Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2003

08. 02. 2004
 

V roce 2003 bylo v rámci plánované kontroly cizorodých látek odebráno 2 281 vzorků na stanovení přítomnosti kontaminantů nebo reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu. Z celkového počtu vzorků  bylo u 57 vzorků zjištěno překročení platného hygienického limitu nebo maximálního reziduálního limitu, což v procentickém vyjádření představuje 2,5 % nevyhovujících vzorků. Nevyhovující vzorky byly v roce 2003 zaznamenány pouze u potravin rostlinného původu.

Podrobné výsledky a tabulky najdete v přiloženém souboru.

Závěr

V případě chemických prvků bylo zjištěno vysoké procento nevyhovujících vzorků máku z důvodu překročení hygienického limitu pro arzen. Z celkem 39 analyzovaných vzorků máku nevyhovělo 23 vzorků, což představuje 59 %.  Dále byl zaznamenán nadlimitní nález olova ve vzorku chleba a arzenu v rýži.

V roce 2003 sledovala SZPI ze skupiny mykotoxinů v potravinách přítomnost aflatoxinu B1, aflatoxinu M1, deoxinivalenolu, ochratoxinu A a patulinu.  Z více než 280 analyzovaných vzorků na přítomnost  některého z výše uvedených mykotoxinů, nevyhověl pouze 1 vzorek pistácií na přítomnost aflatoxinu B1.

Přítomnost dioxinů/furanů (PCDD/F) byla sledována u 25 vzorků jak rostlinného (rostlinné oleje), tak i živočišného původu (mléčné výrobky, ryby). V případě dioxinů byla kontrola prováděna formou screeningu, kdy byly zjišťovány hladiny množství těchto látek ve vybraných komoditách. Zjištěné hodnoty se u vzorků rostlinných olejů pohybovaly v rozmezí od 0,31 do 0,47 pg TEQ/g tuku, u mléka a mléčných výrobků od 0,61 do 1,5 pg TEQ/g tuku, u sladkovodních ryb od 0,13 do 0,57 pg TEQ/g vzorku (pozn. hodnota TEQ je dána součtem hodnot koncentrací jednotlivých PCDD/F vynásobených hodnotou I-TEF, mezinárodním faktorem toxicity). Tzn., že všechny analyzované vzorky by splnily požadavky Nařízení Rady č. 2375/2001.

V rámci monitoringu cizorodých látek bylo v roce 2003 odebráno 28 vzorků na stanovení přítomnosti látek migrujících do potravin z laků používaných k potahování vnitřních stěn kovových obalů, tj. bisfenolu a jeho derivátů.  Výsledky analýz potvrdily přítomnost výše zmiňovaných látek v odebraných  vzorcích potravin, především se jednalo o rybí a masné konzervy. Pozitivní nález bisfenolu a jeho derivátů byl zaznamenán ve 23 případech, zjištěné hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 0,015 do 0,46 mg/kg.

Co se týče reziduí pesticidů, hlavní pozornost byla opět zaměřena na potraviny rostlinného původu, ať už v čerstvém stavu nebo zpracované, které byly vyšetřovány jednak multireziduální metodou nebo single metodou v případě bromidů.
Z celkového počtu 316 analyzovaných vzorků ovoce (včetně sušeného ovce a suchých skořápkových plodů) nevyhověly požadavkům vyhlášky  č. 465/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 vzorky na přítomnost dithiokarbamátů, kdy se jednalo o vzorky kiwi a manga.

Vzorky zeleniny (včetně mražené), u kterých byl překročen maximální reziduální limit nebo které obsahovaly rezidua pesticidů neuvedená ve vyhlášce č. 465/2002 Sb., byly zaznamenány 4 z celkem 282 analyzovaných.  Ve vzorku salátových okurek bylo zjištěno nadlimitní množství účinné látky teflubenzuronu, ve vzorku papriky účinná látka fenpropathrin, v póru tebuconazole a ve vzorku květáku methacrifos a metalaxyl.

V roce 2003 provedla SZPI monitoring obsahu akrylamidu ve vybraných komoditách především z tuzemské produkce. Na základě studií v zahraničí a zjištěných koncentracích akrylamidu potravinách byly do sledování zařazeny zejména komodity,  které obsahovaly vyšší hladiny této látky. Zejména se jednalo o potraviny s vyšším podílem škrobu. Přítomnost akrylamidu byla zjišťována ve výrobcích z brambor – bramborové hranolky, krokety, dále smažených bramborových lupíncích, v mlýnských obilných výrobcích – vločky, trvanlivém pečivu, kávě. Hladiny akrylamidu se u bramborových hranolků, kroket pohybovaly v rozmezí od 47 do 151 µg/kg, u smažených bramborových lupínků od 724 do 1546 µg/kg, u trvanlivého pečiva (preclíky, krekry, tyčinky) od 75 do 726 µg/kg, u chleba  od 64 do 160 µg/kg a u vzorků kávy od 234 do 414 µg/kg.


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)  
 

Přílohy