Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dotazy podnikatelů (zahájení činnosti, označování)

01. 09. 2022
 

1) Je nutné mít pro prodej výrobku v BIO kvalitě schválení od Vašeho úřadu?

Každý nový zájemce, který hodlá podnikat v ekologickém zemědělství (výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, apod.) musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní organizací, která je pověřena Ministerstvem zemědělství ČR výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství, a zároveň musí být registrován na Ministerstvu zemědělství jako ekologický podnikatel (kromě maloobchodníků, kteří prodávají balený a označený bioprodukt/biopotravinu přímo konečnému spotřebiteli)
Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje biopotraviny jako ostatní potraviny (k jejichž kontrole má kompetenci), tedy především ve smyslu zákona o potravinách. To znamená, že u nich kontroluje zdravotní nezávadnost (splnění mikrobiologických požadavků, požadavků na obsah cizorodých látek), smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost, úplnost a správnost označení, data použitelnosti a minimální trvanlivosti, zda nejsou označeny klamavě nebo nabízeny klamavým způsobem, atd.
Od 16. 8. 2016 má SZPI kompetence ke kontrole biopotravin vzhledem k jejich označení "bio", "eko" atd., tzn. zda splňují požadavky zákona o ekologickém zemědělství a přímo použitelných předpisů Evropské unie.

2) Chci schválit složení výrobku k prodeji na území Česka, zároveň chci požádat o kontrolu správnosti etikety v českém jazyce.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce neprovádí schvalování výrobků před jejich uvedením na trh. Je na Vás, jakým způsobem si zajistíte, aby výrobek odpovídal příslušným právním předpisům a byl bezpečný. Můžete si např. vyžádat laboratorní rozbory od dodavatele, nebo si je můžete nechat udělat v některé z českých laboratoří akreditovaných pro potraviny. Kontrolu správnosti zaslaných etiket výrobků taktéž neprovádíme. V tomto případě se můžete obrátit na některou z komerčních poradenských firem. Pokud nám blíže specifikujete, o jaký výrobek se jedná, zašleme Vám na Vaši adresu základní právní předpisy, které se týkají označování předmětného výrobku.

3) Na co klade SZPI při zahájení a průběhu farmářských trhů největší důraz, případně na co si má dát prodávající pozor?

Pokud prodáváte nebo chcete prodávat potraviny na farmářských trzích, pak je nezbytné, kromě požadavků na bezpečnost a jakost potravin, dodržet tyto zásady:
  1. Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat…), kontaktem s rukama prodejce (ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových rukavic).
  2. Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě.
  3. Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, rybí výrobky, cukrářské výrobky apod.), uchovávat v chladícím zařízení.
  4. Mít přístup k sociálnímu zařízení.
  5. Při prodeji nebalených potravin, u nichž případně dochází i k dělení, mít zajištěnu pitnou vodu, dle potřeby i teplou vodu, pokud nebude vyřešena očista nářadí a rukou jiným vhodným způsobem.
Povinností je samozřejmě víc. Prodávající má možnost kontaktovat příslušný inspektorát, podle místa prodeje, kde mu pověření pracovníci rádi poradí, co zlepšit. Kontakty na jednotlivé inspektoráty najdete zde.
Pokud budete vzhledem k nabízeným potravinám spadat pod dozorové kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), měli byste se u ní registrovat. Registrační formulář je k dispozici např. na internetových stránkách www.szpi.gov.cz v sekci dokumenty ke stažení („Oznámení provozovatele potravinářského podniku“).
Dozorové kompetence při kontrole potravin nabízených na „Farmářských trzích“ má SZPI a Státní veterinární správa ČR (SVS). Dozorové kompetence jsou rozděleny takto:
a) potraviny rostlinného původu prodávané na schválených i neschválených tržištích – SZPI,
b) potraviny živočišného původu nezpracované a prodávané na schválených i neschválených tržištích – např. ryby, čerstvé maso, med – SVS,
c) potraviny živočišného původu zpracované, prodávané na trhu, stánku, tržním místě (pokud tedy nejsou schválené SVS ) – SZPI
d) u potravin živočišného původu zpracovaných na schválené tržnici či tržišti – SVS.
 
 

Přílohy