Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyžadování průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů do oběhu

25. 08. 2017
 

Povinnost zajistit identifikovatelnost a sledovatelnost produktu je obecně stanovena v čl. 18 nařízení (ES) č. 178/2002.

Specifickým právním předpisem pro vinařské produkty, stanovujícím povinnost uvádět v Unii do oběhu vinařské produkty opatřené úředně schváleným průvodním dokladem (což znamená, že průvodní doklad musí doprovázet produkt a nelze jej dodat dodatečně, jak je častou praxí u ostatních potravin), je nařízení (EU) č. 1308/2013 (článek 147). Požadavky na dokumentaci, která tyto produkty musí provázet a podle níž mají být označeny, jsou potom stanoveny nařízením (ES) č. 436/2009 (vinařské produkty původem z EU), nařízením (ES) č. 555/2008 (vinařské produkty původem ze třetích zemí), vyhlášky č. 88/2017 Sb. (vinařské produkty přepravované pouze na území České republiky).

Vinařské produkty dále v souladu s §27 odst. 8 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, musí být skladovány v řádně označených nádobách, aby nemohlo dojít k záměně a aby bylo možné kdykoli prokázat jejich původ.

Náležitosti průvodního dokladu:

Podle čl. 24 odst. 3 nařízení (ES) č. 436/2009 musí průvodní doklad obsahovat informace uvedené v části C přílohy VI tohoto nařízení nebo umožnit příslušným orgánům přístup k těmto informacím.

Vzor viz E-Bacchus: https://ec.europa.eu/agriculture/wine/model-forms_cs, úplně dole, bod 2. česká verze.

Kontrola průvodních dokladů k vinařským produktům původem z EU a z ČR

Vyžadování průvodních dokladů

I. Dle typu vinařského produktu (v souvislosti se spotřební daní):

Vinařské produkty lze obecně rozdělit na:

 • produkty podléhající spotřební dani (tj. vína a meziprodukty uvedené pod kódy nomenklatury (KN) 2204, 2205, 2206, které obsahují více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu) – tichá vína, šumivá vína a meziprodukty
 • produkty nepodléhající spotřební dani - hrozny, hroznová šťáva a rmuty

Při označování vína KN kódem (dle platného celního sazebníku) postačí SZPI základní verze kódu (viz níže), a to za předpokladu, že je produkt dostatečně identifikován slovním popisem. KN kód a slovní popis výrobku nesmí být vzájemně v rozporu.

 • vinné hrozny KN kód 0806 10 90
 • hroznová šťáva KN kód 2009 61 a 2009 69
 • ostatní vinný mošt KN kód 2204 30
 • částečně zkvašený vinný mošt (včetně burčáku) KN 2204 30 10
 • tichá vína KN kód 2204 21 a 2204 29
 • šumivá vína KN kód 2204 10
 • fortifikovaná (dolihovaná vína) KN kód 2204 21
 • vermuty KN kód 2205 10 a 2205 90

1. Produkty podléhají spotřební dani, ale jsou přepravovány s podmíněným osvobozením od této daně [čl. 24 odst. 1 písm. a) bod i) nařízení (ES) č. 436/2009]

= daňový režim, v němž je zboží dočasně osvobozeno od spotřební daně, např. u zboží dopravovaného z jednoho daňového skladu do jiného daňového skladu

Je vyžadován (běžný) průvodní doklad, který představuje:

 • 1) výtisk elektronického správního dokladu nebo 2) jiného obchodního dokladu, v němž je zřetelně uveden specifický správní referenční kód (čl. 21 odst. 6 směrnice 2008/118/ES)
 • Je-li elektronický systém v členském státě dočasně nedostupný (nefunguje), pak listinný doklad obsahující stejné údaje jako návrh elektronického správního dokladu podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2008/118/ES a současně je třeba uvědomit orgány členského státu odeslání před zahájení přepravy a předložit elektronický správní doklad, jakmile je systém obnoven (čl. 26 odst. 1 této směrnice)

Návrhy elektronických správních dokladů jsou přitom obsaženy v příloze I nařízení Komise (ES) č. 684/2009.

Tento doklad (nebo alespoň ARC kód písemné formy tohoto elektronického průvodního dokladu) musí být na vyžádání předložen správci daně (celní správa).

