Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Víno

01. 08. 2016
 

Povinnosti vinaře, jakožto výrobce výrobků z révy vinné a osoby, která je uvádí do oběhu, vyplývají z evropských právních předpisů (např. nařízení Komise (ES) č. 436/2009) a dále z právních předpisů ČR (např. zákon č. 321/2004 Sb., zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích).

Definice:

Výrobce je dle ust. § 3 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb. fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí nebo označuje produkt za účelem jeho uvádění do oběhu.

Producenti jsou dle čl. 22 nařízení (ES) č. 436/2009 fyzické nebo právnické osoby nebo jejich seskupení, které disponují nebo disponovaly čerstvými vinnými hrozny, hroznovým moštem nebo mladým vínem v procesu kvašení, zpracovávají je nebo je nechávaní zpracovat na víno.

Producenti hroznů jsou dle čl. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 436/2009 fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, které produkují hrozny.

Maloobchodníky jsou dle čl. 22 písm. c) nařízení (ES) č. 436/2009  fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelská obchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství, jež stanoví jednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu a distribuce, s výjimkou těch, které používají sklepy vybavené pro skladování, případně zařízení pro plnění vína ve větším množství, nebo prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje.

Malým množstvím je podle § 3 písm. p) zákona č. 321/2004 Sb. množství nepřevyšující 1000 hektolitrů vína prodaného maloobchodníkem konečnému spotřebiteli za 1 vinařský rok.

Uváděním do oběhu je dle § 3 písm. q) zákona č. 321/2004 Sb. nabídka produktu k prodeji, jeho prodej nebo jiná forma jeho nabídky ke spotřebě, včetně skladování pro potřeby prodeje, případné přepravy pro potřeby prodeje, nebo nabídky ke spotřebě.

Uváděním na trh je dle čl. 3 odst. 8 Nařízení (ES) č. 178/2002 držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové.

(pozn. dle těchto definic uvádí do oběhu/na trh i ten, kdo nabízí produkt zdarma ke spotřebě.)

Základní povinnosti vinaře, který vyrábí výrobky z révy vinné a uvádí je do oběhu tj. i vinaře, který prodává (tj. uvádí do oběhu) víno nebo jiné výrobky z révy vinné jako nápoj ke spotřebě na místě (např. ve svém sklepě) – např. akce typu „otevřené vinné sklepy“, prodej v rámci turistických vinných stezek a podobné akce:

 1. Povinnost registrace
 • dle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. výrobce písemně oznamuje zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále „ÚKZÚZ“).
 • dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb. (resp. dle resp. z čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) 852/2004) provozovatel potravinářského podniku oznamuje zahájení, změnu nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle zákona č. 110/1997 Sb. (např. distribuční činnost, maloobchodní prodej či stravovací služba), a to Státní zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen „SZPI“) nebo krajské hygienické stanici (pokud se jedná o stravovací službu). Toto oznámení je vyžadováno:
  • v případě, kdy vedle výroby výrobků z révy vinné provozuje vinař i další činnosti (např. distribuční činnost, maloobchodní prodej či stravovací služba) v provozovně, která je odlišná od provozovny v místě výroby produktu, které oznámil podle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. do Registru vinic,  
  • v případě prodeje vína prostřednictvím internetu, a to i tehdy, pokud je internetový prodej uskutečňován z místa výroby produktu, které vinař oznámil podle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb.
 1. Povinnost vést evidenční knihy
 • Dle § 30 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého povolání nebo k obchodním účelům, je povinna vést evidenční knihy. Tato povinnost se vždy vztahuje na výrobce, dovozce, distributory, obchodní zprostředkovatele.
 • Prodejní místo, kde množství vína prodaného obchodníkem spotřebiteli za 1 vinařský rok převyšuje 1000 hektolitrů*), nejde již o maloobchod - nespadá pod výjimku z povinnosti vést evidenční knihy podle čl. 37 nařízení (ES) č. 436/2009 - vedení evidenčních knih dle § 30 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. se vyžaduje.

*) V obchodních řetězcích postačí vést evidenční knihy pouze v distribučních centrech řetězce, pokud jsou splněny podmínky podlečl. 38 odst. 2 poslední pododstavec nařízení (ES) č.436/2009.

Dále jsou uvedeny případy, kdy se nevyžaduje vedení evidenčních knih ve vztahu k maloobchodní činnost resp. činnost stravovací služby dle § 30 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb.:

 • Prodejní místo, kde množství vína prodaného obchodníkem spotřebiteli za 1 vinařský rok nepřevyšuje 1000 hektolitrů, tedy jde o maloobchod - spadá pod výjimku z povinnosti vést evidenční knihy podle čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 436/2009,
 • Prodej nápojů ke konzumaci na místě - podle čl. 37 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 436/2009 – vztahuje se i na činnost výrobců, při které podávají při různých příležitostech nápoje pouze ke spotřebě přímo na místě (např. akce „otevřené sklepy“). V případě, že výrobce uvádí na trh produkt neurčený ke spotřebě na místě (tedy produkt např. v PET láhvi nebo skleněné láhvi), musí vést evidenční knihy i ve vztahu k takovému uvádění na trh, neboť se na něj tato výjimka nevztahuje.
 1. Povinnost podávat prohlášení

K prohlášení o sklizni:

 • dle § 29 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. producent hroznů (tj. vinohradník), který  celou svou produkci zpracovává nebo nechává zpracovat na víno, nemusí podávat prohlášení o sklizni. V takovém případě postačí podat prohlášení o produkci. 

K prohlášení o produkci a o zásobách:

 • pokud producent uvádí výrobky z révy vinné na trh (tj. nemá je pouze pro osobní spotřebu), má povinnost podávat prohlášení o produkci (čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 436/2009), a to i v případě, že vyrobil víno v menším objemu než 1 000 l ze sklizně běžného roku. Dále má povinnost podávat prohlášení o zásobách (čl. 11 nařízení (ES) č. 436/2009).
 • pokud producent vyrobil víno v objemu větším než 1 000 l ze sklizně běžného roku, má povinnost podávat prohlášení o produkci (čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 436/2009) a prohlášení o zásobách (čl. 11 nařízení (ES) č. 436/2009), a to i v případě, že by vyráběl víno jen pro vlastní spotřebu.

Pozn. dle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb., prohlášení o produkci obsahuje údaje o produkci ke dni 31. 12. téhož vinařského roku a podává se do 15. 1. vinařského roku. Návod na podávání povinných prohlášení viz webové stránky ÚKZÚZ http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/registrace/registrace-vinic/navod-prohlaseni.html

 • povinnost podat prohlášení o produkci platí i v případě nulové produkce. Podává se prohlášení s nulou.
 1. Ostatní povinnosti dle zákona dle § 11 odst. 2 zákona č. 321/2004 Sb. má výrobce produktů následující povinnosti:
 • dodržovat požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost,
 • odstranit vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktům,
 • dodržovat požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě produktů,
 • oznámit výrobu matolinového vína pro vlastní spotřebu, zajistit soustavnou kontrolu své produkce a uchovávat o tom evidenci
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15
 

Přílohy