Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

12. 01. 2023
 

Dovoz – Kontrola radiace při dovozu potravin z některých evropských zemí z důvodu havárie jaderné elektrárny v Černobylu  – nařízení Komise (EU) 2020/1158

Dne 6. srpna 2020 bylo v Úředním věstníku EU publikováno prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1158 o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Tímto nařízením se zrušuje nařízení (ES) č. 1635/2006. Nařízení vstupuje v platnost 3. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku, tedy 9. srpna 2020.

1. Komodity

Nařízení (EU) 2020/1158 se vztahuje na následující komodity:

Kód KN

Popis

ex 0709 51 00

Houby rodu Agaricus, čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub

ex 0709 59

Ostatní houby, čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub

ex 0710 80 61

Houby rodu Agaricus (nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, kromě pěstovaných hub

ex 0710 80 69

Ostatní houby (nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, kromě pěstovaných hub

ex 0711 51 00

Houby rodu Agaricus prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, sířené vodou nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, kromě pěstovaných hub

ex 0711 59 00

Ostatní houby prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, sířené vodou nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, kromě pěstovaných hub

ex 0712 31 00

Houby rodu Agaricus sušené, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, kromě pěstovaných hub

ex 0712 32 00

Ucho jidášovo (Auricularia spp.) sušené, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, kromě pěstovaných hub

ex 0712 33 00

Rosolovka (Tremella spp.) sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, kromě pěstovaných hub

ex 0712 39 00

Ostatní houby sušené, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, kromě pěstovaných hub

ex 2001 90 50

Houby připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, kromě pěstovaných hub

ex 2003

Houby a lanýže připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, kromě pěstovaných hub

ex 0810 40

Divoké brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium, čerstvé

ex 0811 90 50

Divoké borůvky druhu Vaccinium myrtillus, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 0811 90 70

Divoké borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifolium, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 0812 90 40

Divoké borůvky druhu Vaccinium myrtillus, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání

ex 2008 93

Divoké brusinky (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

ex 2008 99

Ostatní divoké plody rodu Vaccinium, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

ex 2009 81

Brusinková šťáva z divokých plodů (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 2009 89

Ostatní šťávy z divokých plodů rodu Vaccinium, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel


Dovážené z následujících zemí: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (použije se ode dne následujícího po dni, kdy právo Unie přestane platit pro Spojené království a ve Spojeném království podle dohody o vystoupení)

2. Vstup do EU

Komodity uvedené v příloze II mohou do Unie vstoupit za předpokladu, že jsou v souladu s požadavky nařízení (EU) 2020/1158, a to pouze prostřednictvím stanoviště hraniční kontroly. V případě vstupu do Unie prostřednictvím České republiky je tímto stanovištěm Inspektorát SZPI Praha, Letiště Praha.

Dovážené komodity musí splňovat následující kumulované nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace pro cesium-137:

  1. 370 Bq/kg u mléka a mléčných výrobků a u potravin pro kojence a malé děti podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 609/2013;
  2. 600 Bq/kg u všech ostatních dotčených produktů

3. Nahlášení příchodu zásilky předem

Dovozce předem oznámí příslušnému orgánu na stanovišti hraniční kontroly datum a čas fyzického příchodu zásilky, a to nejméně jeden pracovní den před očekávaným příjezdem zásilky. Podrobnosti pro oznamování zásilek s předstihem jsou uvedeny v nařízení (EU) 2019/1013.

Pro účely oznámení zásilky s předstihem, na základě ustanovení čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625, vyplní dovozce část I CHED-D v systému TRACES. Vlastní oznámení je provedeno předložením k rozhodnutí vyplněnou část I CHED-D v systému TRACES. Praktický postup pro vyplnění části I CHED-D v TRACES, včetně registrace do systému TRACES, je obsažen v manuálech přiložených k tomuto článku.

Oficiální vzor CHED-D a pokyny pro jeho vyplnění jsou stanoveny v čl. 40 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/1715 (pokyny jsou uvedeny v části 1 přílohy II nařízení (EU) 2019/1715, vzor CHED-D pak v části 2 oddílu D přílohy II).

4. Doklady, které musí zásilku doprovázet

Zásilka musí být doprovázena úředním osvědčením dle čl. 4 nařízení (EU) 2020/1158, jehož vzor je uveden v příloze III nařízení, a výsledky odběru vzorků a analýz. Úřední osvědčení musí obsahovat identifikační kód zásilky, ke které se vztahuje a jeho platnost nesmí být delší než 4 měsíce ode dne vydání (nebo 6 měsíců od data výsledku laboratorních analýz).

Do 31. prosince 2020 je však stanoveno přechodné období, kdy mohou být zásilky doprovázeny osvědčením vydaným dle nařízení (ES) č. 1635/2006, pokud bylo vydáno před 1. zářím 2020.

5. Kontrola dokladů a fyzická kontrola

Dokladová kontrola je prováděna u všech zásilek.

Kontrola totožnosti a fyzická kontrola s odběry vzorků na přítomnost cesia-137 je prováděna s frekvencí 20 %.

6. Nevyhovující zásilky

Pokud jsou v průběhu kontrol zjištěn nesoulad, přijmou se opatření podle čl. 66 nařízení (EU) 2017/625.

7. Náklady na kontroly

Dovozci jsou účtovány náklady na odběr vzorků a analýzu.

U nevyhovujících zásilek dovozce hradí náklady spojené s likvidací zásilky nebo jejím zpětným odesláním do země původu.

 
 
 

Přílohy