2. Produkty podléhající spotřební dani [čl. 24 odst. 1 písm. a) bod ii) nařízení (ES) č. 436/2009]

Je vyžadován zjednodušený průvodní doklad (nařízení Komise (EHS) č. 3649/92)

 • vzor s vysvětlivkami je obsažen v příloze nařízení Komise (EHS) č. 3649/92, zvlášť pro dodavatele a pro příjemce.
 • jako zjednodušený průvodní doklad však může být použita i obchodní dokumentace (faktury, dodací listy, ložné listy, atd.), pokud obsahují stejné údaje jako vzor v příloze nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 a pokud povaha údaje je označena číslem odpovídajícím příslušnému číslu kolonky uvedeného vzoru – v takovém případě musí být obchodní dokumentace zřetelně označena jako „Zjednodušený průvodní doklad pro účely daňové kontroly (výrobky podléhající spotřební dani)“ (viz čl. 2 a 3 nařízení Komise (EHS) č.3649/92).

Čl. 4 nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 dále stanoví, že se zjednodušený průvodní doklad vystaví ve 3 vyhotoveních – první si ponechá dodavatel pro daňovou kontrolu, druhé doprovází zásilku a ponechá si jej příjemce a třetí doprovází zásilku a příjemce je vrátí dodavateli s potvrzením o přijetí.

3. Produkty, které nepodléhají spotřební dani (hrozny, hroznová šťáva, rmuty), a ty které podléhají spotřební dani, ale jsou zasílané malovýrobci podle čl. 40 směrnice 2008/18/ES - (drobní výrobci vína – do 1000 hl ročně) [čl. 24 odst. 1 písm. a) bod iii) nařízení (ES) č. 436/2009]

Za průvodní doklad je tedy třeba považovat:

 • správní nebo obchodní doklad, který obsahuje kód pro přepravu vinařských produktů (referenční kód)přidělený celním úřadem nebo odesílatelem (druhá odrážka ustanovení čl. 24 odst. 1 písm. a) bod iii) nařízení (ES) č. 436/2009). Dle bodu 28 odůvodnění by tento doklad měl dále obsahovat údaje, které umožňují výrobek identifikovat a sledovat jeho trasu při přepravě.

Pro tyto případy tedy není jednotná forma průvodního dokladu.

Viz výše uvedený vzor na E-Bacchus.

4. Produkty přepravované výlučně na území České republiky

Pokud se jedná o přepravu vinařských produktů uskutečňující se pouze na území členského státu, mohou ČS podle čl. 24 odst. 5 nařízení č. 436/2009 uznat jiné průvodní doklady (včetně dokladů na základě elektronického postupu – postup zjednodušený).

České republika si stanovila dle § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb. náležitosti průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území ČR. Průvodní doklad má listinnou formu obsahující v případě právnických osob jméno, příjmení a podpis osoby nebo osob, které jednají za odesílatele, nebo v případě fyzických osob jméno, příjmení a podpis osoby, která průvodní doklad vystavuje.

Za průvodní doklad je považován daňový doklad, dodací list nebo jiný doklad, pokud splňují požadavky stanovené v § 13 vyhlášky č. 88/2017 Sb.. Vystavený doklad lze využít pouze pro jednu přepravu a to nejpozději do konce třetího dne ode dne zahájení přepravy.

Osoba (přepravce), která má bydliště nebo sídlo na celním území Evropské unie a přepravuje nebo nechává přepravovat produkt pouze na území ČR, může použít průvodní doklad obsahující:

