Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování medu podle původu jako květový nebo medovicový

30. 07. 2015
 
  1. Mají jak výrobci medu z ČR a EU, tak i dovozci medu ze třetích zemí povinnost označovat vytočený, vykapaný a lisovaný med podle jeho původu jako květový nebo medovicový?
Tato problematika spadá pod tzv. „harmonizovanou sféru“ právních předpisů. To znamená, že právní předpisy členských zemí EU musí být v souladu s právními předpisy EU upravujícími problematiku medu. Z uvedeného vyplývá, že pokud směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu, v článku 2 bod 2 dovoluje označit výrobky definované v bodech 2 a 3 přílohy I (tedy květový med, nektarový med, medovicový med, vykapaný med, vytočený med a lisovaný med prostým názvem „med“, není přípustné, aby v národním předpisu bylo vyžadováno označení stejných výrobku jinak (podrobněji). Podle Článku 5 uvedené směrnice nesmějí členské státy pro výrobky vymezené v příloze I, přijímat vnitrostátní předpisy, které nejsou ve směrnici stanoveny. Požadavek vyhlášky č. 76/2003 Sb., ve znění pozdějšího předpisu, kterou se stanoví požadavky mimo jiné pro med, označovat všechny medy i podle jejich původu na med květový nebo medovicový, je v rozporu se zněním citované směrnice. Proto je třeba toto ustanovení vyhlášky vykládat eurokonformě, tj. v souladu s evropským právním předpisem, který u výrobků podle bodů 2 a 3 přílohy I směrnice připouští nahrazení některých názvů (viz výše) prostým názvem výrobku „med“. Shora uvedené výrobky tak lze označovat pouze názvem „med“. Stejně tak nelze vyžadovat označení způsobu získávání a úpravy medu, jak je uvedeno v § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky.
  1. Jakou hodnotu elektrické vodivosti u medů vyžadovat, aby splnily fyzikální a chemické požadavky?
U směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20 prosince 2001 o medu byla provedena oprava ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. 2. 2007. Oprava se týká přílohy II. bodu 4 druhé odrážky, kde text: „medovicový med a med z kaštanů a jejich směsí kromě níže uvedených nejvýše 0,8 mS/cm“, byl nahrazen textem: „medovicový med a med z kaštanů a jejich směsi kromě níže uvedených  n e j m é n ě  0,8 mS/cm“
Provedenou opravou došlo ke shodě požadované hodnoty vodivosti pro květový med uvedené ve směrnici s vyhláškou. V dalším platí obecná zásada uvedená ad 1) že národní předpis nesmí být v rozporu s předpisem EU.