Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Víno

11. 09. 2018
 

Dne 28. 2. 2018 byla v Úředním věstníku EU publikována dvě nová nařízení:

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273

 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274

Tato nařízení jsou platná od 3. 3. 2018 a zavádí některé nové povinnosti.

Zároveň se

 • zrušuje nařízení Komise (ES) č. 436/2009,
 • dále se zrušují vybrané články a přílohy (články 1, 21, 22 a 23, 38 až 54, 74, 83 až 95a a 98 až 102, přílohy IX až XIII a XVI až XXI) nařízení (ES) č. 555/2008,
 • dále se zrušují vybrané články (články 12, 13) a vkládají se nové články 14a a 14b nařízení (ES) č. 606/2009,
 • dále se zrušuje článek 63 nařízení (ES) č. 607/2009.

Z pohledu vinařství se jedná o tyto zásadní změny:

Nové a upravené definice (článek 2 Nařízení (EU) 2018/273):

 • vinařskými výrobky“ se rozumí výrobky uvedené v příloze I části XII Nařízení (EU) č. 1308/2013, kromě vinného octa, na který se vztahují kódy KN 2209 00 11 a 2209 00 19;
 • zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, která provádí nebo nechává provádět zpracování vína, jehož výsledkem jsou vína, likérová vína, šumivá a perlivá vína, šumivá a perlivá vína dosycená oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína nebo jakostní aromatická šumivá vína;
 • maloobchodníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž podnikatelská obchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína a moštu spotřebiteli v malém množství, jež stanoví jednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu a distribuce, avšak s výjimkou osob, které používají sklepy vybavené pro skladování nebo zařízení k plnění vína do nádob ve větším množství, a osob, které prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje;
 • obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů s výjimkou soukromých spotřebitelů nebo maloobchodníků, která skladuje vinařské výrobky pro obchodní účely nebo je zapojena do obchodu s nimi a potenciálně je i plní do nádob, s výjimkou palíren;
 • vinařským rokem“ se rozumí vinařský rok pro odvětví vína podle čl. 6 písm. d) Nařízení (EU) č. 1308/2013.

Průvodní doklady pro sledování a certifikaci vinařských výrobků (kapitola IV, oddíl I Nařízení (EU) 2018/273)

 • Průvodní doklad není vyžadován v případě přepravy vinařských výrobků z vinice do vinifikačního zařízení, mezi dvěma zařízeními téhož podniku nebo mezi zařízeními patřícími skupině producentů, aniž by došlo ke změně majitele, za předpokladu, že je přeprava prováděna za účelem vinifikace, ošetření, skladování nebo plnění do nádob, celková vzdálenost nepřesahuje 70 silničních kilometrů a přeprava probíhá výlučně na území jednoho členského státu nebo byla schválena příslušnými orgány dotčených členských států. (článek 9 odst. 1 písm. a) Nařízení (EU) 2018/273).
 • Pro vinařské výrobky podléhající spotřební dani odeslané malovýrobci podle článku 40 směrnice 2008/118/ES a pro vinařské výrobky nepodléhající spotřební dani, je uznán jeden doklad vystavený za podmínek, kdy členský stát nepoužívá informační systém. Jedná se o správní nebo obchodní doklad, který obsahuje kód pro přepravu vinařských výrobků přidělený příslušným orgánem, pokud je tento dokument a jeho opis ověřen v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2018/273. Tyto doklady lze používat pouze do 31. 12. 2020. (článek 10 odst. 1 písm. a) bod iii) a poslední pododstavec odst. 1 Nařízení (EU) 2018/273).

