Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přikyselování 1. 9. 2017 – opatření obecné povahy MZe

08. 09. 2017
 

Dne 1. 9. 2017 se v České republice povoluje výjimka vyplývající z přílohy VIII části I písmena C bodu 6 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 spočívající v přikyselování výrobků, včetně opakovaného přikyselování, uvedených v příloze VIII části I písmena C bodu 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 a to ve vinařských zónách A a B, z důvodů mimořádných povětrnostních podmínek za současného dodržení podmínek uvedených v příloze VIII části I písmenu C bodech 2 a 3. Opatření obecné povahy MZe nabývá účinnosti 1. 9. 2017 a vztahuje se na všechny vinařské produkty přikyselené ve vinařském roce 2017/2018 (tedy i přikyselení před datem účinnosti).

Podmínky přikyselování v příloze VIII části I písmene C nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

Přikyselování

1. U čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení a vína lze použít

b) přikyselování a odkyselování ve vinařských zónách C I, C II a C III a), aniž je dotčen odstavec 7, nebo

c) přikyselování ve vinařské zóně C III b).

2. Přikyselení výrobků uvedených v odstavci 1 jiných než vína lze provést až do výše 1,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 20 miliekvivalentů na litr.

3. Přikyselení vína lze provést až do výše 2,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 33,3 miliekvivalentů na litr.

6. Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy v letech s mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami povolit přikyselování výrobků podle odstavce 1 ve vinařských zónách A a B za podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3.

7. Přikyselování a obohacování, kromě odchylek, jež stanoví Komise postupem podle čl. 75 odst. 2, jakož i přikyselování a odkyselování jednoho a téhož výrobku, se vzájemně vylučují.

Opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce MZe a ke stažení v níže uvedené příloze.

 

Přílohy