Dovoz ze třetích zemí

09. 03. 2015
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Potraviny, které lze dovážet jen přes schválená místa vstupu/dovozu - zvláštní režim dovozu
 8. Potraviny, které lze dovážet jen přes schválená místa vstupu/dovozu – zvláštní podmínky dovozu
 9. Potraviny, které lze dovážet jen přes schválená místa vstupu/dovozu - zesílená úřední kontrola
 10. Potraviny se zvláštními podmínkami dovozu - guarová guma z Indie
 11. Potraviny se zvláštními podmínkami dovozu - potraviny a suroviny z Číny
 12. Potraviny se zvláštními podmínkami dovozu - slunečnicový olej z Ukrajiny
 13. Potraviny se zvláštními podmínkami dovozu - houby
 14. Potraviny se zvláštními podmínkami dovozu - rýže z Číny
 15. Potraviny se zvláštními podmínkami dovozu - rýže z USA
 16. Potraviny se zvláštními podmínkami dovozu - potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 17. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 18. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - čerstvé ovoce a zelenina
 19. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - zelené banány
 20. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - arašídy z USA
 21. Dovoz - tzv. červený seznam
 22. Zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 23. Dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie

Dovoz – Komodity dle přílohy nařízení Komise (ES) č. 669/2009, o tzv. zesílené úřední kontrole v platném znění

1. Komodity

Nařízení (ES) č. 669/2009 stanovuje v Příloze I komodity podléhající tzv. zesílené úřední kontrole – komodity jsou identifikovány pomocí kombinace KN kód a země původu (viz bod 9). Zásilky mohou do Společenství vstupovat pouze přes tzv. určená místa vstupu. Seznam určených míst vstupu EU naleznete pod tímto odkazem: http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm.

2. Oficiální dokumenty, které musí doprovázet zásilku

Nejsou stanoveny žádné oficiální dokumenty, které musí zásilku doprovázet. Dovozce předkládá obchodní dokumenty a společný vstupní doklad (dále jen „SVD“).

3. Ohlašování zásilek dopředu

Dovozce předem oznámí příslušnému orgánu na určeném místu vstupu datum a čas fyzického příchodu zásilky.
Určeným místem vstupu pro dovoz do Unie přes ČR je Letiště Václava Havla Praha (dříve Letiště Praha - Ruzyně) – zásilky by měly být dopředu oznamovány na inspektorát SZPI, pod který místně přísluší CÚ, přes který dovozce zamýšlí zásilku dovézt, tj. I SZPI v Praze. K nahlášení zásilky použije formulář „SVD“ dle přílohy II nařízení 669/2009 nebo si jej dovozce může stáhnout z webových stránek SZPI z části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“. Dovozce vyplní část I SVD dle pokynů k vyplnění v aktuální verzi nařízení. Vyplněný formulář lze na příslušný inspektorát SZPI doručit osobně, poštou nebo e-mailem na kontaktní osoby uvedené na webových stránkách SZPI v části „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ – „Dovoz ze třetích zemí“ v kapitole 2.  Při doručení e-mailem po pracovní době nebo v nepracovní den, se za den doručení považuje první následující pracovní den.
V zájmu urychlení kontrol dovozce vyplní i formulář „Nahlášení příchodu zásilky“ dostupný na webových stránkách SZPI v části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“.
Podrobný popis nahlášení zásilky dopředu – v kapitole 3 v části webu SZPI „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ –„Dovoz ze třetích zemí“.

4. Dokladová kontrola

U každé zásilky je provedena dokladová kontrola, která musí být provedena bez prodlení.
Dovozce při nahlášení zásilky předloží k SVD obchodní doklady. Inspektorát zkontroluje, zda obchodní doklady souhlasí se skutečnostmi uvedenými v SVD. Výsledek dokladové kontroly je zaznamenán do části II SVD. Dovozcům doporučujeme, aby uvedli kontaktní osobu, se kterou je možné se spojit v případě nejasností.
Dovozce si dohodne s kontaktní osobou na I SZPI vyzvednutí vyplněného SVD na inspektorátu a přikládá ho spolu s obchodními doklady, které zásilku doprovází, a s ostatními celními doklady při řízení o uvolnění zásilky do volného oběhu.
Při vyznačení fyzické kontroly ve formuláři SVD kontaktuje celní úřad SZPI telefonicky při příchodu zásilky na CÚ, aby se dohodl termín odběru vzorků.

