Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

SZPI, Inspektorát v Praze, přijme laboranta/laborantku

06. 03. 2018
 

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Rada/odborný rada na Oddělení NTSVL, Odbor zkušební laboratoře, Inspektorát v Praze, Státní zemědělská a potravinářská inspekce – laborant

V Brně dne: 6. 3. 2018
Č. j.: SZPI/AC910-2/2018

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce

jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014, o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada na Oddělení NTSVL, Odbor zkušební laboratoře, Inspektorát v Praze, Státní zemědělské a potravinářské inspekce – laborant.

Profil služebního místa

Informace o služebním místě:

 • obor služby: 58. Potravinářská výroba a péče o potraviny (zejména bezpečnost potravin)
 • služební úvazek: 1,0
 • služební poměr na dobu neurčitou (po složení úřednické zkoušky)
 • předpokládaný nástup: 1. 5. 2018
 • místo výkonu služby: Praha (Za Opravnou 300/6)
 • zařazení podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 11. platové třídy

Stručný popis činnosti:

 • Samostatné vykonávání přípravy, zpracování a měření vzorků
 • Administrativní činnost spojená s měřením a vyhodnocováním vzorků
 • Spolupráce na zajištění chodu laboratoře
 • Obsluha, údržba a základní servis měřidel
 • Spolupráce na systému kontroly kvality

Pracovní podmínky a benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • po zapracování osobní příplatek dle schopností a aktivity
 • flexibilní pracovní doba
 • zdravotní volno (sick days)
 • příspěvek z FKSP
 • prostor pro další vzdělávání a odborný růstu včetně možnosti kurzů v zahraničí (po zapracování)
 • možnost dalšího osobního rozvoje, případně kariérního růstu

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit uchazeč, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně svéprávný,
 • je bezúhonný,
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 1. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - Služební předpis č. 4/2015, kterým ústřední ředitel SZPI jako služební orgán stanoví další požadavky pro služební místa ve služebním úřadu Státní zemědělské
  a potravinářské inspekce, kterými jsou pro služební místa  rada/odborný rada (laborant):
 • vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu v oblasti chemie, bioanalytiky, technologie potravin, potravinářské a biochemické technologie, forenzní analýzy, zemědělství, veterinární péče, hygieny, přírodních věd nebo lékařství dle požadované specializace

Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec i osoba jiná. Státní zaměstnanec podá v souladu s § 24 odst. 3 zákona o státní službě „žádost o zařazení na služební místo.“ Osoba jiná podá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o státní službě žádost o přijetí do služebního poměru“, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo.

K žádosti uchazeč přiloží příslušné listiny dokazující splnění předpokladů výše uvedených:

 • požadavek státního občanství a věku dokládá uchazeč předložením průkazu totožnosti nebo osvědčením o státním občanství (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě); žadatel, který není státním občanem České republiky, musí certifikovanou zkouškou prokázat znalost českého jazyka způsobem uvedeným v § 25 odst. 2 zákona,
 • písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího odborné zaměření vzdělání dle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě (nejčastěji stejný doklad jako doklad o dosaženém vzdělání).

V souladu s § 26 odst. 2 zákona o státní službě může uchazeč požadavek státního občanství, požadovaného vzdělání a odborného zaměření vzdělání doložit při podání žádosti čestným prohlášením. V takovém případě příslušné listiny musí předložit následně nejpozději však v den konání pohovoru.

K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis

Posuzovány budou žádosti, které uchazeči zašlou v českém jazyce v  termínu do 20. 3. 2018 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na podatelnu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Květná 15, 603 00 Brno nebo doručí osobně na podatelnu na adresu Květná 15, 603 00 Brno. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelnazavinac.gifszpi.gov.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky je avraiqg). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost o zařazení na volné služební místo včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Laborant, oddělení NTSVL, Inspektorát v Praze“ a musí obsahovat kontaktní údaje odesílatele.

Bližší informace poskytne:

Ing. Martin Kubík
vedoucí odboru zkušební laboratoře
tel.: 257 199 540

Přílohy:

 • Žádost o přijetí do služebního poměru
 • Čestné prohlášení o státním občanství
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti
 • Čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 
 

Přílohy