Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

17. 06. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Odmítnutí uvolnění zásilky do režimu volného oběhu z důvodu nesplnění příslušných požadavků potravin

Odmítnutí vstupu zásilky na území ČR je vždy oznámeno Evropské komisi a ostatním členským státům v rámci systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed). Cílem výše uvedeného opatření je znemožnit dovoz závadných potravin přes vstupní místa na území jiného členského státu.
V případě, že zásilka potravin nebo surovin ze třetích zemí nesplňuje požadavky potravinového práva, uplatňuje se v závislosti na povaze a závažnosti zjištění jedno z následujících opatření:
1. zničení
2. vrácení zásilky do země původu nebo odeslání do jiné třetí země
Dovozce nebo jeho zástupce má povinnost informovat kompetentní úřad třetí země určení o důvodech a okolnostech, které brání uvedení dotyčné potraviny na trh Unie. Bude-li nevyhovující zásilka určena k odeslání do třetí země, která není zemí původu, musí příslušný orgán třetí země navíc potvrdit, že je připraven zásilku přijmout.
3. úprava nebo zpracování, které uvede potravinu do souladu s požadavky potravinového úprava nebo specifickými požadavky třetí země určení, do níž jsou potraviny odesílány zpět nebo zpracování pro jiný účel použití než pro lidskou výživu
4. jiná následná opatření(např. změna účelu použití – použití za jiným účelem než jako potraviny či suroviny určené k lidské výživě).

U některých skupin potravin a surovin stanovují přímo použitelné předpisy EU konkrétní následná opatření, která musí být uplatněna.

 
 
 

Přílohy