Certifikace původu nebo provenience, vlastností, roku sklizně nebo moštové odrůdy a CHOP nebo CHZO (článek 11 Nařízení (EU) 2018/273)

 • Osvědčení o původu nebo provenienci, jakosti a vlastností vinařského výrobku, ročníku sklizně nebo moštové odrůdy nebo odrůd, ze kterých je vyroben, a případně CHOP nebo CHZO, vystaví odesílatel nebo oprávněná osoba jednající jménem odesílatele tím, že vyplní informace v kolonce 17 l těchto dokladů:
  • Doklad pro výrobky přepravované v režimu s podmíněným osvobozením od daně se specifickým správním referenčním kódem (EMCS systém). (článek 10 odst. 1 písm. a) bod i) Nařízení (EU) 2018/273).
  • Doklady pro vinařské výrobky podléhající spotřební dani odeslané malovýrobci a pro vinařské výrobky nepodléhající spotřební dani, vystavené za podmínek stanovených členským státem odeslání. (článek 10 odst. 1 písm. a) bod iii) Nařízení (EU) 2018/273).

Tab. 1 Informace, které mají být uvedeny v kolonce 17 l průvodního dokladu nebo obchodního dokladu v souladu s čl. 21 odst. 6 směrnice 2008/118/ES nebo čl. 12 odst. 1 písm. a) Nařízení (EU) 2018/273.

Víno_kap.1.png

Certifikace vyvážených vinařských výrobků (článek 12 Nařízení (EU) 2018/273)

 • Certifikace původu nebo provenience, vlastností, roku sklizně nebo moštové odrůdy a CHOP nebo CHZO se provádí tak, že má jednu z následujících podob:
  • elektronický správní doklad nebo jakýkoli jiný obchodní doklad použitý v souladu s čl. 21 odst. 6 směrnice 2008/118/ES nebo doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 písm. a) bodě iii) tohoto nařízení za předpokladu, že odesílatel nebo oprávněná osoba jednající jménem odesílatele uvede příslušné informace stanovené v části I přílohy VI tohoto nařízení;
  • zvláštní osvědčení pro vývoz vystavené na základě stanoveného vzoru a požadavků stanovených v části II přílohy VI tohoto nařízení. Takovéto osvědčení se považuje za platné, je-li ověřeno datem a podpisem odesílatele nebo oprávněné osoby jednající jménem odesílatele, a pokud odesílatel na osvědčení jako správní referenci uvedl číslo ARC nebo kód pro přepravu vinařských výrobků, který příslušný orgán přidělil průvodnímu dokladu.

VZOR zvláštního osvědčení pro vývoz podle čl. 12 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2018/273 se nachází v části II přílohy VI téhož nařízení.

Průvodní doklady pro propuštění dovezených vinařských výrobků do volného oběhu (kapitola IV, oddíl II Nařízení (EU) 2018/273)

 • Doklad VI-1 pro dovoz vinařských výrobků propuštěných do volného oběhu EU není vyžadován pro výrobky v nádobách o jmenovitém objemu nejvýše 10 litrů označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, pokud celkové přepravované množství tvořené jednou zásilkou nebo více oddělenými zásilkami nepřesahuje 100 litrů. (článek 21 písm. a) bod i) Nařízení (EU) 2018/273).
 • Víno přepravované v nádobách o objemu nejvýše 60 litrů, označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem ze zemí Austrálie nebo Chile, musí být v části zprávy o rozboru v dokumentu VI-1 vyplněny pouze údaje o skutečném obsahu alkoholu v % obj., celkový obsah kyselin a celkový obsah oxidu siřičitého. (článek 21 písm. b) Nařízení (EU) 2018/273).
 • Doklady VI-1 vystavené v třetích zemích (Chile, Austrálie, Spojené státy americké) producenty jsou považovány za doklady vystavené příslušnými subjekty a pověřenými subjekty nebo útvary v těchto třetích zemích. Tito producenti však museli obdržet jednotlivě povolení od příslušných subjektů a podléhají kontrole těchto subjektů. Oprávnění producenti používají a vyplní doklady VI-1 podle čl. 26 odst. 2 Nařízení (EU) 2018/273. (článek 26 Nařízení (EU) 2018/273).

