Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování vinařských produktů názvy moštových odrůd a jejich synonymy, uváděných do oběhu v České republice

10. 11. 2017
 

Vína z členských států EU

I. Na etiketách vín z členských zemí EU je možno uvést pouze takové názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma, které:

  1.  jsou v dané zemi původu vnitrostátními předpisy výslovně povoleny (viz oprávnění dle čl. 62 odst. 1 písm. a) prvního pododstavce nařízení Komise (ES) č. 607/2009, v platném znění (dále jen " nařízení č. 607/2009“); seznam schválených moštových odrůd hroznů vypracovala na základě zmocnění uvedeného v čl. 63 odst. 1 poslední věta nařízení č. 607/2009 Evropská komise a je uveřejněn na adrese (https://ec.europa.eu/agriculture/wine/lists, list 40), nebo
  2. v případě členských států, které vyrobí za hospodářský rok méně než 50 000 hl vína [viz čl. 81 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění (dále jen „nařízení č. 1308/2013“)], jsou uvedeny v mezinárodním seznamu odrůd révy a jejich synonym OIV dle čl. 62 odst. 1 písm. a) druhého pododstavce nařízení č. 607/2009 (http://www.oiv.int/oiv/info/enlistecepage?lang=en).

II. Názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma dle bodu I. je možno použít za těchto podmínek:

- u vín s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením mohou být názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma uvedeny při splnění podmínek uvedených v čl. 62 odst. 1 písm. c) nařízení č. 607/2009,

- v případě názvů moštových odrůd a jejich synonym, které se skládají z chráněného označení původu nebo zeměpisného označení nebo je obsahují, mohou být dle čl. 62 odst. 3 nařízení č. 607/2009 uvedeny na etiketě výrobku s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením, pokud jsou v části A přílohy XV nařízení č. 607/2009 pro daný členský stát povoleny,

- v případě názvů moštových odrůd a jejich synonym uvedených v části B přílohy XV nařízení č. 607/2009, které obsahují částečně chráněné označení původu nebo zeměpisné označení a odkazují přímo na zeměpisný prvek dotyčného chráněného označení původu nebo zeměpisného označení, mohou být uvedeny pouze na etiketě výrobku s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením,

- u výrobků bez chráněného označení původu nebo zeměpisného označení mohou být názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma uvedena, jsou-li splněny požadavky stanovené v čl. 62 odst. 1 písm. a), c) a v čl. 63 nařízení č. 607/2009,

- pro vína vyrobená v České republice bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu, s názvem odrůdy nebo označením ročníku, z tuzemských hroznů dále platí omezení stanovená v § 17a odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- pokud se týká směsí vín z různých členských států lahvovaných v České republice, použije se čl. 120 odst. 2 písm. c) nařízení č. 1308/2013. Podle tohoto ustanovení směsi vín z různých členských států (jedná se o vína bez chráněného označení původu či chráněného zeměpisného označení) nenesou označení moštové odrůdy nebo odrůd. To by bylo možné pouze v případě, že by Česká republika přijala právní předpisy, kterými by zajistila proveditelnost příslušných certifikačních, schvalovacích a ověřovacích postupů, k čemuž však zatím nedošlo.

Pozn.: V případě směsí vín z různých členských států lahvovaných v zahraničí nelze označení moštovou odrůdou nebo odrůdami vyloučit, protože tyto členské státy již mohly proveditelnost daných certifikačních, schvalovacích a ověřovacích postupů zajistit.

Bez splnění podmínek stanovených v bodech I. a II. není možné u vín z členských států EU používat názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma ani při jiném způsobu poskytování informací či v průvodních dokladech.

 

Vína ze třetích zemí

I. Na etiketách vín ze třetích zemí mohou být uvedeny názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma, pokud vyhovují pravidlům vztahujícím se na výrobce vína v dotyčné třetí zemi, včetně pravidel pocházejících od reprezentativních profesních organizací, a zároveň jsou uvedeny nejméně na jednom ze seznamů podle čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení č. 607/2009: Seznam Mezinárodní organizace pro révu a víno {OIV}, Seznam Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin {UPOV}, Seznam Mezinárodního výboru pro genetické zdroje rostlin {MVGZR}.

II. Názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma dle bodu I. je možno použít za těchto podmínek:

- u výrobků se zeměpisným označením třetí země mohou být názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma uvedeny při splnění podmínek uvedených v čl. 62 odst. 1 písm. c) nařízení č. 607/2009,

- v případě názvů moštových odrůd a jejich synonym, které se skládají z chráněného označení původu nebo zeměpisného označení nebo je obsahují, mohou být dle čl. 62 odst. 3 nařízení č. 607/2009 uvedeny na etiketě výrobku se zeměpisným označením třetí země, pokud jsou v části A přílohy XV nařízení č. 607/2009 pro daný stát povoleny,

- v případě názvů moštových odrůd a jejich synonym uvedených v části B přílohy XV nařízení č. 607/2009, které obsahují částečně chráněné označení původu nebo zeměpisné označení a odkazují přímo na zeměpisný prvek dotyčného chráněného označení původu nebo zeměpisného označení, mohou být uvedeny pouze na etiketě výrobku se zeměpisným označením třetí země,

- u výrobků bez chráněného označení původu nebo zeměpisného označení mohou být názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma uvedena, jsou-li splněny požadavky stanovené v čl. 62 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 63 nařízení č. 607/2009.

 

Bez splnění podmínek stanovených v bodech I. a II. není možné u vín ze třetích zemí používat názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma ani při jiném způsobu poskytování informací či v průvodních dokladech.

 

Příklady:

Označení odrůdy na etiketě

Víno bez CHOP/CHZO původem z Rakouska je označeno na etiketě moštovou odrůdou jako Frankovka. Jedná se o porušení čl. 52 odst. 1 nařízení č. 607/2009 v souvislosti s čl. 62 odst. 3 a přílohou XV částí A nařízení č. 607/2009.

Víno s CHOP/CHZO původem z Maďarska je označeno na etiketě moštovou odrůdou jako Kékfrankos, avšak na zadní etiketě se nachází doplňující informace, že jde o víno vyrobené z odrůdy Frankovka. Jedná se o porušení čl. 52 odst. 1 nařízení č. 607/2009 v souvislosti s čl. 62 odst. 3 a přílohou XV častí A nařízení č. 607/2009.