Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

SZPI, Inspektorát v Brně, přijme inspektora/inspektorku

04. 10. 2017
 

Vyhlášení výběrového řízení na dvě služební místa rady/odborného rady na Oddělení kontroly II, Odboru kontroly, Inspektorátu v Brně, Státní zemědělské a potravinářské inspekce – Inspektor

V Brně dne: 4. 10. 2017

Č. j.: SZPI/AG939-2/2017

 

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce

jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014, o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou služebních míst rady/odborného rady na Oddělení kontroly II, Odboru kontroly, Inspektorátu v Brně – Inspektor.

Profil služebních míst

Informace o služebních místech:

 • obor služby: 58. Potravinářská výroba a péče o potraviny (zejména bezpečnost potravin),
 • služební úvazek: 1,0,
 • služební poměr na dobu neurčitou,
 • předpokládaný nástup: 1. 1. 2018,
 • místo výkonu služby: Brno (Běhounská 10),
 • zařazení podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 11. platové třídy.

Stručný popis činnosti:

 • zajišťování kontrolní činnosti dle příslušných právních předpisů, vlastní výkon kontrolní činnosti v okresech Hodonín, Břeclav, Znojmo,
 • provádění kontroly potravin, surovin, výrobků a dodržování povinností při jejich výrobě a  uvádění do oběhu,
 • zpracovávání dokumentace z provedené kontrolní činnosti a její ukládání do vnitřního informačního systému, příprava podkladů pro uložení pokuty ve správním řízení.

Pracovní podmínky a benefity:

 • 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek z FKSP,
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu.

 

Výběrového řízení na výše uvedená služební místa se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit uchazeč, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně svéprávný,
 • je bezúhonný,
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

2)splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - Služební předpis č. 4/2015, kterým ústřední ředitel SZPI jako služební orgán stanoví další požadavky pro služební místa ve služebním úřadu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kterými jsou pro služební místo rady/odborného rady (inspektora):

 • odborné zaměření vzdělání – vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti technologie potravin, potravinářské a biochemické technologie, zemědělství, veterinární péče, hygieny, stravovacích služeb, chemie, přírodních věd, lékařství, veřejného zdraví, hotelnictví a veřejné správy.

 

Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec i osoba jiná. Státní zaměstnanec podá v souladu s § 24 odst. 3 zákona o státní službě „žádost o zařazení na služební místo.“ Osoba jiná podá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o státní službě žádost o přijetí do služebního poměru“, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo.

K žádosti uchazeč přiloží příslušné listiny dokazující splnění předpokladů výše uvedených:

 • požadavek státního občanství a věku dokládá uchazeč předložením průkazu totožnosti nebo osvědčením o státním občanství (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě); žadatel, který není státním občanem České republiky, musí certifikovanou zkouškou prokázat znalost českého jazyka způsobem uvedeným v § 25 odst. 2 zákona,
 • písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího odborné zaměření vzdělání dle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě (nejčastěji stejný doklad jako doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání).

 

V souladu s § 26 odst. 2 zákona o státní službě může uchazeč požadavek státního občanství, požadovaného vzdělání a odborného zaměření vzdělání doložit při podání žádosti čestným prohlášením. V takovém případě příslušné listiny musí předložit následně, nejpozději však v den konání pohovoru.

K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis

Posuzovány budou žádosti, které uchazeči zašlou v českém jazyce v termínu do 19. 10. 2017 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na podatelnu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Květná 15, 603 00 Brno nebo doručí osobně na podatelnu na adresu Květná 15, 603 00 Brno. Žádost lze podat rovněž v  elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelnazavinac.gifszpi.gov.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky je avraiqg). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost o zařazení na volné služební místo včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly II, Brno“ a musí obsahovat kontaktní údaje odesílatele.

Bližší informace poskytne:

Olga Stříbrná, referent, Inspektorát v Brně, SZPI, tel.: 542 426 725

Přílohy:

 • Žádost o přijetí do služebního poměru
 • Čestné prohlášení o státním občanství
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti
 • Čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 

Přílohy