Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přikyselování 17. 8. 2018 – opatření obecné povahy MZe

26. 09. 2018
 

Dne 17. 8. 2018 se v České republice povoluje výjimka vyplývající z přílohy VIII části I písmena C bodu 6 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 spočívající v přikyselování výrobků, včetně opakovaného přikyselování, uvedených v příloze VIII části I písmena C bodu 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 a to ve vinařských zónách A a B, z důvodů mimořádných povětrnostních podmínek za současného dodržení podmínek uvedených v příloze VIII části I písmenu C bodech 2 a 3. Opatření obecné povahy MZe nabývá účinnosti 17. 8. 2018 a vztahuje se na moštové hrozny, hroznové mošty, částečně zkvašené hroznové mošty a vína v procesu kvašení přikyselené ve vinařském roce 2018/2019 (tedy i přikyselení před datem účinnosti).

Podmínky přikyselování v příloze VIII části I písmene C nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

Přikyselování

1. U čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení a vína lze použít

b) přikyselování a odkyselování ve vinařských zónách C I, C II a C III a), aniž je dotčen odstavec 7, nebo

c) přikyselování ve vinařské zóně C III b).

2. Přikyselení výrobků uvedených v odstavci 1 jiných než vína lze provést až do výše 1,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 20 miliekvivalentů na litr.

3. Přikyselení vína lze provést až do výše 2,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 33,3 miliekvivalentů na litr.

6. Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy v letech s mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami povolit přikyselování výrobků podle odstavce 1 ve vinařských zónách A a B za podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3.

7. Přikyselování a obohacování, kromě odchylek, jež stanoví Komise postupem podle čl. 75 odst. 2, jakož i přikyselování a odkyselování jednoho a téhož výrobku, se vzájemně vylučují.

Opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce MZe a ke stažení v níže uvedené příloze.

 
 

Přílohy