Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dotazy podnikatelů

04. 10. 2016
 

Co je potřeba k zahájení výroby a prodeje potravin z pohledu Vaší instituce?

SZPI kontroluje výrobu pouze u potravin jiného než živočišného původu. Dozor nad výrobou potravin živočišného původu je plně v kompetenci Státní veterinární správy ČR - www.svscr.cz
Výroba a prodej potravin se považuje za provozování potravinářského podniku. "Potravinářským podnikem" se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin. Pojem PPP pro SZPI nově zahrnuje i provozovny společného stravování.
Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin:
 • Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.
 • Registrace: Je to pouze ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Registrační formulář: Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti. Vyplněný formulář se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla Vaší firmy. Územní působnost našich inspektorátů včetně kontaktů najdete na našem webu v rubrice „Organizační struktura“.
Základní povinnosti provozovatelů společného stravování:
Základní povinností provozovatelů společného stravování je zejména povinnost oznamovací, kterou mají nikoli vůči SZPI, nýbrž vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, a to v souladu s § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Hygienická pravidla - veřejné stravování

Provozovatelé společného stravování mohou využít příručku hygienických pravidel pro oblast veřejného stravování ke stažení. Jedná se o materiál Codex Alimentarius, který má charakter doporučení. Tento dokument nemá oficiální právní status.

Seznam základních právních předpisů týkajících se výroby a uvádění potravin do oběhu: 
Evropské předpisy:
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy  týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění - nařízení stanoví, mimo jiné, požadavky na potravinářské prostory a jejich vybavení
 • Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění
 • Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění
České předpisy:
 • Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

České předpisy jsou dostupné ve Sbírce zákonů (platná znění) nebo na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz. Některé předpisy je možné dohledat také na našich webových stránkách v rubrice Právní předpisy. Odkaz na rubriku Právní předpisy je uveden zde. Znění evropských předpisů najdete např. na adrese http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm.

Přehled předpisů souvisejících s potravinovým právem a činností SZPI, které vyšly v Úředním věstníku EU za jednotlivá období, jsou k nalezení pod tímto odkazem.

Informace k označování potravin

Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin v kontextu novely zákona č. 110/1997 Sb. a Nařízení (EU) č. 1169/2011 najdete ke stažení zde.

Informace ke způsobu označování alergenů najdete ke stažení zde.

Komentáře a výklad Nařízení č. 1169/2011 najdete v informačním materiálu s názvem: „Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům“, který je ke stažení zde.

 
 
 

Přílohy