Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Certifikační činnost SZPI

17. 06. 2020
 

Obchodování s členskými zeměmi EU

SZPI provádí kontrolu jakosti čerstvého ovoce a zeleniny v souladu s nařízením Komise (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny. Certifikace čerstvého ovoce a zeleniny je prováděna pouze při dovozu či vývozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích zemí. Při  obchodování v rámci území Společenství certifikáty  vystavovány nejsou, při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny do ČR z členského státu EU či vývozu z ČR do jiného členského státu EU není tedy od SZPI potřeba žádné potvrzení. Odběratel a dodavatel si mohou v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů dohodnout specifické podmínky dodávaných  produktů.
V každém případě musí dodavatel dodržet podmínky dané nařízeními EU, čerstvé ovoce a zelenina musí odpovídat obchodním normám uvedených v příloze I, část A, B nařízení Komise (EU) č. 543/2011.

Obchodování s třetími zeměmi

Před propuštěním dodávky čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích zemí do volného oběhu provádí SZPI certifikaci – kontrolu shody s obchodními normami. V případě, že dodávka odpovídá příslušné obchodní normě, je vystaven certifikát o shodě s obchodními normami Společenství.

V současné době se certifikáty vystavují na základě nařízení Komise (EU) č. 543/2011. Vydávání certifikátu podléhá správnímu poplatku.

Provádí se kontrola shody se zvláštními obchodními normami, které existují pouze pro 10 vybraných produktů. U ostatních produktů z odvětví čerstvého ovoce a zeleniny, které podléhají všeobecné obchodní normě, může být na základě analýzy rizika od kontroly shody upuštěno. Tato možnost vyplývá z nařízení (ES) č. 543/2011.

Výjimkou jsou produkty z tzv. schválených třetích zemí, které mají Komisí schválené kontroly shody prováděné touto třetí zemí před dovozem do Společenství. Pokud je dodávka provázena certifikátem o kontrole shody s obchodními normami, který byl vystaven schváleným orgánem třetí země, provádí SZPI při dovozu pouze namátkové kontroly shody.


Pro certifikaci zelených banánů platí zvláštní režim dle nařízení Komise (EU) č. 1333/2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů.

Jak postupovat, hodlá-li podnikatel exportovat či reexportovat čerstvé ovoce a zeleninu:

 obrátí se na příslušný inspektorát SZPI, kde předem nahlásí:

  • hodinu a datum expedice 

    adresu místa expedice

    zaplacení certifikace - za vystavení certifikátu činí poplatek 1000 Kč
     

 
 

Přílohy