Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

15. 01. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Dovoz – Komodity dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1660

Dne 8. listopadu 2018 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1660, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin jiného než živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 885/2014.

Nařízení (EU) 2018/1660 vstupuje v platnost dnem 28. listopadu 2018 a použije se od 8. prosince 2018.

Požadavky nařízení jsou prakticky shodné s požadavky původního nařízení (EU) č. 885/2014. Jedinou podstatnou změnou je zařazení dvou nových komodit (přeřazených z nařízení (ES) č. 669/2009) pod tento režim kontroly.

Nařízení stanovuje tříměsíční přechodné období (tj. do 28. února 2019), kdy v případě, že komodity uvedené v příloze I nařízení (ES) 2018/1660 opustí zemi původu či zemi odeslání před 8. prosincem 2018, nemusí splňovat požadavky nařízení (EU) 2018/1660, ale musí splňovat požadavky původních nařízení, tj. nařízení (EU) č. 885/2014 v případě listů curry, a nařízení (ES) č. 669/2009 v případě dračího ovoce a listů révy vinné.

1. Komodity

Nařízení (EU) 2018/1660 stanovuje zvláštní podmínky dovozu pro komodity uvedené v Příloze I – komodity jsou identifikovány pomocí kombinace KN kód a země původu.

Komodity
(zamýšlené použití)

KN kód(1)

Taric kód

Země původu

Riziko

Četnost fyz. kontrol a kontrol totožnosti (%)

Listy curry (Bergera/ Murraya koenigii)(Potraviny – bylinky – čerstvé, sušené a zmrazené)

ex 1211 90 86

10

Indie (IN)

Rezidua pesticidů uvedených v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu) (2) a rezidua acefátu (2).

20

Pitahaya (dračí ovoce)(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů uvedených v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu) (2) a rezidua dithiokarbamátů (3) (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu (3), mankozebu (3), metiramu (3), propinebu (3), thiramu (3) a ziramu (3)), fenthoátu (2) a kvinalfosu (2).

10

Listy révy vinné
(Potraviny)

ex 2008 99 99

11; 19

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů uvedených v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu) (2) a rezidua dithiokarbamátů (3) (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu (3), mankozebu (3), metiramu (3), propinebu (3), thiramu (3) a ziramu (3)) a metrafenonu (2).

20

Poznámka:
(1) V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.
(2) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na CG-MS a LC-MS.
(3) Rezidua pesticidů zjištěná metodami k prokázání jediného rezidua.

Zásilky mohou do Unie vstupovat pouze přes tzv. určená místa vstupu stanovená nařízením (ES) č. 669/2009. Seznam určených míst vstupu EU:
http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm

Pro účely tohoto nařízení se „zásilkou“ rozumí „šarže“ dle definice ve směrnici 2002/63ES, tj. šarže:

Množství potraviny dodané ve stejném okamžiku, které má podle pracovníka provádějícího odběr vzorků jednotné vlastnosti, jako je původ, producent, druh, balírna, typ obalu, označení, zasílatel atd. Podezřelou šarží je šarže, u níž z jakéhokoli důvodu existuje podezření, že obsahuje nadměrné množství reziduí. Nepodezřelou šarží je šarže, u níž není důvod se domnívat, že obsahuje nadměrné množství reziduí.“
Nařízení se vztahuje i na složené potraviny obsahující více než 20 % sledovaných komodit.
Nařízení se nevztahuje na soukromé zásilky – důkazní břemeno je ve sporných případech na příjemci zásilky.

2. Oficiální dokumenty, které musí doprovázet zásilku

Dovozce předkládá
 • obchodní dokumenty a společný vstupní doklad (dále jen „SVD“).
 • Výsledky odběru vzorků a analýzy provedené příslušnými orgány země původu nebo země, ze které je zásilka odesílána, pokud je jiná, než země původu.
 • Osvědčení o zdravotní nezávadnosti dle přílohy II nařízení (EU) 2018/1660 vyplněné, podepsané a ověřené oprávněným zástupcem příslušného orgánu země původu nebo příslušného orgánu země, z níž je zásilka odesílána, pokud je jiná než země původu (pokud zásilka vstupuje do EU přes ČR, musí být vystaveno v češtině nebo angličtině. Je platné 4 měsíce od data vydání.)

