Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dotazy podnikatelů (zahájení činnosti, označování)

01. 09. 2022
 

Chci dovážet do ČR potraviny, jaké mám povinnosti? Je potřeba nějaké schválení?

Obchodování se zeměmi EU
Potraviny pocházející z jiné členské země EU se nepovažují za dovezené. Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží. K obchodování nepotřebujete žádná speciální povolení ani certifikáty. Potraviny musí být samozřejmě bezpečné, správně označené a musí splňovat příslušné obecně závazné právní předpisy.
Obchodování se třetími zeměmi, tj, zeměmi mimo EU

Dovoz potravin živočišného původu

SZPI kontroluje dovoz pouze u potravin jiného než živočišného původu. Dovoz potravin živočišného původu je plně v kompetenci Státní veterinární správy ČR (SVS). Kontakty najdete na adrese: www.svscr.cz

Dovoz potravin rostlinného původu

Za dovoz se považuje dovoz z tzv. třetí země, tj. země, která není členem EU. K dovozu potravin z třetí země nepotřebujete žádná speciální povolení ani certifikáty, pokud jsou dovážené potraviny bezpečné a nejedná se o potraviny, na které se vztahují přímo použitelné předpisy stanovující zvláštní podmínky pro dovoz. Více informací k dovozu potravin ze třetích zemí najdete na našem webu pod tímto odkazem.
Odpovědnost za to, že jsou dovážené potraviny bezpečné, nese vždy provozovatel potravinářského podniku. Jakým způsobem si bezpečnost svých výrobků zajistí, je na něm. Může si např. vyžádat od dodavatele v zahraničí laboratorní rozbory, nebo si je nechat udělat v některé z českých laboratoří akreditovaných pro vyšetřování potravin. Nemusí ale nic nikam ohlašovat ani nikoho žádat o souhlas. Přehled akreditovaných laboratoří můžete najít např. na adrese http://www.cia.cz. Kontakty na některé akreditované laboratoře, které využíváme, můžete najít také na našich webových stránkách pod tímto odkazem.
Všechny potraviny uváděné na trh v  rámci EU musí splňovat obecné požadavky na označování stanovené nařízením (EU) č. 1169/2011, v platném znění. U  nás byly požadavky na označování zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin, ve znění pozdějších předpisů. Dále záleží na tom, zda potraviny spadají do sféry harmonizované nebo neharmonizované. V případě sféry harmonizované musí potravina splňovat požadavky stanovené v příslušném evropském právním předpisu. V případě sféry neharmonizované musí být splněny požadavky národního předpisu té členské země, kde byla potravina vyrobena nebo poprvé uvedena daným dovozcem do oběhu v rámci EU (tzv. princip vzájemného uznávání).
 
 

Přílohy