Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

12. 01. 2023
 

Stanoviště hraniční kontroly

Pro dovoz některých potenciálně rizikových komodit ze třetích zemí jsou stanoveny zvláštní požadavky, které mají zaručit vysokou míru ochrany spotřebitelů na unijním trhu. Jedním z těchto požadavků je provádění úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

Kategorie zboží, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, jsou specifikovány v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625. Vlastní seznamy komodit jsou obsaženy v prováděcích aktech. V případě kontrol spadajících do kompetence SZPI se konkrétně jedná o kategorie zboží dle čl. 47 odst. 1 písm.d), e) a f):

  1. zboží z některých třetích zemí, u kterých se Komise rozhodla prostřednictvím prováděcích aktů stanovených v odst. 2 písm. b) tohoto článku, že je nezbytné opatření vyžadující dočasné zintenzivnění úředních kontrol při jeho vstupu do Unie z důvodu známého nebo nově se objevujícího rizika, nebo protože existují doklady o tom, že by mohlo docházet k rozsáhlému závažnému nesouladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;

Dle tohoto odstavce je např. stanoven seznam komodit, který je obsažen v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793.

  1. zvířata a zboží, na které se vztahuje mimořádné opatření přijaté v souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002, článkem 249 nařízení (EU) 2016/429 nebo čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 40 odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 3 a čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 požadující, aby zásilky těchto zvířat nebo zboží označené prostřednictvím svých kódů podle kombinované nomenklatury podléhaly při vstupu do Unie úředním kontrolám;

Dle tohoto odstavce je např. stanoven seznam komodit, který je obsažen v příloze II prováděcí nařízení (EU) 2019/1793

  1. zvířata a zboží, pro jejichž vstup do Unie byly stanoveny podmínky nebo opatření prostřednictvím aktů přijatých v souladu s článkem 126 nebo 128 nebo s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, které vyžadují, aby byl při vstupu zvířat nebo zboží do Unie ověřen soulad s těmito podmínkami nebo opatřeními.

Jsou-li prostřednictvím České republiky do Unie dováženy potraviny v kompetenci SZPI, které spadají do výše uvedených kategorií zboží, mohou vstoupit na trh pouze prostřednictvím následujícího stanoviště hraniční kontroly, které je v působnosti inspektorátu SZPI Praha:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Stanoviště hraniční kontroly

Kontaktní údaje

Kód TRACES

Druh dopravy

Kontrolní střediska

Kategorie a specifikace zboží

Dodatečné specifikace týkající se rozsahu určení

Inspektorát SZPI Praha, Letiště Praha (potraviny)

Praha – Ruzyně

Laglerové 6/1084

160 08 Praha 6 – Ruzyně

 

dovozzavinac.gifszpi.gov.cz

 

  • 257 199 525, mobil: 605 229 645
  • 527 199 523, mobil: 731 509 528

 

Po - Pá:

8:00 - 16.00

 

www.szpi.gov.cz

 

CZPRG4

A

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 

Praha – Ruzyně

Laglerové 6/1084

160 08 Praha 6 – Ruzyně

 

dovozzavinac.gif​szpi.gov.cz

 

  • 257 199 525, mobil: 605 229 645
  • 527 199 523, mobil: 731 509 528

PNAO

-HC (food)*

-NT

* Včetně 

biopotravin a

potravin z období

přechodu

Vysvětlivky:

A = letiště

PNAO = produkty jiného než živočišného původu

-HC (food) = potraviny jiného než živočišného původu, na které se vztahují podmínky nebo opatření uvedené v čl. 47 od. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení 2017/625

NT = žádné požadavky na teplotu

 

Příchod zásilek výše uvedených kategorií na stanoviště hraniční kontroly je třeba oznámit minimálně 1 pracovní den předem, a to vyplněním části I CHED-D v systému TRACES. Tato povinnost se použije od 14. 12. 2019.

Podrobnosti k oznamování zásilek a úřední kontrole zásilek uvedených kategorií zboží jsou uvedeny v článku https://www.szpi.gov.cz/clanek/dovoz-ze-tretich-zemi.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d a v manuálech uvedených v příloze.

 
 
 

Přílohy