5. Fyzická kontrola a kontrola totožnosti

Dle stanovené četnosti fyzických kontrol (viz příloha I nařízení) pro jednotlivé sledované komodity, jsou prováděny kontroly totožnosti a odběr vzorků.
Výsledky odběru vzorků a analýzy jsou zaznamenány do části II, u nevyhovujících výsledků kontroly i do části III SVD.
Originál SVD doprovází zásilku až do propuštění do volného oběhu.

6. Propouštění/nepropouštění zásilek do volného oběhu

Propuštění zásilky do volného oběhu je podmíněno předložením řádně vyplněného SVD se zaznamenanou kontrolou dokladů (v případě, že zásilka nebyla vybrána ke kontrole fyzické) a se zaznamenaným vyhovujícím výsledkem fyzické kontroly zásilky (pokud byly odebrány vzorky).
Pokud jsou v průběhu kontrol zjištěna nedodržení předpisů, je I SZPI vyplněna část III SVD a přijmou se opatření dle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.
Zásilky, které přichází do ČR v tranzitu z jiné členské země EU mají být vybaveny SVD z určeného místa vstupu daného členského státu EU (např. pokud zásilka vstupuje do EU přes Hamburk, musí být SVD vyplněno již v Hamburku).
Zásilky bez vyplněného SVD z určeného místa vstupu v jiném členském státu EU nemohou být propuštěny do volného oběhu. Zásilku musí být vrácena do původního určeného místa vstupu.

7. Délka úředních kontrol

Všechny kontroly v určeném místě vstupu musí být provedeny bez prodlení – dokladová kontrola musí být dokončena do 2 pracovních dnů od příchodu zásilky na určené místo vstupu.
Výsledky fyzických kontrol musí být k dispozici bez zbytečného prodlení, dle technických možností.

8. Náklady

Veškeré náklady z úředních kontrol, včetně odběru vzorků, analýzy, skladování a následných opatření v případě nedodržení nese PPP.

9. Kontrolované komodity

Seznam komodit platný od 1. 1. 2015

Krmiva a potraviny (zamýšlené použití)
KN kód (1)
Taric kód
Země původu
Nebezpečí
Četnost fyz. kontrol a kontrol totožnosti (%)
 • Sušené hrozny (vinná réva)

(Potravina)

 • 0806 20
- Afghánistán (AF) Ochratoxin A 50
 • Podzemnice olejná, ve skořápce
 • Podzemnice olejná, bez skořápky
 • Arašídové máslo
 • Arašídy jinak upravené nebo konzervované
(Krmivo a potraviny)
 • 1202 41 00

 • 1202 42 00

 • 2008 11 10
 • 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
-
Brazílie (BR)
Aflatoxiny
10
 • Brassica oleracea (jiné jedlé druhy rodu Brassica, „čínská brokolice“ (4)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • ex 0704 90 90
 • 40
Čína (CN) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (5) 50
 • Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

 • 0902
- Čína (CN) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua(6) 10
 • Fazole (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
 • Paprika (Capsicum spp.)(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)
 • ex 0708 20 00; ex 0710 22 00
 • 0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59
 • 10
 • 10

 • -
 • 20
 • -
 • 20
Dominikánská republika (DO)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua(7) 20
 • Hořký meloun(Momordica charantia)
 • Lilek
(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)
 • ex 0709 99 90; ex 0710 80 95
 • 0709 30 00; ex 0710 80 95
 • 70
 • 70

 • 72
Dominikánská republika (DO)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua(7) 10
 • Jahody (čerstvé)
(Potraviny – čerstvé ovoce a zelenina)

 • 0810 10 00

-

Egypt (EG)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (8)
10
 • Paprika (sladká a jiná než sladká) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 • 0709 60 10
 • ex 0709 60 99
 • 0710 80 51
 • ex 0710 80 59
 • -
 • 20

 • -
 • 20
Egypt (EG)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (9)
10
 • Listy pepře betelového (Pipper betle L.)

