Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Hodnocení subjektu jako provozovatele potravinářského podniku

02. 09. 2016
 
Dotaz:
Je možno činnost podnikatele, který od jiného podnikatele přebírá potraviny (sám není jejich vlastníkem) a zajišťuje pro něj jejich skladování, nebo přepravu, anebo zasílání spotřebiteli (případně v kombinaci s dalšími souvisejícími činnostmi), hodnotit jako uvádění potravin na trh? Je takový subjekt provozovatel potravinářského podniku (PPP)?
Odpověď:
Skladování potravin za účelem dodání spotřebiteli (byť by je i následně dodával jiný subjekt) je podřaditelné pod pojem „držení potravin za účelem prodeje“ a přeprava potravin je zahrnuta pod pojem „distribuce“. Podobně zajištění dodávání či zasílání potravin spotřebiteli (včetně potravin patřících jinému PPP)je možno hodnotit jako „distribuci“ potravin. Ve všech uvedených případech se tudíž jedná o uvádění potravin na trh ve smyslu čl. 3 bod 8 nařízení (ES) č. 178/2002.
Určující pro závěr o uvádění potravin na trh je skutečnost, že podnikatel s potravinami vědomě nakládá tj. potraviny při své podnikatelské činnosti fakticky „drží“ (např. potraviny skladuje a vlastní je; potraviny skladuje pro jiného PPP a nevlastní je), nebo je drží pouze právně a vědomě s nimi nakládá tak, že jsou distribuovány v tržní síti (např. provozovatel, který si zadává výrobu i dodání potravin do tržní sítě u jiného provozovatele).
Pokud v rámci podniku dochází k výše uvedeným činnostem, jedná se o potravinářský podnik ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 178/2002, protože jsou v něm vykonávány činnosti související s fází distribuce potravin. 
Podnikatel, který vykonává pro jinéhoskladování potravin, nebo jejich přepravu, anebo jejich zasílání spotřebiteli, je PPP ve smyslu čl. 3 bod 3 nařízení (ES) č. 178/2002 a odpovídá za plnění požadavků potravinového práva ve svém potravinářském podniku.
PPP je ve smyslu čl. 17 bod 1 nařízení (ES) č. 178/2002 povinen zajistit v podniku, který řídí, aby potraviny splňovaly požadavky potravinového práva, které se týkají jeho činnosti, a kontrolovat plnění těchto požadavků   (v případě skladování, přepravy či zasílání spotřebiteli potravin vlastněných jiným PPP především zabezpečení požadavků na hygienu skladování a úchovu potravin, které bezprostředně souvisí se skladováním, případně s přepravou či zasíláním spotřebiteli).
Na popsaného PPP dopadají též povinnosti dle čl. 8 nařízení (EU) č. 1169/2011 stran poskytování informací spotřebiteli. Zejména nesmí takový PPP dodávat takové potraviny, které jsou zjevně nesprávně či nedostatečně označené. Má tudíž podle § 3 odst. 1. písm. q) bod 3 zákona č. 110/1997 Sb. povinnost neprodleně vyřadit z dalšího oběhu potraviny nedostatečně nebo nesprávně označené.
O potravinářský podnik se nejedná v případě, že uvádí potraviny na trh nevědomě – například u zásilkových služeb, které se nespecializují na potraviny, přebírají zásilku od odesílatele a doručují ji adresátovi, aniž by v podstatě věděly, co v zásilce přepravují. Za dodržení podmínek nakládání s potravinami (např. podmínky úchovy) je při tomto způsobu přepravy odpovědný odesílatel, který přepravní službu zvolil (měl by si ověřit, zda budou při takové přepravě podmínky úchovy potravin dodrženy).