Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

12. 01. 2023
 

Nařízení (EU) 2019/1793 – Dočasné zintenzivnění úředních kontrol a mimořádná opatření pro vstup určitých potravin ze třetích zemí do Unie

Dne 29. 10. 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660

Nařízení (EU) 2019/1793 vstoupilo v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku a použije se od 14. prosince 2019.

Tímto nařízením byl sjednocen postup pro kontrolu dovážených potravin, které byly do doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/1793 obsaženy v seznamech celkem pěti nařízení.

Oproti předchozímu stavu je zásadní novinkou oznamování příchodu zásilek s předstihem pomocí Společného zdravotního vstupního dokladu (CHED-D) prostřednictvím systému TRACES.

1. Aktualizace

Dne 13. 6. 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno PROVÁDĚCÍ PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/913, ze dne 30. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002.

Tato revize přináší změnu jak v rozsahu komodit v přílohách I a II, tak v samotném textu nařízení, pokud jde o definici zásilky a úpravu hmotnosti nekomerčních zásilek, na které se nařízení nevztahuje.

Změny v příloze I a tabulce v bodu 1 přílohy II jsou následující:

 • nová položka v příloze I – pomeranče z Egypta (rezidua pesticidů) s frekvencí kontroly 20 %
 • nová položka v příloze I – fazole (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalisVigna unguiculata ssp. unguiculata) z Indie (rezidua pesticidů) s frekvencí kontroly 20 %
 • nová položka v příloze I – kvajáva (Psidium guajava) z Indie (rezidua pesticidů) s frekvencí kontroly 20 %
 • nová položka v příloze II – směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin nebo guarovou gumu z Indie (ethylenoxid) s frekvencí kontroly 20 %
 • nová položka v příloze II – směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin z Malajsie (ethylenoxid) s frekvencí kontroly 20 %
 • nová položka v příloze II – směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin z Turecka (ethylenoxid) s frekvencí kontroly 20 %
 • zvýšení četnosti kontrol u lískových ořechů z Gruzie z 20 na 30 %
 • zvýšení četnosti kontrol u paprik rodu Capsicum (jiných než sladkých) z Thajska z 20 na 30 %
 • zvýšení četnosti kontrol u muškátových oříšků z Indonésie z 20 na 30 %
 • přeřazení palmového oleje z Ghany z přílohy I do tabulky v bodě 1 přílohy II
 • přeřazení muškátových oříšků z Indie z přílohy II do přílohy I s frekvencí kontrol 30 %
 • u položek rýže z Indie a Pákistánu budou nově sledována i rezidua pesticidů ve frekvenci 5 %; zároveň dojde ke snížení frekvence kontrol zaměřených na aflatoxiny a ochratoxin A u této komodity z 10 na 5 % (z důvodu rozšíření působnosti na všechny druhy rýže a předpokládanému zvýšenému objemu kontrol)

Další provedené změny v rozsahu komodit uvedených v přílohách nařízení:

 • odstranění položek (KN) 2008191340 a 2008199340 (směsi obsahující mandle nebo pistácie) pro Argentinu v příloze I a pro Egypt, Ghanu, Gambii, Indii a Súdán v tabulce v bodě 1 přílohy II 
 • odstranění nadbytečných KN kódů u několika položek v příloze I - KN ex0807190070 v položce pro meloun cukrový galia (C. melo var. reticulatus) z Hondurasu, kód KN ex0709999025 v položce pro gotukolu (Centella asiatica) ze Šrí Lanky a kód KN 1211908610 v položce pro sušené oregano z Turecka
 • rozšíření působnosti nařízení v případě rýže na všechny druhy rýže, tj. z původního KN 1006 10 79 na KN 1006
 • uvedení třídění TARIC u kódu KN ex 0709 99 90 v položce pro moringu olejodárnou (Moringa oleifera) z Indie a u kódu KN ex 1211 90 86 v položce pro gotukolu (Centella asiatica) ze Šrí Lanky v příloze I
 • v případě koření z Indie zahrnuje kód KN 0910 komodity ve formě kořenů, květů a listů, jako např. kořen kurkumy. Vzhledem k tomu, že při úředních kontrolách prováděných členskými státy nebyly zjištěny žádné případy kontaminace ethylenoxidem, mohou být tyto komodity od zesílených úředních kontrol osvobozeny – položka byla upravena tak, aby se úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly vztahovaly pouze na sušené koření z Indie
 • Pokud jde o instantní nudle z Jižní Koreje a Vietnamu, byly upřesněny údaje ve sloupcích „Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)“, „Kód KN“ a „Třídění TARIC“ u příslušných položek v tabulce v bodě 1 přílohy II s cílem jednoznačně vymezit typ nudlí, na nějž se zesílené kontroly vztahují, a osvobodit od úředních kontrol jiné druhy, jako jsou pšeničné nudle, vaječné nudle, vlasové nudle a jiné typy takovýchto produktů, které nelze klasifikovat jako instantní nudle a které jsou zařazeny do téhož kódu KN 1902 30 1

Pokud jde o pojem „zásilka“, nařízení (EU) 2019/1793 obsahovalo několik definic s odkazy na různá nařízení, což vedlo k nejistotě a odlišnostem při provádění. Definice „zásilky“ je již stanovena v čl. 3 bodě 37 nařízení (EU) 2017/625. V zájmu jednoznačnosti proto byly další definice „zásilky“ v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1793 zrušeny.