(Potraviny)

 • ex 1404 90 00
 • 10
Indie (IN) Salmonela (10) 50
 • Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • 1207 40 90
- Indie (IN) Salmonela (10) 20
 • Capsicum annuum, vcelku
 • Capsicum annuum, drcené nebo mleté
 • Sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum)
 • Muškátový ořech (Myristica fragrans)
(Potraviny – sušené koření)
 • 0904 21 10
 • ex 0904 22 00
 • 0904 21 90 • 0908 11 00; 0908 12 00


 • 10
Indie (IN)
Aflatoxiny
20
 • Enzymy: připravené enzymy
 • 3507
- Indie (IN) Chloramfenikol 50
 • Muškátový ořech (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

 • 0908 11 00; 0908 12 00
- Indonésie (ID) Aflatoxiny 20
 • Fazole
  (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

 • Lilek

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • ex 0708 20 00;
  ex 0710 22 00
 • 0709 30 00;
  ex 0710 80 95
 • 10
 • 10


 • 72

Kambodža (KH) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua(2) 50
 • Miřík celer (Apium graveolens)
(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)
 • ex 0709 40 00
 • 20
Kambodža (KH) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua(3) 50
 • Hrách setý (nevyluštěný)
 • Fazole (nevyluštěná)
(Potraviny – čerstvé, chlazené)
 • ex 0708 10 00
 • ex 0708 20 00
 • 40

 • 40

Keňa (KE) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (11) 10
 • Máta
(Potraviny – čerstvé byliny)
 • ex 1211 90 86
 • 30
Maroko (MA) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (12) 10
 • Sušené fazole
(Potraviny)
 • 0713 39 00
- Nigérie (NG) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (13) 50
 • Hrozny stolní

(Potraviny – čerstvé)

 • 0806 10 10
- Peru (PE) Rezidua pesticidů (14) 10
 • Melounová jádra (egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené
(Potraviny)
 • ex 1207 70 00
 • ex 1106 30 90
 • ex 2008 99 99
 • 10

 • 30

 • 50
Sierra Leone (SL) Aflatoxiny 50
 • Podzemnice olejná, ve skořápce
 • Podzemnice olejná, bez skořápky
 • Arašídové máslo
 • Arašídy jinak upravené nebo konzervované

(Krmivo a potraviny)

 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Súdán (SD) Aflatoxiny 50
 • Papriky (jiné než sladké) (Capsicum annuum)

(Potraviny – čerstvá zelenina)

 • ex 0709 60 99
 • 20
Thajsko (TH) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (15) 10
 • Listy pepře betelového (Pipper betle L.)

(Potraviny)

 • ex 1404 90 00
 • 10
Thajsko (TH) Salmonela (10) 50
 • Fazole (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) • Lilek

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)
 • ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

 • 0709 30 00; ex 0710 80 95
 • 10
 • 10 • 72Thajsko (TH)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (16)
20
 • Sušené meruňky

(Potraviny)

 • 0813 10 00
- Turecko (TR) Siřičitany (17) 10
 • Paprika zeleninová (Capsicum annuum)
(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)
 • 0709 60 10; 0710 80 51
-
Turecko (TR)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (18)
10
 • Listy révy vinné

(Potraviny)

 • ex 2008 99 99
 • 11; 19
Turecko (TR) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (19) 20
 • Sušené hrozny (vinné hrozny)
(Potraviny)
 • 0806 20
-
Uzbekistán (UZ)
Ochratoxin A
50
 • listy koriandru
 • bazalka (pravá)
 • máta
 • petržel
(Potraviny – čerstvé bylinky)
 • ex 0709 99 90
 • ex 1211 90 86
 • ex 1211 90 86
 • ex 0709 99 90
 • 72

 • 20

 • 30

 • 40

Vietnam (VN)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (20)
20
 • Pitahaya (dračí ovoce)
 • okra
 • papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
(Potraviny – čerstvé)
 • ex 0810 90 20
 • ex 0709 99 90
 • ex 0709 60 99
 • 10