 • informace o odesílateli = obchodní firma (anebo jméno a název), adresa sídla nebo bydliště, IČ toho, kdo odesílá nebo nechává odeslat vinařský produkt
 • adresu odeslání – pokud se liší od adresy uvedené u odesílatele,
 • informace o příjemci = obchodní firma (anebo jméno a název), adresa sídla nebo bydliště, IČ toho, komu je vinařský produkt odesílán, pokud jde o osobu jinou než je odesílatel
 • adresu cílového místa dodání – pokud je jiná než adresa příjemce, popř. adresa odesílatele,
 • informace o přepravci (pokud jde o osobu odlišnou od odesílatele nebo příjemce),
 • datum zahájení přepravy
 • datum ukončení přepravy (pokud je jiné než datum zahájení přepravy),
 • číslo průvodního produktu,
 • označení druhu vinařského produktu dle části XII přílohy I nebo části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013,
 • identifikaci vinařského produktu
  • označení moštové odrůdy nebo tradičním výrazem (jde-li o víno, které je těmito údaji označeno a je v obalu určeném pro spotřebitele, označeném dle čl. 118 a 119 nařízení (EU) č. 1308/2013 a opatřeném jednorázovým uzávěrem)
  • kódem vinařské oblasti a operace při zpracování podle části B bodu 1.4. příl. VI nařízení (ES) č. 436/2009,
  • označení ročníku sklizně, moštové odrůdy nebo tradičního výrazu, pokud jsou tyto údaje uvedeny a nejde o vína v obalech pro spotřebitele a opatřené jednorázovým uzávěrem,
 • označení šarže
 • identifikační údaje stáčírny nebo výrobce, pokud jsou odlišné od údajů o odesílateli – nevyžaduje se pro přepravu vinařských produktů v obalech pro spotřebitele s jednorázovým uzávěrem a označených dle čl. 118 a 119 nařízení (EU) č. 1308/2013
 • údaje o množství přepravovaného produktu dle části C přílohy VI nařízení (ES) č. 436/2009
  • pro nebalený vinařský produkt – v objemových jednotkách,
  • pro balený vinařský produkt - počet balení a jejich objem,
  • pro vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní – v hmotnostních jednotkách,
 • osvědčení o CHOP/CHZO nebo osvědčení o roku sklizně/moštové odrůdy – nejde-li o víno vyrobené na území ČR, které v celé fázi distribuce nepřekročilo hranice ČR - nevyžaduje se pro přepravu vinařských produktů v obalech pro spotřebitele s jednorázovým uzávěrem a označených dle čl. 118 a 119 nařízení (EU) č. 1308/2013,
 • Při přeprava produktů pocházejících ze třetích zemí i číslo dokladu VI 1 nebo referenční číslo rovnocenného dokladu schváleného příslušnými orgány země původu.
 • Názvy tradičních výrazů, odrůd lze v průvodním dokladu nahradit zkratkami. Seznam těchto zkratek je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 88/2017 Sb.

Vzor průvodního dokladu podle vyhlášky č. 88/2017 Sb. je uveden na webových stránkách MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/reva-vinna-a-vino/obchod-s-vinem/

Vzor certifikace roku sklizně, certifikace moštové odrůdy nebo moštových odrůd, certifikace roku sklizně a moštové odrůdy nebo moštových odrůd: 

Pokud jde o certifikaci odrůdy/ročníku, tak v průvodním dokladu (vysvětlující poznámka 17l viz vzor na E-Bacchus) bude prohlášení, doslovně - viz příloha IXa část B. nařízení (ES) č. 436/2009 (různé jazykové verze):

 • Pro vína s označením roku sklizně: v maďarštině: „Ez az okmány a szüret évét igazoló okmánynak minősül az 1308/2013/EU rendelet 120. cikkének megfelelően” („Tento doklad slouží jako certifikace roku sklizně podle článku 120 nařízení (EU) č. 1308/2013“).
 • Pro vína s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd: v maďarštině: „Ez az okmány a borszőlőfajtát vagy borszőlőfajtákat (»fajtabor«) igazoló okmánynak minősül az 1308/2013/EU rendelet 120. cikkének megfelelően” („Tento doklad slouží jako certifikace moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 120 nařízení (EU) č. 1308/2013“).
 • Pro vína s označením roku sklizně a s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd: v maďarštině: „Ez az okmány a szüret évét és a borszőlőfajtát vagy borszőlőfajtákat (»fajtabor«) igazoló okmánynak minősül az 1308/2013/EU rendelet 120. cikkének megfelelően” („Tento doklad slouží jako certifikace roku sklizně a moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 120 nařízení (EU) č. 1308/2013“).

Toto prohlášení může být v průvodním dokladu napsáno pouze tehdy, proběhne-li v zemi vinifikace certifikace. Bude-li víno vyrobeno v ČR z hroznů sklizených v Maďarsku, certifikaci bude provádět SZPI.