Aktualizovaný seznam komodit v přílohách I a II je platný od 3. 7. 2022.

Zásilky palmového oleje z Ghany, směsí potravinářských přídatných látek obsahujících karubin nebo guarovou gumu z Indie a směsí potravinářských přídatných látek obsahujících karubin z Malajsie a Turecka, které byly odeslány ze země původu nebo z jiné třetí země, pokud se tato liší od země původu, přede dnem vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/913 v platnost, mohou vstoupit do Unie do dne 3. září 2022, aniž jsou k nim připojeny výsledky odběru vzorků a analýz a úřední osvědčení.

2. Komodity

Nařízení (EU) 2019/1793 stanovuje ve svých přílohách seznamy komodit, které podléhají úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly:

 1. příloha I obsahuje seznam potravin, které podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol (postup kontroly těchto komodit a zavedená opatření odpovídají pravidlům, které byly uvedeny ve zrušeném nařízení (ES) č. 669/2009)
 2. příloha II obsahuje seznam potravin, které podléhají zvláštním podmínkám pro vstup do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny, rezidui pesticidů, pentachlorfonem a dioxiny a mikroorganismy (postup kontroly těchto komodit a zavedená opatření odpovídají pravidlům, které byly dříve uvedeny ve zrušených nařízeních (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660)

Pokud se jedná o komodity z přílohy II, kde je rizikem kontaminace aflatoxiny, vztahuje se nařízení rovněž na zpracované nebo složené potraviny, které obsahují více než 20 % sledované komodity – buď jediného produktu, nebo součtu produktů uvedených v příloze.

Nařízení se nevztahuje na zásilky potravin, pokud jejich čistá hmotnost nepřesahuje 5 kg čerstvých produktů nebo 2 kg jiných produktů a zároveň se jedná o:

 1. zásilky, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo použití
 2. neobchodní zásilky, které nejsou určeny k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám

V případě pochybností o zamýšleném účelu použití nese důkazní břemeno vlastník osobních zavazadel nebo příjemce zásilky.

Toto nařízení se dále nevztahuje na následující kategorie zásilek produktů, pokud jejich čistá hmotnost nepřesahuje 50 kg čerstvých produktů nebo 10 kg jiných produktů:

 1. zásilky zaslané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh
 2. zásilky určené k vědeckým účelům

U těchto zásilek (obchodní vzorky, laboratorní vzorky, výstavní předměty a zásilky potravin a určené k vědeckým účelům), které přesahují výše uvedené hmotnostní limity, a které nejsou určeny k uvedení na trh, lze uplatnit výjimku a zásilky osvobodit od kontrol totožnosti a fyzických kontrol, včetně odběru vzorků a laboratorních analýz, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 1. jsou doprovázeny povolením ke vstupu do Unie předem vydaným příslušným orgánem členského státu určení, v němž bude uvedeno:
  1. účel vstupu do Unie
  2. místo určení
  3. záruky, že zásilky nebudou uvedeny na trh jako potraviny
 2. provozovatel předloží zásilky na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie;
 3. příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie informuje příslušný orgán členského státu určení prostřednictvím TRACES o vstupu zásilek

Nařízení se nevztahuje na potraviny a krmiva uvedené v přílohách I a II přepravované v dopravních prostředcích provozovaných na mezinárodní úrovni, jež nejsou vykládány a jsou určeny ke spotřebě pro posádku a cestující.

3. Vstup do Unie

Komodity ve výše uvedených přílohách mohou do Unie vstoupit pouze prostřednictvím stanoviště hraniční kontroly. V případě vstupu do Unie prostřednictvím České republiky je tímto stanovištěm:

Název 

Úloha/kód

Kompetence

Země

Úplná adresa

Inspektorát SZPI Praha, Letiště Praha (potraviny)

Stanoviště hraniční kontroly/CZPRG4.

