Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Laboratorní činnost SZPI

17. 10. 2018
 

Kódy a ceny rozborů, které jsou prováděny v rámci úřední kontroly laboratořemi SZPI

Tento dokument stanovuje kódy pro rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce za účelem snazší orientace kontrolovaných osob v sazebníku náhrad nákladů za rozbory stanovené vyhláškou č. 132/2015 Sb., ve znění vyhlášky platných předpisů.

Součástí tohoto dokumentu jsou kódy V, N, E a S pro zavedené nenormalizované (kódy „V“), normalizované (kódy „N“) fyzikálně-chemické rozbory a dále rozbory, které jsou prováděny podle postupů stanovených v nařízeních Komise (EHS/ES; kódy „E“) a senzorické rozbory (kódy „S“). Výše náhrad nákladů za rozbory, které nejsou v přílohách č. 1 a 2 vyhlášky č. 132/2015 Sb., (tj. nově zavedené normalizované a nenormalizované fyzikálně-chemické rozbory aj.) byly stanoveny v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 této vyhlášky, a to podle vzorce uvedeného v příloze č. 3 vyhlášky č. 132/2015 Sb.

1. Definice pojmů

1.1. Základní pojmy

Stanovení výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce jsou uvedeny v sazebníku náhrad nákladů za rozbory vyhlášky č. 132/2015 Sb., v platném znění.

1.2. Kód rozboru

Je součástí protokolu o zkoušce, který byl vystaven laboratoří SZPI na základě konkrétního rozboru zkoušení zemědělských výrobků, potravin nebo surovin určených k jejich výrobě anebo tabákových výrobků.

1.3. Kódy „V“

Jsou kódy fyzikálně-chemických nenormalizovaných (validovaných) rozborů. Soubor nenormalizovaných fyzikálně-chemických rozborů prováděných laboratořemi SZPI je uveden v příloze č. 1.

1.4. Kódy „E“

Jsou kódy fyzikálně-chemických rozborů, které jsou prováděny podle postupů stanovených v nařízeních EHS/ES, popř. jiných evropských dokumentů (např. dokumenty OIV). Soubor fyzikálně-chemických rozborů prováděných podle nařízení Komise EHS/ES, popř. jiných dokumentů laboratořemi SZPI je uveden v příloze č. 2.

1.5. Kódy „N“

Jsou kódy fyzikálně-chemických normalizovaných rozborů. Soubor normalizovaných fyzikálně-chemických rozborů prováděných laboratořemi SZPI je uveden v příloze č. 3.

1.6. Kódy „S“

Jsou kódy senzorických rozborů. Soubor senzorických rozborů prováděných laboratořemi SZPI je uveden v příloze č. 4.

2. Kalkulační vzorec pro výpočet výše náhrad nákladů

náklady v Kč = a + b x c

kdy:  

a = spotřeba materiálu vyjádřená v Kč (týká se přímých materiál. nákladů
b = počet hodin práce
c = náklady na 1 hod práce, které zahrnují:

  1. mzdové a režijní náklady podle stupně náročnosti (dle kvalifikace zaměstnance)
  2. náklady na energii podle přístrojové náročnosti - viz „tabulka č. 1“ 

Přístrojová
náročnost

Stupeň náročnosti

I a

I b

II a

II b

III a

III b

0

105

113

146

157

266

286

1

107

115

149

160

271

292

2

139

147

193

204

351

372

3

152

161

212

224

386

407

 
Poznámka:

Stupeň náročnosti je vztažen na 1 hodinu práce.
(Týká se pouze čisté práce zaměstnance.)               

I a – nejnižší kvalifikační třída
I b – nejnižší kvalifikační třída včet. energetické náročnosti 

II a – střední kvalifikační třída
II b - střední kvalifikační třída včet. energetické náročnosti

III a – nejvyšší kvalifikační třída
III b – nejvyšší kvalifikační třída včet. energetické náročnosti

Přístrojová vybavenost

0 – bez použití přístrojů (např. senzorické zkoušky)
1 – nízká náročnost (např. váhy, homogenizér, tlakoměr, destil. přístroj aj.)
2 – střední náročnost (např. extrakční přístroj, konduktometr aj.)
3 – vysoká náročnost (např. fluorescenční detektor, isokrat. pumpa, plyn. chromatograf aj.)  

3. Seznam příloh

Příloha č. 1 - kódy nenormalizovaných fyzikálně-chemických rozborů prováděných laboratořemi SZPI;
Příloha č. 2 - kódy fyzikálně-chemických rozborů prováděných podle nařízení Komise (EHS/ES) laboratořemi SZPI;
Příloha č. 3 - kódy normalizovaných fyzikálně-chemických rozborů prováděných laboratořemi SZPI;
Příloha č. 4 - kódy senzorických rozborů prováděných laboratořemi SZPI. 

 

 
 
 

Přílohy