3. Ohlašování zásilek dopředu

Dovozce předem oznámí příslušnému orgánu na určeném místu vstupu datum a čas fyzického příchodu zásilky.
Určeným místem vstupu pro dovoz do Unie přes ČR je Letiště Václava Havla Praha – příchod zásilky musí být oznámen na inspektorát SZPI, pod který místně přísluší CÚ, přes který dovozce zamýšlí zásilku dovézt, tj. I SZPI v Praze, a to minimálně 24 hod. před fyzickým příchodem zásilky. K nahlášení zásilky použije formulář „SVD“ dle přílohy II nařízení 669/2009 nebo si jej dovozce může stáhnout z webových stránek SZPI z části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“. Dovozce vyplní část I SVD dle pokynů k vyplnění dle nařízení 669/2009.
Vyplněný formulář lze na příslušný inspektorát SZPI doručit osobně, poštou nebo e-mailem na kontaktní osoby uvedené na webových stránkách SZPI v části „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ - „Dovoz ze třetích zemí“ v kapitole 2.  Při doručení e-mailem po pracovní době nebo v nepracovní den, se za den doručení považuje první následující pracovní den.
V zájmu urychlení kontrol dovozce vyplní i formulář „Nahlášení příchodu zásilky“ dostupný na webových stránkách SZPI v části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“.
Podrobný popis nahlášení zásilky dopředu – v kapitole 3 v části webu SZPI „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ – „Dovoz ze třetích zemí“.
4. Dokladová kontrola
U každé zásilky je provedena v určeném místě vstupu dokladová kontrola, která musí být provedena bez prodlení.
Dovozce při nahlášení zásilky předloží k SVD obchodní doklady a všechny doklady požadované tímto nařízením. Inspektorát zkontroluje, zda obchodní doklady souhlasí se skutečnostmi uvedenými v SVD. Výsledek dokladové kontroly je zaznamenán do části II SVD. Dovozcům doporučujeme, aby uvedli kontaktní osobu, se kterou je možné se spojit v případě nejasností.
Dovozce si dohodne s kontaktní osobou na I SZPI vyzvednutí vyplněného SVD na inspektorátu a přikládá ho spolu s obchodními doklady, které zásilku doprovází, a s ostatními celními doklady při řízení o uvolnění zásilky do volného oběhu.
Při vyznačení fyzické kontroly ve formuláři SVD kontaktuje celní úřad SZPI telefonicky při příchodu zásilky na CÚ, aby se dohodl termín odběru vzorků.

5. Fyzická kontrola a kontrola totožnosti

Dle stanovené četnosti fyzických kontrol (viz příloha I nařízení) pro jednotlivé sledované komodity, jsou prováděny kontroly totožnosti a odběr vzorků.
Všechny kontroly musí být provedeny v určeném místě vstupu.
Výsledky odběru vzorků a analýzy jsou zaznamenány do části II, u nevyhovujících výsledků kontroly i do části III SVD.
Originál SVD doprovází zásilku až do propuštění do volného oběhu.

6. Propouštění/nepropouštění zásilek do volného oběhu

Propuštění zásilky do volného oběhu je podmíněno předložením řádně vyplněného SVD se zaznamenanou kontrolou dokladů (v případě, že zásilka nebyla vybrána ke kontrole fyzické) a se zaznamenaným vyhovujícím výsledkem fyzické kontroly zásilky (pokud byly odebrány vzorky).
Pokud jsou v průběhu kontrol zjištěna nedodržení předpisů, je I SZPI vyplněna část III SVD a přijmou se opatření dle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.
Zásilky, které přichází do ČR v tranzitu z jiné členské země EU, mají být vybaveny SVD z určeného místa vstupu daného členského státu EU (např. pokud zásilka vstupuje do EU přes Hamburk, musí být SVD vyplněno již v Hamburku).
Zásilky bez vyplněného SVD z určeného místa vstupu v jiném členském státu EU nemohou být propuštěny do volného oběhu. Zásilka musí být vrácena do původního určeného místa vstupu.

7. Náklady

Veškeré náklady z úředních kontrol, včetně odběru vzorků, analýzy, skladování a následných opatření v případě nedodržení nese PPP.

8. Použitelnost nařízení

Nařízení vstupuje v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. od 28. 11. 2018 a použije se od 8. prosince 2018.

9. Přechodná opatření

Po dobu tří měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost (tj. do 28. února 2019) povolí členské státy nadále vstup zásilek listů curry pocházejících z Indie, které opustily zemi původu nebo zemi odeslání, pokud je uvedená země jiná než země původu, před 8. prosincem 2018, za předpokladu, že uvedené zásilky splňují požadavky prováděcího nařízení (EU) č. 885/2014.

Po dobu tří měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost (tj. do 28. února 2019) povolí členské státy nadále vstup zásilek listů révy vinné pocházejících z Turecka a pitahayi (dračího ovoce) pocházejících z Vietnamu, které opustily zemi původu nebo zemi odeslání, pokud je uvedená země jiná než země původu, před 8. prosincem 2018, za předpokladu, že uvedené zásilky splňují požadavky nařízení (ES) č. 669/2009 platného ke dni 7. prosince 2018.

ENGLISH VERSION

 
 
 
 

Přílohy