 • 20

 • 20

Vietnam (VN)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (20)
20

(1) V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.
(2) Zejména rezidua: karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), chlorbufamu, dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát).
(3) Zejména rezidua: karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), hexakonazolu, fenthoátu, triadimefonu a triadimenolu (suma triadimefonu a triadimenolu).
(4) Druh Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef var. italica Plenck, kultivar alboglabra. Též pod názvy „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „čínská brokolice Jielan“.
(5) Zejména rezidua: chlorfenapyru, fipronilu (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil), karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), acetamipridu, dimethomorfu a propikonazolu.
(6) Zejména rezidua: buprofezinu, imidaklopridu, fenvalerátu a esfenvalerátu (suma izomerů RS & SR), profenofu, trifluralinu, triazofu, triadimefonu a triadimenolu (suma triadimefonu a triadimenolu), cypermethrinu (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)).
(7) Zejména rezidua: amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb), karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), chlorfenapyru, chlorpyrifu, dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), diafenthiuronu, diazinonu, dichlorvu, dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’), dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), endosulfanu (suma alfa- a betaizomerů a endosulfan-sulfátu, vyjádřeno jako endosulfan), fenamidonu, imidaklopridu, malathionu (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion), methamidofu, methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb), methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), monokrotofu, oxamylu, profenofu, propikonazolu, thiabendazolu a thiaklopridu.
(8) Zejména rezidua: karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), cyflutrinu (cyflutrin včetně jiných směsí izomerů (suma isomerů)), cyprodinilu, diazinonu, dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), ethionu, fenitrothionu, fenpropathrinu, fludioxonilu, hexaflumuronu, lambda-cyhalothrinu, methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb), methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), oxamylu, fenthoátu, thiophanát-methylu.
(9) Zejména rezidua: karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), chlorpyrifu, cypermethrinu (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)), cyprokonazolu, dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’), difenokonazolu, dinotefuranu, ethionu, flusilazolu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolity obsahující 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), profenofu, propikonazolu, thiophanát-methylu a triforinu.
(10) Referenční metoda EN/ISO 6579 nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody, jak je uvedeno v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).
(11) Zejména rezidua: dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), chlorpyrifu, acefátu, methamidofu, methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), diafenthiuronu, indoxakarbu, vyjádřeno jako suma S- a R-izomerů.
(12) Zejména rezidua: chlorpyrifu, cypermethrinu (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)), dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), edosulfanu (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan-sulfátu, vyjádřeno jako endosulfan), hexakonazolu, parathion-methylu (suma parathion-methylu a paraoxon-methylu, vyjádřeno jako parathion-methyl), methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), flutriafolu, karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), flubendiamidu, myklobutanilu, malathionu (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion).
(13) Zejména rezidua dichlorvu.
(14) Zejména rezidua dinikonazolu, ethefonu a methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl).
(15) Zejména rezidua: karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), triazofu, malathionu (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion), profenofu, prothiofu, ethionu, karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), triforinu, procymidonu, formetanátu: suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid).
(16) Zejména rezidua: acefátu, karbarylu, karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), chlorpyrifu, chlorpyrifosmethylu, dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), ethionu, malathionu (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion), metalaxyl a metalaxyl-M (metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů)), methamidofu, methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), monokrotofu, profenofu, prothiofu, kvinalfu, triadimefonu a triadimenolu (suma triadimefonu a triadimenolu), triazofu, dikrotofu, EPN, triforinu.
(17) Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.
(18) Zejména rezidua: methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), oxamylu, karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), klofentezinu, diafenthiuronu, dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), formetanátu: suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid), malathionu (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion), procymidonu, tetradifonu, thiophanát-methylu.
(19) Zejména rezidua: azoxystrobinu, boskalidu, chlorpyrifu, dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), edosulfanu (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan-sulfátu, vyjádřeno jako endosulfan), kresoxim-methylu, lambda-cyhalothrinu, metalaxyl a metalaxyl-M (metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů)), metoxyfenozidu, metrafenonu, myklobutanilu, penkonazolu, pyraklostrobinu, pyrimethanilu, triadimefonu a triadimenolu (suma triadimefonu a triadimenolu), trifloxystrobinu.
(20) Zejména rezidua: karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), chlorpyrifu, profenofu, permethrinu (suma izomerů), hexakonazolu, difenokonazolu, propikonazolu, fipronilu (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil), propargitu, flusilazolu, fenthoátu, cypermethrinu (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)), methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), kvinalfu, pencykuronu, methidathionu, dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), fenbukonazolu.
Seznam komodit platný od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014
Krmiva a potraviny (zamýšlené použití)
KN kód (1)
Taric kód
Země původu
Nebezpečí
Četnost fyz. kontrol a kontrol totožnosti (%)
 • Sušené hrozny (vinná réva)

(Potravina)

 • 0806 20
- Afghánistán (AF) Ochratoxin A 50
 • Podzemnice olejná, ve skořápce
 • Podzemnice olejná, bez skořápky
 • Arašídové máslo
 • Arašídy jinak upravené nebo konzervované
(Krmivo a potraviny)
 • 1202 41 00

 • 1202 42 00

 • 2008 11 10
 • 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
-
Brazílie (BR)
Aflatoxiny
10
 • Brassica oleracea (jiné jedlé druhy rodu Brassica, „čínská brokolice“ (4)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • ex 0704 90 90
 • 40
Čína (CN) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (5) 50
 • Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

