Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování lihoviny „Tuzemák“ a názvem „lihovina“ požadovaným nařízením (EU) 2019/787

03. 01. 2022
 

Dotazy:

1. Mohou být na obale oba zákonné názvy, tj. název „tuzemák“ i název „lihovina“?

2. Je označení pouze názvem „tuzemák“ dostačující?

3. Pokud ne, musí být název „lihovina“ uveden ve stejném zorném poli jako název „tuzemák“ nebo stačí např. na přední etiketu uvést název „tuzemák“ a na zadní etiketu název „lihovina“?

Právní předpisy, které se této problematiky týkají

  • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/787, o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) č. 2019/787“)
  • Vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí (dále jen „vyhláška č. 248/2018 Sb.“)

Shrnutí požadavků uvedených v předpisech

Podle čl. 2 odst. 2 písm. n) nařízení (EU) č. 1169/2011 „se rozumí „zákonným názvem“ název potraviny stanovený v předpisech Unie, které se na ni vztahují, nebo při neexistenci těchto předpisů Unie název uvedený v právních a správních předpisech platných v členském státě, kde se daná potravina prodává konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování“.

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 2019/787 „pro lihovinu, která nesplňuje požadavky žádné z kategorií lihovin uvedených v příloze I, se používá zákonný název „lihovina“.“

Podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 2019/787 „lihoviny musejí být ve svém popisu, obchodní úpravě a označení opatřeny zákonným názvem. Zákonné názvy musí být uvedeny jasně a zřetelně na etiketě lihoviny a nesmí být nahrazeny ani pozměněny.“.

Podle čl. 10 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 2019/787 může být zákonný název lihoviny doplněn názvem nebo zeměpisným odkazem stanoveným v právních a správních předpisech použitelných v členském státě, ve kterém je lihovina uváděna na trh, neuvádí-li to spotřebitele v omyl“.

Podle § 21 písm. d) vyhlášky č. 248/2018 Sb., „se rozumí tuzemákem nebo tuzemským lihovina vyrobená z lihu, vody a rumových aromat anebo rumové tresti, barvená karamelem E 150a nebo též lihovinovým kulérem s tím, že přídavek vanilinu, vanilky nebo cukru je možný“. V příloze č. 9 k této vyhlášce je uvedeno členění lihovin na druhy a skupiny, kdy jako druh je uveden název „lihovina“ a jako skupina je uveden název „tuzemák“ nebo „tuzemský“.

Závěr:

Dotaz č. 1:

Mohou být na obale oba zákonné názvy, tj. název „tuzemák“ i název „lihovina“?

Odpověď na dotaz č. 1:

Na obale mohou být oba zákonné názvy, tj. název „tuzemák“ i název „lihovina“. Bylo by také možné použít samostatně zákonný název „lihovina“, ale nikoliv samostatně název „tuzemák“ nebo „tuzemský“. Zákonný název „lihovina“ tedy musí být u tuzemáku jakožto lihoviny, která nesplňuje požadavky žádné z kategorií lihovin uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 2019/787, vždy uveden a nelze ho ničím nahradit.

Dotaz č. 2:

Je označení pouze názvem „tuzemák“ dostačující?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ve vyhlášce není stanoveno, zda se má na obalu uvádět název druhu – „lihovina“ a zároveň název skupiny - „tuzemák“ nebo „tuzemský“ anebo stačí jen název druhu nebo jen název skupiny. Podle vyhlášky by bylo vyhovující označení pouze názvem „tuzemák“, bez uvedení názvu „lihovina“. Nařízení (EU) č. 2019/787 má však aplikační přednost před vyhláškou č. 248/2018 Sb. Vzhledem k tomu, že „tuzemák“ nesplňuje požadavky žádné z kategorie lihovin uvedených v příloze I, podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 2019/787 se použije pro tuzemák zákonný název „lihovina“.

Název „lihovina“ nelze nahradit zákonným názvem „tuzemák“ nebo „tuzemský“ uvedený ve vyhlášce č. 248/2018 Sb. Označení pouze názvem „tuzemák“ není dostačující. Název „tuzemák“ nebo „tuzemský“ musí být v označení vždy doplněn zákonným názvem „lihovina“ podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 2019/787.

Dotaz č. 3:

Pokud není dostačující pouze uvedení názvu „tuzemák“, musí být název lihovina uveden ve stejném zorném poli jako název „tuzemák“ nebo stačí např. na přední etiketu uvést název „tuzemák“ a na zadní etiketu název „lihovina“?

Odpověď na dotaz č. 3:

Nařízení (EU) č. 2019/787 nestanoví, jakým způsobem má být uveden zákonný název „lihovina“ a vyhláška č. 248/2018 Sb. také nestanoví způsob uvedení názvu „tuzemák“ nebo „tuzemský“. Zákonný název „tuzemák“ nebo „tuzemský“ není v žádné kategorii lihovin uvedených v příloze I a nevztahují se na něj požadavky, které jsou stanoveny pro uvádění názvů kategorií a zeměpisných označení ve formě narážek nebo alkoholických složek nebo složených výrazů. Název „tuzemák“ nebo „tuzemský“ nemusí být v jednom zorném poli se zákonným názvem „lihovina“. Je dostačující, když na přední etiketě bude uveden zákonný název „tuzemák“ nebo „tuzemský“ a zákonný název „lihovina“ bude uveden na zadní straně etikety.