Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

15. 01. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Dovoz – Zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny – prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/175 (od 26. 2. 2015 ruší a nahrazuje nařízení Komise (EU) č. 258/2010)
 

 1. Komodity

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/175 se vztahuje na guarovou gumu kódu KN ex1302 32 90, třídění TARIC 10 a 19 pocházejícího nebo zasílaného z Indie a krmiva a potraviny pocházející nebo zasílané z Indie a obsahujících nejméně 20 % guarové gumy. Nařízení se nevztahuje na zásilky pro soukromou potřebu – případné důkazní břemeno je na dovozci.
 1. Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR přivézt pouze přes určená místa vstupu – v ČR je jediným určeným místem vstupu Letiště Václava Havla.
 1. Doklady, které musí zásilku doprovázet

Zásilka musí být vybavena:
 1. osvědčením o zdravotní nezávadnosti dle přílohy nařízení potvrzující, že dovážený produkt neobsahuje více než 0,01mg/kg pentachlorfenolu
 2. analytickou zprávou vydanou akreditovanou laboratoří (v souladu s normou EN ISO/IEC 17025) uvádějící výsledky odběru vzorků příslušnými orgány země původu nebo země odeslání a analýzy na přítomnost pentachlorfenolu, nejistotu měření analytického výsledku, mez detekce (LOD) a mez kvantifikace (LOQ) analytické metody.
Osvědčení s přiloženou analytickou zprávou musí být podepsáno schváleným zástupcem Ministerstva průmyslu a obchodu Indie – v případě, že je zásilka odesílána z jiné země než je země původu, pak musí být osvědčení vystaveno příslušným orgánem této země.
Platnost osvědčení nesmí přesáhnout 4 měsíce od jeho vystavení.
Kódy na zásilce, v osvědčení, ve zprávě a v obchodních dokladech k zásilce musí odpovídat.
 1. Ohlašování zásilek dopředu

Dle čl. 7 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/175 provozovatelé potravinářských podniků nebo jejich zástupci (dále jen „PPP“) oznámí příslušným orgánům předpokládané datum a čas fyzického příchodu zásilky a její povahu, a to min. 1 pracovní den předem. Pro účely tohoto nařízení má být oznámení o příchodu zásilky doručeno na I SZPI v Praze. K oznámení zásilky se použije  formulář Společného vstupního dokladu dle nařízení č. 669/2009 (dále jen „SVD“) a přiloží se kopie povinných dokladů.
 1. Kontrola dokladů a fyzická kontrola

U každé zásilky musí proběhnout kontrola dokladů:
PPP doručí na kontaktní osoby inspektorátu SZPI v Praze doklady potřebné k provedení dokladové kontroly, tj. první stranu SVD, osvědčení a zprávu o analýze k příslušné zásilce, obchodní doklady k zásilce, doporučujeme i vyplněný formulář „Nahlášení příchodu zásilky“, který je k dispozici v části webu SZPI „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“ – „Nahlaseni prichodu zásilky“, včetně pokynů k vyplnění. Za doručení lze považovat osobní doručení dokladů na inspektorát, zaslání dokladů poštou nebo e-mailem na kontaktní osoby na inspektorátech.
Dovozce si přečte „Pokyny k vyplnění“ a vyplní POUZE vyžlucené kolonky na listech „Nahlášení zásilky dovozcem“ a „Kontaktní údaje dovozce“. Dovozce by neměl měnit formát, ani jinak manipulovat s formulářem – nelze jej pak vložit do informačního systému SZPI a dojde k prodloužení doby kontroly. Podrobný popis k nahlášení zásilky předem – kapitola 3 části webu SZPI „Informace pro dovozce“ – „Dovoz“ – „Dovoz ze třetích zemí“.
Z  5 % zásilek jsou odebírány vzorky za účelem kontroly přítomnosti pentachlorfenolu.
Informace o provedených kontrolách musí být doplněny do SVD, bez kterého CÚ zásilku nepropustí do volného oběhu.
 1. Dělení zásilek a jejich další přeprava

Před ukončením úředních kontrol a vyplněním SVD nelze zásilku rozdělit. Pokud je  následně ještě před propuštěním do volného oběhu zásilka rozdělena, musí všechny části zásilky doprovázet až do propuštění do volného oběhu ověřená kopie SVD – ověření provádí příslušný orgán členského státu, na jehož území k rozdělení došlo. Pokud tedy dojde k rozdělení zásilky na území ČR, musí kopie ověřit příslušný I SZPI.
Pokud je povolena další přeprava před tím, než jsou známy výsledky fyzických kontrol, musí zásilku doprovázet originály povinných dokladů a ověřená kopie SVD.
 1. Nevyhovující zásilky

Pokud je zásilka guarové gumy nebo potraviny obsahující nejméně 20 % guarové gumy označena jako nevyhovující, je to vyplněno do části III SVD a přijmou se opatření dle čl. 19, 20 nebo 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách.
 1. Náklady na kontroly

Veškeré náklady (dokladová kontrola, náklady spojené s kontrolou fyzickou – odběr vzorků, analýza, skladování, náklady spojené s opatřeními přijatými v návaznosti na nedodržení) nese PPP.
 1. Přechodná opatření

Zásilky, které opustily zemi původu před 26. 2. 2015, mohou být dovezeny, pokud jsou doprovázeny analytickou zprávou dle nařízení Komise (EU) č. 258/2010.
 
 
 
 

Přílohy