 • 0902
- Čína (CN) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua(6) 10
 • Fazole (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
 • Paprika (Capsicum spp.)(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)
 • ex 0708 20 00; ex 0710 22 00
 • 0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59
 • 10
 • 10

 • -
 • 20
 • -
 • 20
Dominikánská republika (DO)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua(7) 20
 • Hořký meloun(Momordica charantia)
 • Lilek
(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)
 • ex 0709 99 90; ex 0710 80 95
 • 0709 30 00; ex 0710 80 95
 • 70
 • 70

 • 72
Dominikánská republika (DO)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua(7) 10
 • Pomeranče (čerstvé nebo sušené)

 • Jahody (čerstvé)
(Potraviny – čerstvé ovoce a zelenina)
 • 0805 10 20; 0805 10 80


 • 0810 10 00

-

Egypt (EG)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (8)
10
 • Paprika (sladká a jiná než sladká) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 • 0709 60 10
 • ex 0709 60 99
 • 0710 80 51
 • ex 0710 80 59
 • -
 • 20

 • -
 • 20
Egypt (EG)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (9)
10
 • Listy pepře betelového (Pipper betle L.)

(Potraviny)

 • ex 1404 90 00
 • 10
Indie (IN) Salmonela (10) 10
 • Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • 1207 40 90
- Indie (IN) Salmonela (10) 20
 • Capsicum annuum, vcelku
 • Capsicum annuum, drcené nebo mleté
 • Sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum)
 • Muškátový ořech (Myristica fragrans)
(Potraviny – sušené koření)
 • 0904 21 10
 • ex 0904 22 00
 • 0904 21 90 • 0908 11 00; 0908 12 00


 • 10
Indie (IN)
Aflatoxiny
10
 • Enzymy: připravené enzymy
 • 3507
- Indie (IN) Chloramfenikol 50
 • Muškátový ořech (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

 • 0908 11 00; 0908 12 00
- Indonésie (ID) Aflatoxiny 20
 • Fazole
  (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

 • Lilek

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • ex 0708 20 00;
  ex 0710 22 00
 • 0709 30 00;
  ex 0710 80 95
 • 10
 • 10


 • 72

Kambodža (KH) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua(2) 50
 • Miřík celer (Apium graveolens)
(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)
 • ex 0709 40 00
 • 10
Kambodža (KH) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua(3) 50
 • Hrách setý (nevyluštěný)
 • Fazole (nevyluštěná)
(Potraviny – čerstvé, chlazené)
 • ex 0708 10 00
 • ex 0708 20 00
 • 40

 • 40

Keňa (KE) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (11) 10
 • Máta
(Potraviny – čerstvé byliny)
 • ex 1211 90 86
 • 30
Maroko (MA) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (12) 10
 • Sušené fazole
(Potraviny)
 • 0713 39 00
- Nigérie (NG) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (13) 50
 • Hrozny stolní

(Potraviny – čerstvé)

 • 0806 10 10
- Peru (PE) Rezidua pesticidů (14) 10
 • Melounová jádra (egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené
(Potraviny)
 • ex 1207 70 00
 • ex 1106 30 90
 • ex 2008 99 99
 • 10

 • 30

 • 50
Sierra Leone (SL) Aflatoxiny 50
 • Podzemnice olejná, ve skořápce
 • Podzemnice olejná, bez skořápky
 • Arašídové máslo
 • Arašídy jinak upravené nebo konzervované

(Krmivo a potraviny)

 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Súdán (SD) Aflatoxiny 50
 • Papriky (jiné než sladké) (Capsicum annuum)

(Potraviny – čerstvá zelenina)

 • ex 0709 60 99
 • 20
Thajsko (TH) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (15) 10
 • Listy pepře betelového (Pipper betle L.)

(Potraviny)

 • ex 1404 90 00
 • 10
Thajsko (TH) Salmonela (10) 10
 • Listy koriandru
 • Bazalka (pravá)
 • Máta
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené bylinky)
 • ex 0709 99 90
 • ex 1211 90 86
 • ex 1211 90 86
 • 72

 • 20

 • 30
Thajsko (TH)
Salmonella (10)
10
 • Listy koriandru
 • Bazalka (pravá)
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené bylinky)
 • ex 0709 99 90
 • ex 1211 90 86
 • 72

 • 20
Thajsko (TH)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (16)
10
 • Fazole (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) • Lilek

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)
 • ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

 • 0709 30 00; ex 0710 80 95
 • 10
 • 10 • 72Thajsko (TH)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (16)
20
 • Sušené meruňky

