Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

12. 01. 2023
 

Dovoz potravin z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima – prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1533

Dne 20. 9. 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1533 ze dne 17. září 2021, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/6.

Nařízení (EU) č. 2021/1533 vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku, tedy 10. 10. 2021. Zásilky, které opustily Japonsko před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být dovezeny do Unie za podmínek platných před změnou provedenou tímto nařízením.

Přehled hlavních změn:

 • aktualizace seznamu komodit v příloze II nařízení (EU) 2021/1533:
  • u volně rostoucích hub a produktů z nich získaných z prefektur Iwate, Nagano, Niigata a Ibaraki je nově nutné před vývozem vyžadovat odběr vzorků a analýzu na přítomnost radioaktivity
  • u volně rostoucí hasivky orličí (Pteridium aquilinum) a produktů z ní získaných z prefektury Fukušima je nově nutné před vývozem vyžadovat odběr vzorků a analýzu na přítomnost radioaktivity
  • u podezřeně japonské (Osmunda japonica) a produktů z ní získaných z prefektury Mijagi je nově nutné před vývozem vyžadovat odběr vzorků a analýzu na přítomnost radioaktivity
  • u výhonků druhů Aralia a produktů z nich získaných z prefektur Fukušima, Mijagi a Gunma byl nově požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem vyjmut
  • u bambusu a produktů z něj získaných z prefektury Fukušima byl nově požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem vyjmut
  • u hub a produktů z nich získaných z prefektury Gunma byl požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem vyjmut
  • u košiabury a produktů z ní získaných z prefektur Šizuoka, Jamanaši a Jamagata byl požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem vyjmut
 • v případě hub a hasivky orličí je požadavek na odběr vzorků a analýzu omezen pouze na volně rostoucí
 • v případě japonských tomelů je požadavek na odběr vzorků a analýzu pouze u sušených forem
 • aktualizace vzorového úředního osvědčení v příloze III nařízení (EU) 2021/1533

Komodity

Předmětem kontroly jsou všechny zásilky neživočišného původu vymezené v příloze II nařízení 2021/1533, jejichž kontrola při dovozu spadá do kompetence SZPI, dovážené nebo pocházející z Japonska, určené k uvedení na trh Unie.

Výjimkou jsou zásilky produktů, jejichž hrubá hmotnost nepřesahuje 10 kg čerstvého produktu nebo 2 kg suchého produktu:

 • zásilky zaslané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh;
 • zásilky, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo použití;
 • neobchodní zásilky, které nejsou určeny k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám; 
 • zásilky určené k vědeckým účelům.

​Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR přivézt pouze prostřednictvím stanoviště hraniční kontroly. V ČR je to pouze Letiště Václava Havla Praha. 

Doklady, které musí zásilku doprovázet

Ke každé zásilce produktů, které jsou uvedeny v příloze II a spadají pod kódy KN uvedené ve zmíněné příloze, a ke každé zásilce vícesložkových produktů, které obsahují více než 50 % produktů uvedených v příloze II, pocházející nebo odesílané z Japonska musí být přiložen platný originál úředního osvědčení vypracovaného a podepsaného v souladu s článkem 5 nařízení.

Pokud produkt pochází z jedné z prefektur uvedených v příloze II nařízení 2021/1533, u kterých se vyžaduje odběr vzorků a analýza, bude k němu přiložen protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy

Ohlašování zásilek dopředu

Provozovatelé potravinářských podniků nebo jejich zástupci (dále jen „PPP“) oznámí stanovišti hraniční kontroly příchod zásilky nejméně 1 pracovní den před fyzickým příchodem zásilky na stanoviště hraniční kontroly - v případě dovozu přes ČR je tímto stanovištěm Inspektorát SZPI Praha, Letiště Praha (potraviny). Kontakty na inspektoráty jsou uvedeny na tomto webu v článku č. 2.

Pro účely oznámení zásilky s předstihem, na základě ustanovení čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625, vyplní dovozce část I CHED-D v systému TRACES. Vlastní oznámení je provedeno předložením k rozhodnutí vyplněnou část I CHED-D v systému TRACES. Praktický postup pro vyplnění části I CHED-D v TRACES, včetně registrace do systému TRACES, je obsažena v manuálech přiložených k tomuto článku.

Oficiální vzor CHED-D a pokyny pro jeho vyplnění jsou stanoveny v čl. 40 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/1715 (pokyny jsou uvedeny v části 1 přílohy II nařízení (EU) 2019/1715, vzor CHED-D pak v části 2 oddílu D přílohy II).

Kontrola dokladů a fyzická kontrola

U každé zásilky je provedena dokladová kontrola – všechny doklady, které doprovází zásilku, budou vloženy v elektronické podobě do části I.9 CHED-D. Inspektorát zkontroluje, zda přiložené obchodní doklady souhlasí se skutečnostmi uvedenými v části I CHED-D. Výsledek dokladové kontroly je zaznamenán do části II CHED-D.

Vzorky jsou odebírány z minimálně 5 % zásilek.

Výsledky analýz musí být k dispozici maximálně  do 5 pracovních dnů.

Maximální úrovně radioaktivní kontaminace pro potraviny jsou uvedeny v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1533.

Zásilky, které prošly kontrolou v jiném členském státě, budou propouštěny do volného oběhu bez účasti SZPI.

Nevyhovující zásilky

Do volného oběhu nelze propustit zásilky, které nesplňují požadavky nařízení Komise (EU) 2021/1533, tj. například:

 • zásilky s nevyhovujícími doklady
 • zásilky, u nichž byl prokázán nesoulad mezi analýzami přiloženými z Japonska a analýzami provedenými v EU
 • zásilky, které nesplní požadavky na nejvyšší úroveň radiace

Potraviny, které nejsou v souladu s nařízením, nesmí být uvedeny na trh a musí být bezpečně zlikvidovány nebo vráceny do země původu.

Náklady na kontroly

Veškeré náklady (dokladová kontrola, náklady spojené s kontrolou fyzickou – odběr vzorků, analýza, skladování, náklady spojené s opatřeními přijatými v návaznosti na nedodržení) nese PPP.

Platnost nařízení

Nařízení (EU) 2021/1533 je použitelné od 10. října 2021.

 
 
 

Přílohy