Vzor osvědčení o CHOP/CHZO:

Pokud jde o osvědčení o CHOP/CHZO (příklad Balatoni/ Balatonmelléki), tak v průvodním dokladu (vysvětlující poznámka 17l viz vzor na E-Bacchus) bude prohlášení, doslovně - viz příloha IXa část B. nařízení (ES) č. 436/2009 (různé jazykové verze):

 • Pro CHOP „Balatoni“: v maďarštině:„Ez az okmány az oltalom alatt álló eredetmegjelölést tanúsító okmánynak minősül”, „Nyilvántartási szám az E-Bacchus nyilvántartásban: [PDO-HU-A1507]” („Tento doklad slouží jako osvědčení o chráněném označení původu č.  PDO-HU-A1507 v registru E-Bacchus“).
 • Pro CHZO „Balatonmelléki“: v maďarštině: „Ez az okmány az oltalom alatt álló földrajzi jelzést tanúsító okmánynak minősül”„Nyilvántartási szám az E-Bacchus nyilvántartásban: [PGI-HU-A1508]” („Tento doklad slouží jako osvědčení o chráněném zeměpisném označení,“: „č. [PGI-HU-A1508] v registru E-Bacchus“).

Toto prohlášení může být v průvodním dokladu napsáno pouze tehdy, je-li víno vyrobenou v souladu se specifikací.

II. Dle určení vína - plnění, obchodování, prodej spotřebiteli (vazba na typ nádoby, ve které je produkt umístěn a na povinnost vedení evidenčních knih)

 • Stáčírna (plní/umisťuje produkty pro obchodní účely do nádob o objemu nejvýše 60 litrů) – povinnost vedení evidenčních knih (dále jen „EK“) na místě, požadován průvodní doklad pro Nebalené víno (víno v nádobách nad 60 l), náležitosti průvodního dokladu viz TABULKA, průvodní doklad ve speciálním režimu (režim přepravy nebalených vinařských produktů, kdy odesílatel je povinen zaslat při odjezdu dopravního prostředku kopii průvodního dokladu orgánu místně příslušnému podle místa nakládky, který o tom informuje orgán místně příslušný podle místa vykládky).
 • Obchodník, obchodní zprostředkovatel (obchoduje s baleným i nebaleným vínem, tedy s vínem v nádobách do i nad 60 l) – povinnost vedení EK v místě držení produktu (obchodník) nebo v Registru vinic (obchodní zprostředkovatel), požadován průvodní doklad pro balená označená vína nebo balená vína nebo nebalená vína, povinné údaje v průvodním dokladu viz TABULKA, průvodní doklad pro nebalená vína ve speciálním režimu (viz výše).
 • Prodej spotřebiteli

Požadován průvodní doklad pro balená označená vínabalená vína nebo sudová vína (nebalená vína).

Maloobchodníci – fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelská obchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství, s výjimkou těch, kteří používají sklepy vybavené pro skladování, případně i zařízení pro plnění vína ve větším množství, nebo prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje (čl. 22 písm. c) nařízení č. 436/2009).

Ten, kdo není považován za maloobchodníka, je povinen vést evidenční knihy. Kromě maloobchodníka nemusí vést evidenční knihy dále osoby prodávající nápoje pouze ke spotřebě přímo na místě (PPP provozující zařízení společného stravování).

A. Prodejní místo, kde množství vína prodaného obchodníkem konečnému spotřebiteli za 1 vinařský rok nepřevyšuje 750 hektolitrů vína v obalu určeném pro spotřebitele, nebo 1 000 litrů sudového vína*, prodejní místo může používat sklepy vybavené pro skladování, případně zařízení pro plnění v malém množství, tedy jde o maloobchod (spadá pod výjimku z povinnosti vést EK podle čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení 436/2009):

 • Víno v obalu určeném pro spotřebitele pokud nespadá pod výjimku z článku 25 písmeno b) nařízení (ES) č. 436/2009 – požadován průvodní doklad
 • Sudové víno – požadován průvodní doklad (ve speciálním režimu)

*V případě překročení množství 1 000 litrů sudového vína, PPP vede evidenci jen pro sudové víno

