Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

SZPI, Ústřední inspektorát, přijme informatika/informatičku

10. 06. 2019
 

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Odborný referent/vrchní referent na Oddělení informatiky, Odbor kancelář úřadu, Ústřední inspektorát, Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Informatik

V Brně dne: 10. 06. 2019
Č. j.: SZPI/AH968-2/2019

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce

jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014, o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent na Oddělení informatiky, Odbor kancelář úřadu, Ústřední inspektorát, Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Informatik.

Profil služebního místa

Informace o služebním místě:

 • obor služby: 36. Informační a komunikační technologie,
 • služební úvazek: 1,0,
 • služební poměr na dobu neurčitou,
 • předpokládaný nástup: 01. 08. 2019,
 • místo výkonu služby: Brno (Květná 15),
 • zařazení podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 9. platové třídy.

Stručný popis činnosti:

 • zajišťování činností souvisejících s digitalizací dokumentů a jejich dalším zpracováním. 
 • samostatné zajišťování ucelené části úkolů spojených se správou informačního systému veřejné správy – spisová služba,
 • správa logistické místnosti OI,                                                                                               
 • administrace objednávek a fakturací OI.

Pracovní podmínky a benefity:

 • 5 týdnů dovolené za kalendářní rok,
 • osobní příplatek po zapracování,
 • pružná pracovní doba,
 • příspěvek na stravování formou stravenek,
 • příspěvek z FKSP,
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit uchazeč, který:

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];

 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti; 

 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[4]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[5]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem - Služební předpis č. 4/2015, kterým ústřední ředitel SZPI jako služební orgán stanoví další požadavky pro služební místa ve služebním úřadu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kterými jsou pro služební místo odborného referenta/vrchního referenta (informatika):

 1. požadavek odborného zaměření vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání technického nebo přírodovědného zaměření.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec i osoba jiná. Státní zaměstnanec podá v souladu s § 24 odst. 3 zákona o státní službě „žádost o zařazení na služební místo.“ Osoba jiná podá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o státní službě žádost o přijetí do služebního poměru“, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo.

K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis

Posuzovány budou žádosti, které uchazeči zašlou v českém jazyce v termínu do 30. 06. 2019 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na podatelnu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Květná 15, 603 00 Brno nebo doručí osobně na podatelnu na adresu Květná 15, 603 00 Brno. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelnazavinac.gifszpi.gov.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky je avraiqg). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost o zařazení na volné služební místo včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Informatik“ a musí obsahovat kontaktní údaje odesílatele.

Bližší informace poskytne:

Mgr. Petra Volavková
personalistka, Ústřední inspektorát
tel.: 542 426 656

Přílohy:

 • Žádost o přijetí do služebního poměru

(Bližší informace o nakládání s osobními údaji pro účel výběrových řízení naleznete na http://www.szpi.gov.cz/gdpr-informacni-povinnost.aspx)

 

[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.

[2] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[4] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[5] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.