Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přístup SZPI ke kontrole stáčíren

03. 08. 2017
 

Účelem tohoto stanoviska je popsat zákonné požadavky na provoz stáčíren, které provádějí plnění vinařských produktů.

Právní rámec

 • Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 321/2004 Sb.“).
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“).
 • Nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“).
 • Nařízení Komise (ES) č. 436/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění (dále jen „nařízení (ES) č. 436/2009“).
 • Nařízení Komise (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů, v platném znění (dále jen „nařízení (ES) č. 607/2009“).
 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, v platném znění (dále jen „nařízení (ES) č. 852/2004“).
 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění (dále jen „nařízení (ES) č. 178/2002“).
 • Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“).
 • Vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 88/2017 Sb.“).

Základní definice:

 • Stáčírna:

fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob, které provádějí nebo nechávají provádět plnění (čl. 22 písm. i) nařízení (ES) č. 436/2009);

 • Plnění:

umisťování produktů pro obchodní účely do nádob o objemu nejvýše šedesát litrů (čl. 22 písm. h) nařízení (ES) č. 436/2009);

 • Maloobchodníci:

fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelská obchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství, jež stanoví jednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu a distribuce, s výjimkou těch, které používají sklepy vybavené pro skladování, případně zařízení pro plnění vína ve větším množství, nebo prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje (čl. 22 písm. c) nařízení (ES) č. 436/2009);

 • Obal určený pro spotřebitele:

jednorázový nebo bez výměny jednorázového uzávěru znovu nenaplnitelný obal o maximálním objemu 20 litrů, který v místě prodeje tvoří spolu s jeho obsahem prodejní jednotku pro spotřebitele, a jsou na něm nebo na etiketě k němu připojené uvedeny údaje podle předpisů Evropské unie, tohoto zákona a prováděcích právních předpisů (§ 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 321/2004 Sb.);

 • Balená potravina:

samostatná prodejní jednotka v obchodní úpravě v nezměněném stavu určená konečnému spotřebiteli a zařízením společného stravování, která se skládá z potraviny a obalu, do něhož byla potravina vložena před uvedením do prodeje, a to bez ohledu na to, zda je potravina v obalu uzavřena zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém případě takovým způsobem, že bez otevření nebo výměny obalu nelze změnit jeho obsah; za balenou potravinu se nepovažuje potravina zabalená v místě prodeje na žádost spotřebitele ani potravina zabalená pro účely přímého prodeje; (článek 2 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1169/2011).

Základní povinnosti na stáčírny, která plní produkty (víno) do obalů určených pro spotřebitele a dále uvádí produkt na trh:

Povinnost registrace:

Dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb. (resp. čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) 852/2004) provozovatel potravinářského podniku (stáčírna) oznamuje zahájení, změnu nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle zákona č. 110/1997 Sb., a to Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Tento provozovatel musí mít registrovanou činnost „stáčírny“.                                                         

V případě, že je již tento provozovatel u SZPI registrován, ale nikoli jako stáčírna, je nezbytné, aby tento subjekt:

 • v případě, že bude vykonávat jak svou dosavadní činnost, tak činnost stáčírny, oznámil zahájení předmětu činnosti stáčírny,
 • v případě, že bude nově působit pouze jako stáčírna, oznámil změnu výkonu předmětu své činnosti na činnost stáčírny.

Povinnost vést evidenční knihy:

Dle § 30 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. fyzická nebo právnická osoba (stáčírna), která drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého povolání nebo k obchodním účelům, je povinna vést evidenční knihy. Evidenční knihy se vedou v místě skladování produktu (čl. 38 odst. 2 nařízení (ES) č. 436/2009).

Tyto evidenční knihy se vedou v pevné vazbě (zpravidla v knize) a listy v nich musí být průběžně číslovány, přičemž záznamy musí být provedeny nevratně a nesmazatelně. Je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uveden podpis osoby, která opravu záznamu provedla.