B. Prodejní místo, kde množství vína prodaného obchodníkem konečnému spotřebiteli za 1 vinařský rok převyšuje 750 hektolitrů vína v obalu určeném pro spotřebitele**, nebo 1 000 litrů sudového vína, prodejní místo využívající sklep/sklad, případně zařízení pro plnění vína ve větším množství, nejde již o maloobchod (nespadá po výjimku z povinnosti vést EK podle čl. 37 nařízení 436/2009):

 • Víno v obalu určeném pro spotřebitele – požadován průvodní doklad, povinnost vedení EK v místě držení produktu (v EK figuruje referenční číslo průvodního dokladu)
 • Sudové víno – požadován průvodní doklad (ve speciálním režimu), povinnost vedení EK v místě držení produktu, (v EK figuruje referenční číslo průvodního dokladu)

**V obchodních řetězcích budou evidenční knihy vyžadovány pouze v distribučních centrech – viz čl. 38 odst. 2 poslední pododstavec nařízení (ES) č.436/2009.

C. Provozovny společného stravování (podle čl. 37 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č.436/2009 vyňaty z povinnosti vést EK)

 • Víno v obalu určeném pro spotřebitele – požadován průvodní doklad
 • Sudové víno – požadován průvodní doklad (ve speciálním režimu)

D. Ambulantní prodej

 • Víno v obalu určeném pro spotřebitele– požadován průvodní doklad
 • Sudové víno – požadován průvodní doklad (ve speciálním režimu), povinnost vedení EK na místě (nespadá pod výjimku z povinnosti vést EK), v EK figuruje referenční číslo průvodního dokladu

Výjimky z vyžadování průvodních dokladů

Situace, kdy se průvodní doklad nevyžaduje (kdy vůbec nemusí být vystaven a nelze jej vyžadovat ani v rámci součinnosti, ani v evidenčních knihách) podrobně stanovuje článek 25 nařízení (ES) č. 436/2009.

Obecně lze shrnout, že u vinařských produktů v nádobách nad 60 l se jedná o případy, kdy producent převáží hrozny za účelem vinifikace do zařízení vlastního či zařízení příjemce do omezené vzdálenosti. Dále se jedná o případy, kdy producent převáží produkt mezi dvěma zařízeními podniku rovněž na vymezeném území (většinou místní správní jednotka – v  podmínkách ČR obec), či do jiného zařízení za účelem vinifikace.

Pokud jde o vinařské produkty v nádobách do 60 l, nevyžadují se průvodní doklady při přepravě produktů v nádobách do 5 l (s etiketou a jednorázovým uzávěrem), jestliže celkové přepravované množství nepřekročí 100 l (5 l u zahuštěného hroznového moštu)K dispozici však musí být nabývací doklad.

V případě, že se nepožaduje žádný průvodní doklad podle písmene b) bodu i) až v) článku 25 nařízení (ES) č. 436/2009), musí být odesílatel kdykoliv schopen prokázat správnost zápisů týkajících se této přepravy ve svých evidenčních knihách; výjimku této prokazovací povinnosti tvoří pouze maloobchodníci a jednotlivci, kteří příležitostně odevzdávají produkty jiným jednotlivcům.

Vyžadování průvodních dokladů pro ČZHM a vinné hrozny

ČZHM, balený nebo nebalený vinařský produkt, jeho dodávka ze zahraničí musí být doprovázena buď zjednodušeným průvodním dokladem nebo v případě malovýrobce správním nebo obchodním dokladem – jde o produkt podléhající spotřební dani s nulovou sazbou. Pro přepravu uskutečněnou výlučně na území ČR lze použít průvodní doklady splňující náležitosti § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb.

Bude-li se jednat o označený i neoznačený sud do 60 l, bude vyžadován u prodejce průvodní doklad s povinnými údaji viz TABULKA.

Půjde-li o sud nad 60 l, v průvodním dokladu budou muset být všechny povinné údaje pro nebalené produkty – viz TABULKA.

V tomto případě bude průvodní doklad ve speciálním režimu. Povinnost vést evidenční knihy se bude odvíjet od toho, pod jakou část (A – D) bude prodejce spadat.

Vinné hrozny, nebalený vinařský produkt, jejich dodávka ze zahraničí (zemí ES) musí být doprovázena průvodním dokladem, neboť podle čl. 147 odst. 1 nařízení č. 1308/2013 se produkty v odvětví vína do oběhu v Unii uvádějí s úředně schváleným průvodním dokladem.

