Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

17. 06. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Dovoz – hlášení zásilek dopředu při dovozu

1. Komodity

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 – zesílená úřední kontrola pro potraviny a krmiva neživočišného původu dle přílohy I tohoto nařízení 
Nařízení Komise (ES) č. 884/2014 – komodity dle přílohy I nařízení – riziko kontaminace aflatoxiny
Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 – guarová guma a potraviny s obsahem guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie (riziko kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2011/884/EU – mimořádná opatření týkající se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz okry a listů curry z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/186 – dovoz potravin, u kterých představuje riziko mikrobiální kontraminace
2. Povinnost hlásit zásilku před příchodem na kontrolní místo
Z výše uvedených předpisů vyplývá pro dovozce povinnost nahlásit zásilku před jejím příchodem na kontrolní místa. Přesná pravidla pro jednotlivé komodity jsou uvedena v příslušných předpisech a v dalších článcích na webových stránkách SZPI – dle dovážené komodity.

3. Postup k nahlášení zásilky

Provozovatelé potravinářských podniků nebo jejich zástupci (dále jen „PPP“) oznámí kontrolnímu místu dle příslušného předpisu odhadované datum a čas fyzického příchodu zásilky před fyzickým příchodem zásilky. Za kontrolní místa jsou považovány inspektoráty SZPI místně příslušné k CÚ, u kterého bude zboží navrženo k propuštění do volného oběhu.
Seznam I SZPI a kontaktů – viz webové stránky SZPI „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ – „Dovoz ze třetích zemí“ – kapitola 2.
K oznámení zásilky použije PPP vyplněný formulář „Nahlášení příchodu zásilky“, který je k dispozici v části webu SZPI „Dokumenty ke stažení“- „Dokumenty-Dovoz“ – „Nahlaseni prichodu zasilky“, včetně pokynů k vyplnění.
Pro komodity kontrolované při dovozu dle nařízení 669/2009 a dalších nařízeních odkazujících se na nařízení 669/2009 (např. nařízení 884/2014, nařízení 885/2014) k tomuto formuláři dovozce přiloží tzv. společný vstupní doklad (dále SVD) vyplněný dle příslušných nařízení. SVD lze stáhnout v části webu SZPI „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“ – „SVD“.
Za oznámení zásilky lze považovat doručení dokladů nutných k dokladové kontrole zásilky (osvědčení, analýzy, certifikáty dle příslušných nařízení, obchodní doklady k zásilce, nákladové listy, tranzitní doklady, apod.) a formuláře „Nahlášení příchodu zásilky“, případně SVD na inspektorát osobně nebo zaslání dokladů poštou nebo e-mailem na kontaktní osoby na inspektorátech. Při nahlášení zásilky mailem v nepracovní den, se za doručení považuje první následující pracovní den.

4. Vyplňování formulářů

Formulář „Nahlášení příchodu zásilky“ je ve formátu .xls. Obsahuje list s vlastním formulářem, list pro vyplnění kontaktních údajů dovozce nebo pověřené osoby oprávněné k rozhodování o zásilce a list s pokyny k vyplňování.
Ve formuláři jsou dovozcem POUZE vyplněny vyžlucené kolonky formuláře a list s kontaktními údaji. Formulář není nijak upravován. Jakékoli úpravy způsobí nemožnost uložení formuláře do informačního systému SZPI a prodloužení dokladové kontroly!

5. Kontrola dokladů a fyzická kontrola

Na I SZPI je u každé zásilky provedena kontrola dokladů dle údajů uvedených ve formuláři „Nahlášení příchodu zásilky“, případně v „SVD“ a přiložených dokladů. V případě nejasností, nedostatečných dokladů apod. je dovozce kontaktován na některém z přiložených kontaktů.
Formulář je ze strany SZPI vyplněn bez zbytečného odkladu, pokud příslušný právní předpis nestanovuje jinak. Ve formuláři jsou uvedeny informace pro CÚ - o provedení dokladové kontroly a o nutnosti odebrat ze zásilky vzorky např. k ověření analytické zprávy doprovázející zásilku. Tento formulář předloží dovozce CÚ spolu s ostatními dokumenty doprovázejícími zásilku. Formulář je nutné si vyzvednou fyzicky na inspektorátu SZPI – při předávání bude provedena kontrola totožnosti přebírající osoby; pokud si bude formulář vyzvedávat osoba pověřená dovozcem, musí být vybavena pověřením dovozcem. O tom, kdy bude závazné stanovisko připraveno k vyzvednutí, se dovozce informuje u kontaktních osob pro dovoz, na které bylo zasláno nahlášení zásilky nebo SVD.
BEZ „ZÁVAZNÉHO STANOVISKA“ NEBO VYPLNĚNÉHO „SVD“ Z PŘÍSLUŠNÉHO I SZPI NEBUDE ZÁSILKA CELNÍM ÚŘADEM PROPUŠTĚNA DO VOLNÉHO OBĚHU.
Z některých zásilek jsou odebírány vzorky – frekvence odběru vzorků je stanovena příslušným předpisem.
Pokud je v závazném stanovisku uvedeno, že ze strany SZPI nebude provedena fyzická kontrola zásilky a pokud předložené doklady odpovídají zásilce a celním požadavkům, CÚ propustí zásilku do volného oběhu bez další účasti SZPI.
Pokud je v závazném stanovisku uvedeno, že ze strany SZPI fyzická kontrola provedena bude, kontaktuje CÚ při příchodu zásilky příslušný I SZPI, aby mohla proběhnout kontrola fyzická, včetně odběru vzorku.

Závazné stanovisko i SVD jsou zasílány i na příslušný CÚ.

 
 
 
 

Přílohy