

Evropská legislativa:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat
  a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk
  s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
 • Nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Nařízení Komise (EU) č. 2017/2158 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se stanoví zmírňující opatření
  a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách
 • Nařízení (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008, o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění, (dále jen „nařízení
  č. 110/2008“)
 • Nařízení (EU) č. 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008, v platném znění; Použije se ode dne 25. května 2021, je to nařízení, které nahradí nařízení
  č. 110/2008
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin, v platném znění
 • Nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu

 Národní legislativa:

 • Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin
 • Vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
 • Vyhláška č. 335/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína
  a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje výjimkou tuzemáku, kvasný ocet a droždí; Vyhláška č. 335/1997 Sb. byla nahrazena vyhláškou č. 248/2018 Sb. a bylo možné podle ní vyrábět, označovat
  a uvádět alkoholické nápoje do 1. prosince 2019. 
  Alkoholické nápoje uvedené na trh nebo označená v souladu
  s vyhláškou č. 335/1997 Sb. výjimkou tuzemáku mohou být prodávány do vyprodání zásob.
 • Zákon č. 307/2013 Sb., ze dne 12. září 2013, o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu
 • Zákon č. 321/2004 Sb.,o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 
 
 

Přílohy