Bude vyžadován správní nebo obchodní doklad viz vzor na E-Bacchus – jde o produkt nepodléhající spotřební dani.

V označení produktu (17p) bude uvedeno, že se jedná o hrozny k výrobě vína.

Uvádění do oběhu vinařského produktu bez platného dokladu.

Opatření k nápravě (napravení věcné chyby, vystavení nového dokladu) podle čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 436/2009 – v mezích pravomocí SZPI lze uložit opatření podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 146/2002 Sb. (tedy zákaz uvádění vinařského produktu do oběhu) a podle § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona (opatření k odstranění zjištěných nedostatků) a dále výzvu k součinnosti podle § 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pokud kontrolovaná osoba platný doklad následně předloží, bude uvádění vinařských produktů do oběhu povoleno podle § 5a odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb.

Kontrola průvodních dokladů k vinařským produktům původem ze třetích zemí

Při dovozu hroznové šťávy, moštu, ČZHM a vína je dle článku 90 odstavce 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 a dle článku 40 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 povinnost předložit v místě  vstupu jediný doklad, jež je tvořen:

 • částí „osvědčení“, vystavenou subjektem ve třetí zemi, ze které produkt pochází,
 • částí „zpráva“  o výsledku analýzy vypracovanou úřední laboratoří země, ze které produkt pochází.

Osvědčení a zpráva o výsledku analýzy se vyplňují na samostatném formuláři VI 1 (Příloha IX nařízení Komise (ES) č. 555/2008) nebo VI 2 – výpis z dokladu VI 1 nebo jiného dokladu VI 2 (Příloha X nařízení Komise (ES) č. 555/2008).

Jediný doklad nemusí být předložen u produktů pocházejících a dovážených ze třetích zemí v nádobách o objemu nejvýše 5 litrů, označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, jestliže celkové přepravované množství, které může být tvořeno vícero jednotlivými zásilkami, není větší než 100 l a dále v případech dle odstavce 2 článku 42 nařízení (ES) č. 555/2008.

Zvláštní pravidla pro některá vína:

U likérového vína a alkoholizovaného vína pro destilaci musí být v bodě 14 dokladu VI 1 zapsáno:

„Osvědčuje se, že alkohol přidaný do tohoto vína je vinného původu“. Záznam musí být doplněn úplným názvem a adresou, podpisem odpovědného pracovníka a razítkem subjektu, který doklad vydal.

Doklad VI 1 lze použít jako osvědčení, že dovezené víno má zeměpisné označení, v bodě 14 bude zapsáno:

„Osvědčuje se, že víno s tímto dokladem bylo vyrobeno ve vinařské oblasti … a bylo mu uděleno zeměpisné označení uvedené v bodě 6 v souladu s předpisy země původu“. Záznam musí být doplněn úplným názvem a adresou, podpisem odpovědného pracovníka a razítkem subjektu, který doklad vydal.

Pokud je zásilka vybavena potřebnými doklady, propouští ji celní úřad do volného oběhu bez účasti SZPI. Zásilku bez dokladů nelze propustit do volného oběhu. Jediný doklad je tedy zásadní pro celní správu, pro SZPI je relevantní jen do té míry, že průvodní doklad při dalším uvádění vinařského produktu do oběhu musí obsahovat z dokladu VI 1 některé základní údaje (viz dále).

Přeprava produktů z třetích zemí puštěných do volného oběhu:

U každé přepravy produktů ze třetích zemí puštěných do volného oběhu průvodní doklad obsahuje následující informace nebo umožní příslušným orgánům k těmto informacím přístup:

 • číslo dokladu VI 1, který byl při přepravě přiložen
 • název a sídlo subjektu třetí země, který doklad vystavuje nebo povoluje jeho vystavení producentem
 • datum vystavení tohoto dokladu

U každé přepravy produktů pocházejících z Unie předtím vyvezených do třetí země průvodní doklad obsahuje následující informace nebo umožní příslušným orgánům k těmto informacím přístup:

 • číslo průvodního dokladu uvedeného v článku 24 odstavci 1 písmeni b) nařízení (ES) č. 436/2009 vystaveného při původním odeslání
 • referenční čísla dalších podkladů předložených dovozcem za účelem prokázání původu produktu

Kontrola průvodních dokladů k vinařským produktům určeným pro vývoz do třetích zemí

Pro vinařské produkty zasílané do třetí země se za průvodní doklad podle čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 436/2009 uznává jeden z dokladů uvedených v  článku 24 odst. 1 písm. a) bodech i) nebo iii) tohoto nařízení (tedy ne zjednodušený průvodní doklad).