(Potraviny)

 • 0813 10 00
- Turecko (TR) Siřičitany (17) 10
 • Paprika zeleninová (Capsicum annuum)
(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)
 • 0709 60 10; 0710 80 51
-
Turecko (TR)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (18)
10
 • Listy révy vinné

(Potraviny)

 • ex 2008 99 99
 • 11; 19
Turecko (TR) Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (19) 10
 • Sušené hrozny (vinné hrozny)
(Potraviny)
 • 0806 20
-
Uzbekistán (UZ)
Ochratoxin A
50
 • listy koriandru
 • bazalka (pravá)
 • máta
 • petržel
(Potraviny – čerstvé bylinky)
 • ex 0709 99 90
 • ex 1211 90 86
 • ex 1211 90 86
 • ex 0709 99 90
 • 72

 • 20

 • 30

 • 40

Vietnam (VN)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (20)
20
 • dračí ovoce
 • okra
 • papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
(Potraviny – čerstvé)
 • ex 0810 90 20
 • ex 0709 99 90
 • ex 0709 60 99
 • 10

 • 20

 • 20

Vietnam (VN)
Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (20)
20

(1) V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.
(2) Zejména rezidua: karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), chlorbufamu, dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát).
(3) Zejména rezidua: karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), hexakonazolu, fenthoátu, triadimefonu a triadimenolu (suma triadimefonu a triadimenolu).
(4) Druh Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef var. italica Plenck, kultivar alboglabra. Též pod názvy „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „čínská brokolice Jielan“.
(5) Zejména rezidua: chlorfenapyru, fipronilu (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil), karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), acetamipridu, dimethomorfu a propikonazolu.
(6) Zejména rezidua: buprofezinu, imidaklopridu, fenvalerátu a esfenvalerátu (suma izomerů RS & SR), profenofu, trifluralinu, triazofu, triadimefonu a triadimenolu (suma triadimefonu a triadimenolu), cypermethrinu (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)).
(7) Zejména rezidua: amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb), karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), chlorfenapyru, chlorpyrifu, dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), diafenthiuronu, diazinonu, dichlorvu, dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’), dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), endosulfanu (suma alfa- a betaizomerů a endosulfan-sulfátu, vyjádřeno jako endosulfan), fenamidonu, imidaklopridu, malathionu (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion), methamidofu, methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb), methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), monokrotofu, oxamylu, profenofu, propikonazolu, thiabendazolu a thiaklopridu.
(8) Zejména rezidua: karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), cyflutrinu (cyflutrin včetně jiných směsí izomerů (suma isomerů)), cyprodinilu, diazinonu, dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), ethionu, fenitrothionu, fenpropathrinu, fludioxonilu, hexaflumuronu, lambda-cyhalothrinu, methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb), methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), oxamylu, fenthoátu, thiophanát-methylu.
(9) Zejména rezidua: karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), chlorpyrifu, cypermethrinu (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)), cyprokonazolu, dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’), difenokonazolu, dinotefuranu, ethionu, flusilazolu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolity obsahující 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), profenofu, propikonazolu, thiophanát-methylu a triforinu.
(10) Referenční metoda EN/ISO 6579 nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody, jak je uvedeno v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).
(11) Zejména rezidua: dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), chlorpyrifu, acefátu, methamidofu, methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), diafenthiuronu, indoxakarbu, vyjádřeno jako suma S- a R-izomerů.
(12) Zejména rezidua: chlorpyrifu, cypermethrinu (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)), dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), edosulfanu (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan-sulfátu, vyjádřeno jako endosulfan), hexakonazolu, parathion-methylu (suma parathion-methylu a paraoxon-methylu, vyjádřeno jako parathion-methyl), methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), flutriafolu, karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), flubendiamidu, myklobutanilu, malathionu (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion).
(13) Zejména rezidua dichlorvu.
(14) Zejména rezidua dinikonazolu, ethefonu a methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl).
(15) Zejména rezidua: karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), triazofu, malathionu (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion), profenofu, prothiofu, ethionu, karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), triforinu, procymidonu, formetanátu: suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid).
(16) Zejména rezidua: acefátu, karbarylu, karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), chlorpyrifu, chlorpyrifosmethylu, dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), ethionu, malathionu (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion), metalaxyl a metalaxyl-M (metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů)), methamidofu, methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), monokrotofu, profenofu, prothiofu, kvinalfu, triadimefonu a triadimenolu (suma triadimefonu a triadimenolu), triazofu, dikrotofu, EPN, triforinu.
(17) Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.
(18) Zejména rezidua: methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), oxamylu, karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), klofentezinu, diafenthiuronu, dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), formetanátu: suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid), malathionu (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion), procymidonu, tetradifonu, thiophanát-methylu.
(19) Zejména rezidua: azoxystrobinu, boskalidu, chlorpyrifu, dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), edosulfanu (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan-sulfátu, vyjádřeno jako endosulfan), kresoxim-methylu, lambda-cyhalothrinu, metalaxyl a metalaxyl-M (metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů)), metoxyfenozidu, metrafenonu, myklobutanilu, penkonazolu, pyraklostrobinu, pyrimethanilu, triadimefonu a triadimenolu (suma triadimefonu a triadimenolu), trifloxystrobinu.
(20) Zejména rezidua: karbofuranu (suma látek karbofuran a 3-hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran), karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), chlorpyrifu, profenofu, permethrinu (suma izomerů), hexakonazolu, difenokonazolu, propikonazolu, fipronilu (suma fipronilu a sulfonového metabolitu (MB46136), vyjádřeno jako fipronil), propargitu, flusilazolu, fenthoátu, cypermethrinu (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)), methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), kvinalfu, pencykuronu, methidathionu, dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), fenbukonazolu.
10. Pokyny k vyplnění
Obecně: Společný vstupní doklad vyplňte hůlkovým písmem. Pokyny se vztahují k příslušnému číslu kolonky.