Evidenční kniha vstupů a výstupů (Kapitola V Nařízení (EU) 2018/273)

 • Evidenční knihu vstupů a výstupů musí vést každý hospodářský subjekt vyjma těch,
  • kteří skladují nebo prodávají výlučně vinařské výrobky v nádobách o jmenovitém objemu nejvýše 10 litrů, které jsou označeny etiketou a opatřeny jednorázovým uzávěrem, jestliže celkové množství nepřekročí 5 litrů nebo 5 kilogramů u zahuštěného hroznového moštu, včetně rektifikovaného moštového koncentrátu, a 100 litrů u všech ostatních výrobků,
  • kteří prodávají nápoje pouze ke spotřebě přímo na místě.
 • Tyto subjekty nemusejí vést evidenční knihu, je-li u nich kdykoli možné provést kontrolu vstupů a výstupů na základě obchodní dokumentace používané pro finanční účetnictví. (článek 28 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení (EU) 2018/273).

Prohlášení (Kapitola VI Nařízení (EU) 2018/273)

 • Prohlášení o zásobách vína a moštu musí každoročně předkládat producenti, zpracovatelé, stáčírny a obchodníci, kteří mají zásoby. (článek 32 odst. 1 Nařízení (EU) 2018/273).

Rozsah a podoba evidenční knihy (článek 13 Nařízení (EU) 2018/274)

 • Evidenční kniha musí mít jednu z následujících podob:

a) očíslované listy v pevné vazbě;

b) elektronický záznam vykazovaný v souladu s podrobnými předpisy stanovenými příslušnými orgány;

c) vhodný moderní účetní systém schválený příslušnými orgány;

d) sbírka průvodních dokladů uvádějících datum, kdy byly vypracovány nebo převzaty obchodníky. (článek 13 odst. 2 Nařízení (EU) 2018/274).

Produkty zapisované do evidenční knihy (článek 14 Nařízení (EU) 2018/274)

 • V evidenční knize se nově vede oddělený záznam pro kategorii produktu, který nesplňuje enologické postupy a omezení stanovená v čl. 80 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo v nařízení (ES) č. 606/2009 a musí být v souladu s čl. 10 nařízení (ES) č. 606/2009 zlikvidován (článek 14 odst. 1 písm. a) bod v) Nařízení (EU) 2018/274).
 • Dále se nově vedou záznamy o vedlejších produktech vinařských výrobků, se kterými je nutné nakládat v souladu s oddílem D části II přílohy VIII nařízení (EU) č. 1308/2013 a články 14a a 14b nařízení (ES) č. 606/2009, s uvedením toho, zda je určen pro dodávku za účelem destilace, k výrobě octa či ke specifickému použití, které nezahrnuje výrobu vína. (článek 14 odst. 1 písm. b) bod vii) Nařízení (EU) 2018/274).

Informace o konkrétních produktech uváděné v evidenční knize (článek 18 Nařízení (EU) 2018/274)

 • Pokud jde o vedlejší produkty nebo vinařské výrobky, které mají být staženy v souladu s čl. 14a odst. 2 a článku 14b nařízení (ES) č. 606/2009, zaznamenávají se do evidenční knihy množství odhadovaná příslušnými hospodářskými subjekty podle článku 14a uvedeného nařízení. (článek 18 odst. 2 Nařízení (EU) 2018/274).

Lhůty a údaje zaznamenávané do evidenční knihy (článek 20 Nařízení (EU) 2018/274)

Lhůty pro zaznamenávání údajů do evidenčních knih jsou stanoveny v čl. 20 odst. 1 až 3 nařízení. Upozorňujeme na to, že:

 • Údaje uvedené v čl. 29 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a v článcích 16 a 17 (údaje o šumivých a likérových vín uváděné v evidenční knize) tohoto nařízení se do evidenční knihy zaznamenávají:
  • nejpozději v pracovní den následující po operaci;
  • a v případě obohacování ještě téhož dne. (článek 20 odst. 2 Nařízení (EU) 2018/274).
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12
 

Přílohy