Feed and Food of Non-Animal Origin

CHED-D

Česká republika

Laglerové 6/1084,
Praha 6 - Ruzyně

16005 Praha


4. Ohlašování zásilek dopředu

Dovozce předem oznámí příslušnému orgánu na stanovišti hraniční kontroly datum a čas fyzického příchodu zásilky, a to nejméně jeden pracovní den před očekávaným příjezdem zásilky. Podrobnosti pro oznamování zásilek s předstihem jsou uvedeny v nařízení (EU) 2019/1013.

Pro účely oznámení zásilky s předstihem, na základě ustanovení čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625, vyplní dovozce část I CHED-D v systému TRACES. Vlastní oznámení je provedeno předložením k rozhodnutí vyplněnou části I CHED-D v systému TRACES. Praktický postup pro vyplnění části I CHED-D v TRACES, včetně registrace do systému TRACES, je obsažena v manuálech přiložených k tomuto článku.

Oficiální vzor CHED-D a pokyny pro jeho vyplnění jsou stanoveny v čl. 40 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/1715 (pokyny jsou uvedeny v části 1 přílohy II nařízení (EU) 2019/1715, vzor CHED-D pak v části 2 oddílu D přílohy II).

5. Dokladová kontrola

U každé zásilky je provedena dokladová kontrola – všechny doklady, které doprovází zásilku, budou vloženy v elektronické podobě do části I.9 CHED-D. Inspektorát zkontroluje, zda přiložené obchodní doklady souhlasí se skutečnostmi uvedenými v části I CHED-D. Výsledek dokladové kontroly je zaznamenán do části II CHED-D.

6. Oficiální dokumenty, které musí doprovázet zásilku

Zásilky uvedené v příloze I nemají stanoveny žádné speciální dokumenty, které musí zásilku doprovázet. Pro jejich dovoz je jedinou podmínkou vstup prostřednictvím stanoviště hraniční kontroly a předchozí oznámení pomocí CHED-D v systému TRACES.

Zásilky uvedené v příloze II musí být doprovázeny výsledky odběru vzorků a analýz provedených příslušnými orgány třetí země původu nebo země, ze které je zásilka odesílána (pokud je jiná než země původu).

Zásilky uvedené v příloze II musí být rovněž doprovázeny úředním osvědčením, které je vyhotoveno v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV nařízení (EU) 2019/1793.

7. Fyzická kontrola a kontrola totožnosti

Dle četnosti fyzických kontrol stanovených v příloze I a II nařízení pro jednotlivé komodity jsou prováděny kontroly totožnosti a odběr vzorků.

Výsledky odběru vzorků a analýzy jsou zaznamenány do části II CHED-D.

Fyzická kontrola a kontrola totožnosti může být provedena i na jiném místě, než je stanoviště hraniční kontroly. V případě kompetencí SZPI je tímto místem:

Název 

Země

Úplná adresa

Role

Identifikátor

Stav

CÚ pro Středočeský kraj - Rudná, I SZPI Praha (CHED-D, aflatoxiny)

 Česká republika

K Vypichu 1086,
252 19 
Rudná

Control point

SZPI-CP-001

Valid


Toto místo je určeno pouze pro komodity z přílohy II tohoto nařízení, které jsou na příloze zařazeny z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny. Podrobnosti o kontrolním místě jsou v článku Kontrolní místa.

Postup oznámení příchodu zásilky do kontrolního místa je uveden v manuálu pod článkem.

8. Propouštění/nepropouštění zásilek do volného oběhu

Propuštění zásilky do volného oběhu je podmíněno předložením řádně finalizovaného CHED-D se zaznamenanou kontrolou dokladů (v případě, že zásilka nebyla vybrána ke kontrole fyzické) a se zaznamenaným vyhovujícím výsledkem fyzické kontroly zásilky (pokud byly odebrány vzorky).

Pokud jsou v průběhu kontrol zjištěn nesoulad, přijmou se opatření dle čl. 66 či čl. 67 nařízení (EU) 2017/625.

Zásilky, které přichází do ČR v tranzitu z jiné členské země EU, mají být vybaveny CHED-D ze stanoviště hraniční kontroly místa vstupu daného členského státu EU (např. pokud zásilka vstupuje do EU přes Hamburk, musí být CHED-D vyplněno již v Hamburku).

Zásilky bez vyplněného CHED-D stanovištěm hraniční kontroly vstupního místa v jiném členském státu EU nemohou být propuštěny do volného oběhu – doplnění CHED-D musí být komunikováno se stanovištěm hraniční kontroly tohoto vstupního místa.

9. Náklady

Veškeré náklady z úředních kontrol, včetně odběru vzorků, analýzy, skladování a následných opatření v případě nedodržení nese provozovatel potravinářského podniku.

10. Kontrolované komodity

Seznamy komodit, platné od 3. 7. 2022, jsou dostupné v přílohách nařízení (EU) 2022/913.

 
 
 

Přílohy