Část I Pokud není uvedeno jinak, tuto část vyplní provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce.

Kolonka I.1 Odesílatel: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku) odesílající zásilku. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.
Kolonka I.2 Tuto kolonku musí vyplnit příslušný orgán určeného místa vstupu.
Kolonka I.3 Příjemce: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku), pro kterou je zásilka určena. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.
Kolonka I.4 Osoba odpovědná za zásilku: osoba (provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce či osoba činící prohlášení jeho jménem), která je odpovědná za zásilku předloženou na určeném místě vstupu a která jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušného orgánu na určeném místě vstupu. Uveďte jméno a úplnou adresu. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.
Kolonka I.5 Země původu: třetí země, ze které komodita pochází, kde byla vypěstována, sklizena nebo vyrobena.
Kolonka I.6 Země odeslání: třetí země, kde byla zásilka naložena na dopravní prostředek za účelem konečné přepravy do Unie.
Kolonka I.7 Dovozce: jméno a úplná adresa. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.
Kolonka I.8 Místo určení: adresa dodání v Unii. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.
Kolonka I.9 Příchod na určené místo vstupu: uveďte předpokládané datum příchodu zásilky na určené místo vstupu.
Kolonka I.10 Doklady: uveďte případně datum vydání a počet úředních dokladů, které jsou přiloženy k zásilce.
Kolonka I.11 Uveďte veškeré údaje o přivážejícím dopravním prostředku: u letadel číslo letu, u plavidel název lodi, u silničních vozidel poznávací značku, případně poznávací značku přívěsu, u železničních vozidel totožnost vlaku a číslo vagonu.
Odkazy na dokument: číslo leteckého nákladního listu, nákladního listu nebo obchodní číslo (u železničního nebo silničního vozidla).
Kolonka I.12 Popis komodity: podrobně popište komoditu (u krmiv i jejich druh).
Kolonka I.13 Komodita nebo kód HS harmonizovaného systému Světové celní organizace.
Kolonka I.14 Hrubá hmotnost: celková hmotnost v kg. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produktů v bezprostředním balení se všemi obaly, avšak kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.
Čistá hmotnost: hmotnost vlastního produktu bez obalu v kg. Je vymezena jako hmotnost samotných produktů bez bezprostředních balení nebo jiných obalů.
Kolonka I.15 Počet balení.
Kolonka I.16 Teplota: označte odpovídající přepravní/skladovací teplotu.
Kolonka I.17 Druh balení: uveďte druh balení produktů.
Kolonka I.18 Komodita určená pro: označte odpovídající kolonku podle toho, zda je komodita určena k lidské spotřebě bez předchozího třídění nebo jiného fyzického ošetření (v tomto případě označte ‚lidská spotřeba‘), nebo zda je určena k lidské spotřebě až po takovém ošetření (v tomto případě označte ‚další zpracování‘), nebo zda je určena k použití jako ‚krmivo‘ (v tomto případě označte ‚krmivo‘).
Kolonka I.19 Uveďte případně všechna identifikační čísla plomb a kontejnerů.
Kolonka I.20 Přesun na kontrolní místo: během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 označí určené místo vstupu tuto kolonku, aby se umožnila další přeprava na jiné kontrolní místo.
Kolonka I.21 Nepoužije se.
Kolonka I.22 Pro dovoz: tato kolonka se označí v případě, že zásilka je určena k dovozu do Unie (článek 8).
Kolonka I.23 Nepoužije se.
Kolonka I.24 Označte příslušný dopravní prostředek.

