Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dotazy podnikatelů (zahájení činnosti, označování)

01. 09. 2022
 

1) V případě, že národní právní předpisy vyžadují označení výrobku určitým způsobem, který výrobce z EU na obale neuvádí, je povinností nás jako dovozce tento údaj zjistit a uvést na dolepce výrobku?

V případě, kdy potravina spadá do harmonizované sféry, musí splňovat požadavky stanovené v příslušném evropském právním předpisu. V případě sféry neharmonizované musí být splněny požadavky národního předpisu té členské země, kde byla potravina vyrobena nebo poprvé uvedena na trh v rámci EU. Všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat obecné požadavky na označování dané nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům dále jen „nařízení“, v platném znění. Čl. 38 nařízení říká, že v otázkách výslovně harmonizovaných tímto nařízením nesmějí členské státy přijímat ani zachovávat vnitrostátní opatření, pokud to právo Unie nepovoluje. Tato vnitrostátní opatření nesmějí působit překážky volného pohybu zboží včetně diskriminace vůči potravinám pocházejícím z jiných členských států. Členské státy mohou přijímat vnitrostátní opatření v otázkách, které nejsou výslovně harmonizovány tímto nařízením, za předpokladu, že jimi nezakáží, neztíží ani neomezí volný pohyb zboží, které je v souladu s tímto nařízením. Pokud výrobek vyhovuje požadavkům nařízení, je správně označen.

2) Jaké jsou požadavky na označování potravin obsahujících některá potravinářská barviva?

Od 20. července 2010 je použitelné ustanovení článku 24 nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. Dle tohoto nařízení musí být potraviny, které obsahují některá stanovená azobarviva, označeny upozorněním, že tyto látky mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Konkrétně se jedná o azobarviva:

  • Tartrazin - E 102
  • Chinolinová žluť SY - E 104
  • Žluť SY - E 110
  • Azorubin - E 122
  • Ponceau 4R - E 124
  • Červeň Allura - E 129
Potraviny uvedené na trh nebo označené před dnem 20. července 2010, které nejsou v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1333/2008 v platném znění, mohou být prodávány do dne jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.
 
 

Přílohy