Průvodní doklady musejí obsahovat informace uvedené v části C přílohy VI nařízení (ES) č. 436/2009 (podle čl. 24 odst. 3 tohoto nařízení).

Použití průvodního dokladu pro vývoz:

Pokud jsou vinařské produkty v oběhu na základě dokladů uvedených v článku 24 odst.1 písm. a) bodu i), tvoří důkaz o výstupu z celního území Unie oznámení o vývozu zboží podle čl. 25 směrnice 2008/118/ES vyhotovené celním úřadem výstupu.

Pokud jsou vinařské produkty v oběhu na základě dokladů uvedených v článku 24 odst. 1 písm. a) bodu iii), je vyhotoven důkaz o výstupu z celního území Unie podle čl. 796e nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (podle kterého celní úřad vývozu potvrzuje vývozci nebo deklarantovi výstup). Odesílatel nebo jím zmocněný zástupce na průvodním dokladu uvede referenční číslo vývozního průvodního dokladu, dále jen „VDD“, vydaného celním úřadem vývozu s použitím formulace uvedené v příloze IX nařízení (ES) č. 436/2009 (česky: „Vyvezeno: VDD č. … ze dne …“).

TABULKA:

Povinné údaje týkající se specifikace produktu – ostatní povinné údaje vyplývají z přílohy VI nařízení Komise (ES) č. 436/2009

Povinné údaje*

Označení produktu

 1. Druh výrobku (nemusí, pokud etiketa obsahuje název CHOP/CHZO)
 2. U vín s CHOP/CHZO výraz CHOP/CHZO (někdy lze vynechat) a název CHOP/CHZO (u tuzemských vín s CHOP dále evidenční číslo jakosti)
 3. Skutečný obsah alkoholu v % objemových
 4. Uvedení provenience
 5. Název stáčírny nebo výrobce/prodejce
 6. U dovážených vín název dovozce
 7. Údaj o obsahu cukru (jen některá vína)
 8. Číslo šarže
 9. Údaj o alergenu
 10. Množství – jmenovitý objem + počet nádob
 11. Refraktometrická hodnota nebo objemová hmotnost u nezkvašených produktů
 12. Celkový obsah alkoholu u částečně zkvašených produktů
 13. Obsah cukru zahuštěného hroznového moštu/šťávy a rektifikovaného moštového koncentrátu v gramech na litr a kilogram
 14. Objemová hmotnost čerstvého hroznového moštu, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
 15. Kód vinařské oblasti
 16. Kód operace při zpracování vína /provedená ošetření
 17. Evidenční číslo jakosti

Balená označená vína (víno v nádobě do 60 l opatřené etiketou)

V této kategorii jsou povinnými údaji body:
1, 2, 4-10, 15, 17 (čl. 118+119 nařízení (EU) č. 1308/2013)


 

Balená neoznačená vína (víno v nádobě do 60 l bez etikety)

V této kategorii jsou povinnými údaji body:
1-15, 17 (+ příloha VI část B bod 1.3. písm. a) - d) nařízení (ES) č. 436/2009)

Nebalená vína (víno v nádobě nad 60 l)

V této kategorii jsou povinnými údaji body:
1-17 (+ příloha VI část B bod 1.4. písm. a) + b) nařízení (ES) č. 436/2009)

*Fakultativní (nepovinné) údaje při přepravě nebalených produktů (příloha VI část B bod 1.2. nařízení (ES) č. 436/2009): při přepravě nebalených vín uvedených v odstavcích 1 až 9, 15 a 16 přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013 musí popis produktu zahrnovat fakultativní údaje uvedené v článku 120 zmíněného nařízení, pokud jsou součástí označení nebo pokud se předpokládá, že na označení budou uvedeny.