Část II Tuto část vyplní příslušný orgán.

Kolonka II.1 Uveďte totéž referenční číslo jako v kolonce I.2.
Kolonka II.2 Tato kolonka může být v případě potřeby vyplněna celními orgány.
Kolonka II.3 Kontrola dokladů: vyplní se pro všechny zásilky.
Kolonka II.4 Příslušný orgán určeného místa vstupu uvede, zda byla zásilka vybrána pro fyzické kontroly, které mohou být během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 prováděny na jiném kontrolním místě.
Kolonka II.5 Po uspokojivé kontrole dokladů uvede příslušný orgán určeného místa vstupu, do kterého kontrolního místa může být zásilka během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 přesunuta ke kontrole totožnosti a fyzické kontrole.
Kolonka II.6 Popište jasně opatření, jež má být učiněno v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku kontrol dokladů. Adresa zařízení určení v případě ‚vrácení‘, ‚zničení‘, ‚přeměny‘ a ‚použití pro jiný účel‘ musí být uvedena v kolonce II.7.
Kolonka II.7 Uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název lodi a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky, například pro kolonku II.6 v případě ‚vrácení‘, ‚zničení‘, ‚přeměny‘ a ‚použití pro jiný účel‘.
Kolonka II.8 Zde otiskněte úřední razítko příslušného orgánu určeného místa vstupu.
Kolonka II.9 Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu.
Kolonka II.10 Nepoužije se.
Kolonka II.11 Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa výsledky kontrol totožnosti.
Kolonka II.12 Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa výsledky fyzických kontrol.
Kolonka II.13 Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa výsledky laboratorních zkoušek. V této kolonce vyplňte kategorii látky nebo patogenu, pro kterou se laboratorní zkouška provádí.
Kolonka II.14 Tato kolonka se použije pro všechny zásilky, jež mají být propuštěny do volného oběhu v Unii.
Kolonka II.15 Nepoužije se.
Kolonka II.16 Popište jasně opatření, jež má být učiněno v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku kontrol totožnosti a fyzických kontrol. Adresa zařízení určení v případě ‚vrácení‘, ‚zničení‘, ‚přeměny‘ a ‚použití pro jiný účel‘ musí být uvedena v kolonce II.18.
Kolonka II.17 Důvody zamítnutí: použijte v případě potřeby k uvedení příslušných informací. Zaškrtněte příslušnou kolonku.
Kolonka II.18 Uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název lodi a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky, například pro kolonku II.16 v případě ‚vrácení‘, ‚zničení‘, ‚přeměny‘ a ‚použití pro jiný účel‘.
Kolonka II.19 Tato kolonka se použije tehdy, je-li při otevření kontejneru zničena původní plomba připojená k zásilce. Je třeba vést souhrnný seznam všech plomb použitých k tomuto účelu.
Kolonka II.20 Zde otiskne příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa úřední razítko.
Kolonka II.21 Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušného orgánu kontrolního místa.

Část III Tuto část vyplní příslušný orgán.

Kolonka III.1 Údaje související s vrácením: příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa uvede použité dopravní prostředky, jejich identifikační údaje, zemi určení a datum vrácení, jakmile jsou tyto údaje k dispozici.
Kolonka III.2 Další postup: uveďte případně místní jednotku příslušného orgánu odpovědnou za dohled v případech ‚zničení‘ zásilky, její ‚přeměny‘ nebo ‚použití pro jiný účel‘. Příslušný orgán uvede v této kolonce zprávu o výsledku příchodu zásilky a o její shodě.
Kolonka III.3 Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, odpovědného úředníka kontrolního místa v případě ‚vrácení‘. Podpis odpovědného úředníka místního příslušného orgánu v případech ‚zničení‘ zásilky, její ‚přeměny‘ nebo ‚použití pro jiný účel‘.

ENGLISH VERSION

 
 
 

Související dokumenty