 • Stáčírna musí vést každý měsíc evidenční knihy dle vzoru uvedeného v příloze č. 21 vyhlášky č. 88/2017 Sb. Evidují se zejména tyto údaje: druh vína, odrůda a číslo šarže, zásoba na počátku měsíce, nákup vína v měsíci, prodej vína, vlastní spotřeba, technologické ztráty, zásoba vína na konci měsíce, provenience, referenční číslo průvodního dokladu (u nebaleného vína pocházejícího z třetích zemí se uvede i číslo dokladu VI 1). 
 • Dále stáčírna musí vést evidenční knihy pro každou nádobu (i KEG sud), v níž je uskladněno víno, a to dle vzoru uvedeného v příloze č. 22 vyhlášky č. 88/2017 Sb., zejména musí evidovat údaje o plnění a to v souladu s ustanovením  článku 41 odstavce 1 písmene f) nařízení (ES) č. 436/2009, kdy dle ustanovení článku 41 odstavce 2 písmene g) nařízení (ES) č. 436/2009 musí evidovat „při plnění počet naplněných lahví a jejich objem“. Záznamy o plnění (označení nádoby s nebaleným vínem, druh produktu - označení vína, číslo šarže, příjem, výdej a zůstatek litrů vína ke každému datu, kdy bylo prováděno plnění, počet naplněných nádob a jejich objem) se v evidenční knize vedené dle vzoru uvedeného v příloze č. 22 uvádějí nejpozději první pracovní den po ošetření, a to  v souladu s ustanovením  článku 45 odstavce 1 písmene b) nařízení (ES) č. 436/2009.

Povinnost podávat povinná hlášení:

Dle čl. 11 nařízení (ES) č. 436/2009 má provozovatel (stáčírna) povinnost jednou ročně podávat povinné hlášení o zásobách, a to ke dni 31. 7. vinařského roku.

Povinnost dodržovat hygienické požadavky:

Provozovatel (stáčírna) má povinnost dodržovat hygienické podmínky uvedené v příloze č. II nařízení (ES) č. 852/2004. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost blízkou výrobě produktu, bude vyžadováno důsledné dodržování zásad správné hygienické praxe, nastavení systému HACCP.

Uvádění na trh:

Provozovatel (stáčírna) má povinnost všechny své produkty označit všemi povinnými údaji podle čl. 118 a 119 nařízení (EU) č. 1308/2013, případně dle zákonů, na etiketě obalu určeného pro spotřebitele (§ 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 321/2004 Sb. - např. PET nebo skleněná lahev, bag in box) a nabízet k prodeji v obalu určeném pro spotřebitele jako balenou potravinu nebo z obalu určeného pro spotřebitele jako čepované nebo rozlévané víno.

 • Na etiketě provozovatel uvede údaj „stáčírna“ nebo „plněno v (…)“ v případě plnění do lahví podle čl. 56 nařízení (ES) č. 607/2009. Při použití jiných obalů než lahví se použijí slovy „balírna“ nebo „baleno v (…)“.
 • Vína tuzemské provenience s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením musí být označena také logotypem (viz § 16 odst. 4 zákona 321/2004 Sb., § 15 vyhlášky č. 88/2017 Sb.)

V případě, že stáčírna zamýšlí prodávat spotřebitelům víno v obalech určených spotřebiteli v místě stočení:

Víno musí být do obalu určeného pro spotřebitele naplněno v předstihu, nikoliv až na žádost spotřebitele, stejně jako u jiných balených vín uváděných na trh (např. víno v lahvích, v bag-in-boxech). Pokud by provozovatel víno do obalu určeného pro spotřebitele plnil z přepravního (či jiného) obalu až na žádost spotřebitele, jednalo by se o prodej vína z jiného obalu než určeného pro spotřebitele, tedy prodej sudového vína ve smyslu § 3 odst. 1 písm. v) zákona č. 321/2004 Sb. Klíčovou skutečností zde je, že byť by víno bylo předáváno spotřebiteli v obalech určených pro spotřebitele, do doby předání spotřebiteli by bylo umístěno v jiném obalu, tedy prodáváno by bylo z jiného obalu než obalu určeného pro spotřebitele, a to na žádost spotřebitele. Pokud by takový provozovatel nebyl výrobcem ani příjemcem předmětného nebaleného vína ve smyslu § 16b odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. nebyl by tento k prodeji sudového vína dle § 16b odst. 2 téhož zákona oprávněn.

Pozn. V případě, že provozovatel (stáčírna) požádá Ministerstvo zemědělství o přidělení kódu stáčírny, musí žadatel splňovat požadavky § 16 odst. 12 zákona č. 321/2004 Sb., tedy bude registrovaným výrobcem podle § 11 odst. 1 téhož zákona, v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena pokuta za přestupek (dříve správní delikt) podle § 39 odst. 1 písm. b) nebo podle § 39 odst. 2 písm. t) zákona č. 321/2004 Sb., a je plátcem odvodů do Vinařského fondu.