Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

03. 07. 2018
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení Komise (EU) č. 885/2014 - dovoz okry a listů curry z Indie
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Dovoz – Komodity dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 885/2014

Dne 3. července 2018 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/941, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2014.

Změnou pro nařízení (EU) č. 885/2014 je to, že od 6. 7. 2018 již do jeho působnosti nespadají zásilky okry z Indie (nově se okra z Indie přeřadila do nařízení (ES) č. 669/2009).

1. Komodity

Nařízení (EU) č. 885/2014 stanovuje zvláštní podmínky dovozu pro komodity uvedené v Příloze I – komodity jsou identifikovány pomocí kombinace KN kód a země původu (viz bod 9).
Zásilky mohou do Unie vstupovat pouze přes tzv. určená místa vstupu stanovená nařízením (ES) č. 669/2009. Seznam určených míst vstupu EU:
http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm
Nařízení se vztahuje i na složené potraviny obsahující více než 20 % sledovaných komodit.
Nařízení se nevztahuje na soukromé zásilky – důkazní břemeno je ve sporných případech na příjemci zásilky.

2. Oficiální dokumenty, které musí doprovázet zásilku

Dovozce předkládá
 • obchodní dokumenty a společný vstupní doklad (dále jen „SVD“).
 • Výsledky odběru vzorků a analýzy provedené příslušnými orgány země původu nebo země, ze které je zásilka odesílána, pokud je jiná, než země původu, které prokazují, že zásilka splňuje požadavky právních předpisů na obsah aflatoxinů nebo pesticidů (v závislosti na dovážené komoditě).
 • Osvědčení o zdravotní nezávadnosti dle přílohy II nařízení 885/2014 vyplněné, podepsané a ověřené oprávněným zástupcem příslušného orgánu země původu nebo příslušného orgánu země, z níž je zásilka odesílána, pokud je jiná než země původu (pokud zásilka vstupuje do EU přes ČR, musí být vystaveno v češtině nebo angličtině. Je platné 4 měsíce od data vydání.)

3. Ohlašování zásilek dopředu

Dovozce předem oznámí příslušnému orgánu na určeném místu vstupu datum a čas fyzického příchodu zásilky.
Určeným místem vstupu pro dovoz do Unie přes ČR je Letiště Václava Havla Praha (dříve Letiště Praha-Ruzyně) – zásilky by měly být dopředu oznamovány na inspektorát SZPI, pod který místně přísluší CÚ, přes který dovozce zamýšlí zásilku dovézt, tj. I SZPI v Praze. K nahlášení zásilky použije formulář „SVD“ dle přílohy II nařízení 669/2009 nebo si jej dovozce může stáhnout z webových stránek SZPI z části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“. Dovozce vyplní část I SVD dle pokynů k vyplnění dle nařízení 669/2009.
Vyplněný formulář lze na příslušný inspektorát SZPI doručit osobně, poštou nebo e-mailem na kontaktní osoby uvedené na webových stránkách SZPI v části „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ - „Dovoz ze třetích zemí“ v kapitole 2.  Při doručení e-mailem po pracovní době nebo v nepracovní den, se za den doručení považuje první následující pracovní den.
V zájmu urychlení kontrol dovozce vyplní i formulář „Nahlášení příchodu zásilky“ dostupný na webových stránkách SZPI v části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“.
Podrobný popis nahlášení zásilky dopředu – v kapitole 3 v části webu SZPI „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ – „Dovoz ze třetích zemí“.
4. Dokladová kontrola
U každé zásilky je provedena v určeném místě vstupu dokladová kontrola, která musí být provedena bez prodlení.
Dovozce při nahlášení zásilky předloží k SVD obchodní doklady a všechny doklady požadované tímto nařízením. Inspektorát zkontroluje, zda obchodní doklady souhlasí se skutečnostmi uvedenými v SVD. Výsledek dokladové kontroly je zaznamenán do části II SVD. Dovozcům doporučujeme, aby uvedli kontaktní osobu, se kterou je možné se spojit v případě nejasností.
Dovozce si dohodne s kontaktní osobou na I SZPI vyzvednutí vyplněného SVD na inspektorátu a přikládá ho spolu s obchodními doklady, které zásilku doprovází, a s ostatními celními doklady při řízení o uvolnění zásilky do volného oběhu.
Při vyznačení fyzické kontroly ve formuláři SVD kontaktuje celní úřad SZPI telefonicky při příchodu zásilky na CÚ, aby se dohodl termín odběru vzorků.

5. Fyzická kontrola a kontrola totožnosti

Dle stanovené četnosti fyzických kontrol (viz příloha I nařízení) pro jednotlivé sledované komodity, jsou prováděny kontroly totožnosti a odběr vzorků.
Všechny kontroly musí být provedeny v určeném místě vstupu.
Výsledky odběru vzorků a analýzy jsou zaznamenány do části II, u nevyhovujících výsledků kontroly i do části III SVD.
Originál SVD doprovází zásilku až do propuštění do volného oběhu.

6. Propouštění/nepropouštění zásilek do volného oběhu

Propuštění zásilky do volného oběhu je podmíněno předložením řádně vyplněného SVD se zaznamenanou kontrolou dokladů (v případě, že zásilka nebyla vybrána ke kontrole fyzické) a se zaznamenaným vyhovujícím výsledkem fyzické kontroly zásilky (pokud byly odebrány vzorky).
Pokud jsou v průběhu kontrol zjištěna nedodržení předpisů, je I SZPI vyplněna část III SVD a přijmou se opatření dle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.
Zásilky, které přichází do ČR v tranzitu z jiné členské země EU, mají být vybaveny SVD z určeného místa vstupu daného členského státu EU (např. pokud zásilka vstupuje do EU přes Hamburk, musí být SVD vyplněno již v Hamburku).
Zásilky bez vyplněného SVD z určeného místa vstupu v jiném členském státu EU nemohou být propuštěny do volného oběhu. Zásilka musí být vrácena do původního určeného místa vstupu.

7. Náklady

Veškeré náklady z úředních kontrol, včetně odběru vzorků, analýzy, skladování a následných opatření v případě nedodržení nese PPP.

8. Použitelnost nařízení

Nařízení je platné od 17. 8. 2014, změna týkající se odstranění okry z přílohy I je použitelná od 6. 7. 2018.

9. Kontrolované komodity

Krmiva a potraviny
(zamýšlené použití)
KN kód(1)
Taric kód
Země původu
Nebezpečí
Četnost fyz. kontrol a kontrol totožnosti (%)
 • Listy curry (Bergera/ Murraya koenigii)
 
(Potraviny – bylinky čerstvé, sušené a zmrazené)
 • ex 1211 90 86
 • 10
Indie (IN)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (2)
20
(1) V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“ (např. ex 1006 30: zahrnuje pouze rýži Basmati pro přímou lidskou spotřebu).
(2) Zejména rezidua: triazofu, oxydemeton-methylu, chlorpyrifu, acetamipridu, thiamethoxamu, clothianidinu, methamidofu, acefátu, propargitu a monokrotofu.

ENGLISH VERSION

 
 
 
 

Přílohy