Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

13. 02. 2024
 

Odmítnutí uvolnění zásilky do režimu volného oběhu z důvodu nesplnění příslušných požadavků potravin

Odmítnutí vstupu zásilky na území ČR je vždy oznámeno Evropské komisi a ostatním členským státům v rámci systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed). Cílem výše uvedeného opatření je znemožnit dovoz závadných potravin přes vstupní místa na území jiného členského státu.
V případě, že zásilka potravin nebo surovin ze třetích zemí nesplňuje požadavky potravinového práva, uplatňuje se v závislosti na povaze a závažnosti zjištění jedno z následujících opatření stanovených v čl. 66, případně v čl. 67 nařízení (EU) 2017/625:
1. zničení,
2. odeslání zpět mimo Unii,
Dovozce nebo jeho zástupce má povinnost informovat kompetentní úřad třetí země určení o důvodech a okolnostech, které brání uvedení dotyčné potraviny na trh Unie. Bude-li nevyhovující zásilka určena k odeslání do třetí země, která není zemí původu, musí příslušný orgán třetí země navíc potvrdit, že je připraven zásilku přijmout.
3. podrobení zvláštnímu zacházení, které uvede potravinu do souladu s požadavky potravinového úprava nebo specifickými požadavky třetí země určení, do níž jsou potraviny odesílány zpět nebo zpracování pro jiný účel použití než pro lidskou výživu
4. jiná následná opatření(např. změna účelu použití – použití za jiným účelem než jako potraviny či suroviny určené k lidské výživě).

U některých skupin potravin a surovin stanovují přímo použitelné předpisy EU konkrétní následná opatření, která musí být uplatněna.

 
 
 

Přílohy