Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Předkládání evidenčních knih k vinařským produktům na místě

07. 03. 2014
 
Dotaz:
Lze si ustanovení článku 38 odst. 2 nařízení (ES) 436/2009 – „evidenční knihy se vedou pro každý podnik odděleně, přímo v zařízení, kde se produkty skladují“ – vykládat tak, že evidenční knihy musí být na místě nejen vedeny, ale na místě i kdykoliv (tedy v průběhu kontroly) předloženy?
Odpověď:
Podle § 30 odstavce 2 zákona č.321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství musí být evidenční knihy předkládány dozorovému orgánu bez zbytečného odkladu.
Dále je možné poukázat na čl. 38 odst. 2 nařízení (ES) č.436/2009, který stanoví že:
Evidenční knihy se vedou pro každý podnik odděleně, přímo v zařízení, kde se produkty skladují.
Pokud je však možné kdykoli na základě jiných podkladů provést kontrolu vstupů a výstupů a zásob v zařízení, kde se produkty skladují, příslušné orgány mohou spolu s případným uvedením pokynů povolit, aby
        a) bylo vedení evidenčních knih prováděno v sídle podniku, jsou-li produkty skladovány v různých provozovnách jednoho podniku v téže místní správní jednotce nebo v sousedící místní správní jednotce;
        b) byl vedením evidenčních knih pověřen podnik se specializací v této oblasti.
Jsou-li maloobchody prodávající konečnému spotřebiteli součástí jednoho podniku a jsou-li tyto maloobchody zásobovány z jednoho nebo více centrálních skladů téhož podniku, musí tyto sklady, aniž je dotčen čl. 37 odst. 3, vést evidenční knihy; v těchto evidenčních knihách se dodávky určené uvedeným maloobchodům zapisují jako výstupy.
Z uvedeného vyplývá, že zákon o vinohradnictví a vinařství (národní úprava) není v rozporu s nařízením (ES) č. 436/2009 (evropskou právní úpravou). Naopak, oba tyto právní předpisy jsou spolu provázány, přičemž je nutné je vykládat tak, že evidenční knihy musí být na místě nejen vedeny, ale na místě i kdykoliv (tedy v průběhu kontroly) předloženy. O nezbytnosti vedení evidenčních knih v místě, kde se nachází (skladují) produkty, svědčí i lhůty stanovené v čl. 45 nařízení (ES) 436/2009, kdy povinnost provádět záznamy dle čl. 39, 40 a 44 uvedeného nařízení, se provádí nejpozději v pracovní den po příjmu. Rovněž způsoby ošetřování dle článku 41 nařízení (ES) 436/2009, je nutné provádět nejpozději první pracovní den po ošetření.
Rovněž je ve vztahu k účelu vedení evidenčních knih (potažmo jejich kontroly na místě) možné poukázat na účel daných ustanovení shora uvedeného nařízení, který se odráží v bodu (38) preambule uvedeného nařízení, kdy u látek používaných při určitých enologických postupech např. obohacování, přikyselování a slazení, je riziko jejich podvodného použití zvláště vysoké. Proto musí být u držení těchto látek vedeny evidenční knihy, aby měly příslušné orgány možnost kontrolovat pohyb a použití těchto látek.
Z uvedeného pak, s ohledem na požadavek vedení evidenčních knih na místě, s krátkými lhůtami pro zápis jednotlivých údajů, vyplývá zájem tvůrců právních předpisů na provádění řádné a účinné kontroly, kterou je třeba zajistit, kromě jiného, i vyžadováním předložení evidenčních knih bez zbytečného odkladu, tedy v nejkratším možném termínu, v průběhu samotné kontroly, a to přímo v místě kontroly. Opačný názor by jen stěží zajišťoval účinnou kontrolu pohybu a držení vinařských produktů.